دلتنگی ها و اندیشه ها sanhavak


+ شعر4

یادی که حدیثی مکرر می شود
بر لبان زمزمه .
دیرینه یادی کز اعتبار کلام
به نگاهی دگرگونه ،
جانی دوباره یافت .کهنگی نخستین نگاه
بر طاقچۀ لرزان صداقت
یادها اصالت دیروزند
که بر نگاهی جستجوگر جلوه کرده اند
بغض نادانی خویشتن را
کلامی آشکاره شو !
که عریانی حماقت را از صبر پوششی نیستکلام طنزآلود مکرر سپیده

در انتهای دیروزی خسته

بر پهنۀ امروزی دگر

چنین است زیستنی که در میانه همچنان تهی ست .زمین تمامی زنانگی خویش را

بر بستر آفتاب آشکاره شد

تا در بطن رازآمیز خویش

جاودانگی را به عریانی بار گیردنویسنده : MEHDI ; ساعت ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۳۸٩/۸/۳
تگ ها: شعر
comment نظرات () لینک

+ شعر..

یأسی
چنان همیشگی حضور زمان
در جاودانگی رسوایش
معبر تصمیم را بر گامهای تحقق بسته ست
محصور در لحظه های ناخواسته
که انسان را با تمامی رؤیایش
در تلخکامی بایدها
غرقه می سازد
این است روزگاری
که به سخاوتش دلخوش داشته اند
بسی خاطره که به حسرت آهی شد
و شب چنان سنگینی غمی
در سماجت کبودش خسته ست
تصویری از رؤیای خواب
در عبور شب پر ملال
آنجا که رسالت آفتاب در حجاب سایه ها از یاد رفته ست
و عشق چنان درخشش ستاره ای
در دوردست حضور خویش
نهایت شکوه ست و اعجاز
و هر نگاه
آسمانی پرستاره
در پناه چهره های سرد وسعت من
عشق
در پس کدامین نگاه
خاموش است و نهفته
که اثبات آن را
انتظاری مضاعف می باید .وسوسه ای پنهان گسترۀ بیکران تفکر را پیمود
تا زبان
گویایی تصویر اکنون تو باشدچه بسیار آرزو
که در پوچی رویا گذشت
و شب بی حوصله باقی ست .
آنجا که رسالت آفتاب
در حجاب سایه ها از یاد رفته است
..............
............از اوج بلند بر فراز غروب دامان گستر
به سکوت در پیرامن بیرنگ
صراحت را ، در کلامی به نغمۀ جادویی مهتاب ، جلوه ای شو .
در دل نیم شبی به فانوس ستاره
راه یابی به اضطراب ، از پس تصویر دروغین لبخندها .چه ساده ، صداقت اندوه در جاری اشکها تصویر می شود
آنجا که غرور در هیات حضوری بی احساس
قاطع و بی تردید ، همگام زمان است .
و چنان همیشه و اکنون
بغض را در حجاب قاطعیت
رعایت می کند .
با دریچه
تنها در آمیختن و رنج را بر تجسم صبر زمزمه کردن
تا زمان سهم تو را در اشکهایت پیمانه کند .
چرا که زیستن ، همه غرور است و اشک !
شکست بغض ترجم را
بر تو گزیری نیست
که زمان
سرشاری شفقت و اجابت است .
هراس ناگفتنی انکار
انکار ناشدن های همیشه
همیشۀ جوئیدن خویشتن
در خواب آشفتۀ امروز
خاطره غمگین دیروزی ست
که در بی انجامی تصمیم فرو مردهچنین بی ترانه بر که آواز می کنی نگاهت را
از دیرگاه عبور و اشتیاق
چنین پریشان در معبر زمان
درگاه بسته رضایت را
بر کدامین خاطر می گشایی ؟نگاهی منتظر از همیشه و در هنوز
آشفته جانی که حال مقدر را
در انتظاری تلخ غرقه است.
آنکه اشارت را با نگاه درآمیخت
تا در سکوت ، غربتش را زبان ابراز باشد
دریچه را گو پلک بگشا
بر تارو و پود خاطره ای در دوردست
در معبری تهی
از حکایت گام پر طنین
من با حضوری همه امید
پای فرسوده ام بسی به راه .
شکوه حماسه است
تمام جستجوی من


مگر یقین بودن را
در آیینۀ نگاهی جوییم
که سایه ها حضور را شهادت نمی دهند
زمان راه خویش را در لبخند و بغض می گشاید
تا در میلاد یکی لحظه
ما را در سکون سکوتی رنجور مدفون کند
تو چه دانی اشک :
قداست شگرف جانی پاک است
اشک غربت از آیینه و سایهنویسنده : MEHDI ; ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۳۸٩/۸/۳
تگ ها: شعر
comment نظرات () لینک

+ شعر 1

وه چه ملال خاطره انگیزی در این گسترۀ شب .
من از اوج مهتاب و غم
از دریچه و چراغ
من از تنهاترین جای جهان با تو سخن می گویم .
من تقدیر را در خاموشی اعتقاد خویش
معنا می کنم .
بنگر تا چه سان در این ظلمت
حیات در دوردست زمزمه جاری ست .
خیالی گستاخ تو را می سراید
و نگاه سرشار از حجم حضور توست .
.......
خوابی تلخ
رویا را ربود .


بود راستین تو را
به اثبات برهانی نیست
جز دندانی که بر هم می فشارم .
کاش تو را بر من باری نبود
تا در بیخیالی دردی گذرا
در فراموشی ات می جستم .نگاهش بر من
واژه ای به تلخی نگفت چنان رازی به اشاره
پری وار حضور مکرر رویاهای من
با شکوه لبخندی به لب
همچنان ، هیچ سخن نگفت .
هر دو در برابر
و سکوت در میانه بود .
در گلو بغض اشتیاق و در نگاه خون انتظار
لیک رؤیا را تا حقیقت
به اشکها هیچ اثر نبود .
برخوانمت به خویش
با تمامی سکوت
از این ملال
هیچ بر دل اثر نبود .

ما نیز در تنگ مجالی خویش
تقدیر را هزاران رنج گشته ایم
و از دریچه تنهایی مان فریادها کردیم
فاش بودیم و در دشواری راه
ناپیدایی رازگونه اندیشه را
در وظیفه پیمودن اجبار شدیم .

شهامت تردیدمان نبود
اعجاز آفرینش را ، التزام زیستن را .
و چنین آزرده ، در حصار تنگ نبایدها ، مبهوت مانده ایم .


اشتیاقی در حسرت شدن گریست
و هستی ، در هر سپیده
نومید و خسته ، در شبهای دلتنگ مکرر می شود
واژه ها
آرزوهای نهان را تفسیر می کنند
تا زمان در رویایی دلپذیر دگرگونه بگذرد

زاهدان
در هجوم آفتاب و ابر
با صلابت جاودان کبودشان ، نماد استقامت اند .
اینان شکوفندگان اندیشه اند
جویندگان حقیقتی مطلق .
چنین باشکوه
در تقدس انجام
رؤیای آدمیان را سایه بان اند .
پیشبازان افقهای دور
درود گویان صبح اند
همداستان غربت غروب ، وداع کنندگان ستاره
عارفان تنها
فاتحان احساس اند.
زاهدان خسته
عابدان مقدر ............باور
نقش اطمینان بخش ادراک سرنوشت را بر نمی تابد.
که یقینی بر عدالت تاریخ نیست .
چنین است احتضار مجالی خنجر بر گلو نهاده
که آغاز و پایان را اختیاری نیست .


نویسنده : MEHDI ; ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۳۸٩/۸/۳
تگ ها: شعر
comment نظرات () لینک

+ کتب مقدس ادیان

کتب مقدس ادیان

 

متون مقدس جاینی :

نام کلی متون مقدس دین جاینی آگمه ها ( فرایض ) و یا سیدهانتاها ( ذخایر ) است . قسمت اول کتاب قانون یا شریعت جاینی باید 12 آنگا ( قسمت ) داشته باشد که قسمت دوازدهمی آن مفقود شده است . هیچ یک از این کتب را نمی توان به جلوتر از 200 سال پس از مرگ بنیانگذار این دین متعلق دانست .

اصالت متون موجود بین فرقه های جاینی محل اختلاف است :

فرقۀ استهاناک وستی ، 33 متن از این متون را قانونی می داند .

و فرقۀ اسوتام بارا ، 45 متن را قانونی می دانند .

بعضی از پیروان این دین نیز مدعی یک فهرست 84 تایی هستند .

 

کتب مقدس دین بودایی :

کتاب تری پیتاکا به معنی ( سه سبد ) حکمت ، شامل وینایاپیتاکا ( سبد نظم و یا انضباط بودایی ) که مشتمل بر قوانین و قواعد مربوط به کسانی است که تازه به نظام بودایی درامده اند و یا راهبان و بوداییان سطح بالاتر ، و سوتاپیتاکا ( سبد آموزش ) مشتمل بر مباحثات و تعلیمات شخص بودا ،  آبهیدهاماپیتاکا ( نظریه متعالی و یا سبد متافیزیکی ) است که بیان نکات ظریف و پیچیدۀ روانشناسی و مباحث نظری دین بودایی است .

 

متون مقدس دین سیک :

عنوان گرانت اسم عامی است که در اصل از ریشۀ سانسکریت گرفته شده و به معنی کتاب است اما به عنوان یک اصطلاح فنی خاص برای تسمیۀ کتاب بزرگ یا برتر به کار می رود . این کتاب گلچینی از اشعار بسیار است .

این کتاب مجموعۀ متنوعی از تفکرات در مورد خدا و نصایحی برای زندگی است ، کتاب " گرانت اصلی " به نام آدی گرانت در سال 1604 میلادی توسط آموزگار پنجم از روی مطالبی که از نانک و آموزگاران این دوران باقیمانده بود تالیف شده است . بعدها آموزگاران نهم و دهم قطعات کوتاهی به ان اضافه کردند .

اکثر سیک های متدین متن گرنت به معنای گرانت گوروی دهم خوانده می شود به همان اندازه معتبر می دانند .

مؤلفین آدی گرانت 37 نفر می باشند .

پیروان دین سیک برای کتاب گرانت اعتبار مطلق قائلند . آنها چنان ا را تعظیم و تکریم می نمایند که شبیه به نوعی بت پرستی است .

رایجترین نامی هم که روی ان گذاشته اند گرانت صاحب به معنای " کتاب خدا " است .

در حقیقت ، در معبد اصلی سیک ها در" آمریتسار" با وجودی که کعبد از وجود تصاویر و مجسمه ها خالی است و به کلی وقف خدای واحد است ، این اعتقاد وجود دارد که وعی نمایش مرئی خدای نامرئی در کتاب مقدس به چشم میخورد .در حقیقت کتاب گرانت ، خدای واقعی معبد است و با ان بگونه ای برخورد می شود که گویی یک وجود متشخص الهی است . هر روز صبح آن را در پارچۀ زربفت گران قیمتی می پوشانند و با احترام زیاد روی سریر کوتاهی زیر یک سایبان جواهرنشان قرار می دهند .

غروبها نیز آنرا برای استراحت در تختخوابی طلایی در یک اتاق مقدس ، که با انواع چفت و بست ازهرگونه تجاوز دنیوی محفوظ می شود قرار می دهند .

در طرف دیگر معبد نسخۀ دیگری از این کتاب را در تمام اوقات شبانه روز ، در روز و هر ماه و هر سال مرتبا با صدای بلند می خوانند .

اینکار را عده ای از مقامات معبد به ترتیب و بیدرنگ انجام می دهند . در میان این سرودها علاوه بر تعلیمات دیگر این سرود هم هست :

" چرا کسی را بپرستی که متولد می شود و می میرد ، خدای واحد را بپرست که دریا و زمین را فرا گرفته است " .

 

متون مقدس دین کنفوسیوسی : کتب کلاسیک و غیر آن :

نخستین گروه از متون مقدس دین کنفوسیوسی که احتمالا 5 یا 6 متن قدیمی بوده و در حقیقت تنها همین ها را می توان به خود کنفوسیوس نسبت داد ، همگی تالیفاتی هستند که مشهور است کنفوسیوس آنها را ویراستاری و یا مقابله کرده است . در واقع تنها یکی از این متون است که اصالت دارد و ان کتاب چون چیو یا " بهار و خزان " است که در حقیقت صرفاً شرح وقایع ایالت محلی خود او به نام ایالت لو است .

گروه دوم با نام چهارکتاب سوشو ، متونی هستند که پیروان گوناگون بلافصل یا بعدی او دربارۀ شخص او و یا نظریاتش تألیف کرده اند .

1 ) پنج یا شش متن باستانی قانونی :

: قانون تاریخ ( شو کینگ ) : مروری بر تاریخ چین .

: قانون شاعری ( شی کینگ ) : یک جُنگ دینی و دنیوی .

: قانون تغییرات ( آی کینگ ) : نظام غیبگویی ( فالگیری ) .

: کتاب آیینها ( لی کی ) : زبده ای از آداب معاشرت .

: کتاب بهار و پاییز { وقایع سالیانه } ( چون چیو ) : تاریخ محلی ایالت لو .

در فهرست دیگری کتاب ( هسیائو کینگ ) یا تقوای فرزندی که بیان خاصی از فضیلت فرزندی است نیز بر پنج کتاب فوق اضافه شده است .

2 ) کتب اربعه :

: آموزش کبیر ( تاهسیو ) : تعلیماتی در مورد تقوا .

: مرام میانه ( چون یونگ ) : میانه روی کامل .

: جُنگ ادبی ( لون یو ) : مجموعه گفتار کنفوسیوس .

: منسیوس ( منگ تسه ) : آثار مفسر بزرگ دین کنفوسیوسی .

هرگز هیچگونه نظریه ای کلامی در مورد الهام یا اصالت فوق طبیعی این 9 تا 10 کتاب ابراز نشده است .

 

کتب مقدس دین تائویی :

ذخیرۀ ادبی عمدۀ دین تائویی ، سندی است که معمولا ان را به خود لائوتسه بنیانگذار این مکتب نسبت می دهند . عنوان کتاب تائو – ته – کینگ است .

مطالب این کتاب یک سلسله مواعظ و کلیاتی است که بگونۀ نامنظمی تنظیم یافته اند.

یکی دیگر از متون مقدس دین تائویی که بسیار دیرتر نوشته شده است کتاب تای شانگ کانگ پینگ پی ین و یا رساله ای در باب افعال و جزای آنهاست .

این کتاب به خاطر دارا بودن آرمانهای اخلاقی قوی به شدت مورد احترام و اعتبار پیروا دین تائویی است .

 

کتب مقدس دین شینتویی :

با ارزش ترین اسناد در نوشته های بومی ژاپن دو کتاب است که از مذاکرات و اعمال عصرخدایان سخن می گویند .

سرزمین ژاپن پیش از اینکه هیچ انسانی وجود داشته باشد ، خلق شد و پس از آن نیز ، بعد از گذشتن بیش از هزار سال ، وبت به حکومت پادشاهان ژاپن رسیده است .

این دو اثر عبارتند از : کوجی کی به معنی " یادداشتهای موضوعات باستانی " و نیهون جی به معنی " وقایع ژاپن " .

سومین سند مهم دین شینتویی کتاب ینگی – شیکی است . متن واقعی آن شامل 25 نوری تو یا نیایش ، برای مناسبتهای گوناگون تشریفاتی دینی است .

چهارمین کتاب مقدس دین شینتویی مانیو – شیو به معنی ( مجموعه ای از ده هزار برگ ) است .

این کتاب گلچینی از 4496 شعر است که احتمالا در فاصلۀ قرون پنجم تا هشتم میلادی فراهم امده است .

 

کتاب مقدس دین یهودی :

کتاب مقدس دین یهودی شامل 24 سند است که به سه گروه تحت عنوان قانون ، پیامبران و مکتوبات ( تذکره ها ) تقسیم شده اند .

به استثنای نیمی از کتاب دانیال نبی ، بعضی از متون رسمی کتاب عزرا ، و یک آیه در کتاب ارمیای نبی که به آرامی است ، بقیه این متون به زبان عبری است .

یهودیان ارتودوکس پنج کتاب اول این مجموعه را که به نام قانون ( تورات ) خوانده می شود و دربارۀ منشاء عالم ، قوم یهود و دین انها صحبت می کند بسیار مقدس تلقی می کنند .

اما آخرین کتاب قانون ( به نام سفر تثنیه ) و مزامیر پیامبران ، به عنوان متونی که بیانگر بالاترین درجۀ معرفت دینی می باشند ، از ارزش بیشتری برخوردارند .

مسیحیت از این مرحله آخر دین یهودی به عنوان دین سرسپردگی شخصی نسبت به خداوند متعال سر بر آورده است .

 

متون مقدس دین زرتشتی :

نام کلی این متون اوستا است که شاید به معنی معرفت باشد و از این لحاظ موازی واژۀ ودا در دین هندویی باشد .

امروزه آنچه از یک اوستای قدیمی پر حجم و اصیل باقی مانده در پنج گروه عمده مرتب شده است :

یسنا : به معنی پرستش یا قربانی ، مهمترین این بخش هاست . درون یسنا هفده گاته ( مزامیر ) قرار دارد .

ویسپرد : به معنی استمداد از ( همه خدایان ) ، کتاب کوچکی در آداب نماز است که در کنار یسنا برای عبادت و نیایش بکار میرود .

وندیداد ( قانون علیه شیاطین ) نظامنامۀ روحانی مربوط به مقررات آداب دینی است که پاره ای مطالب کیهانی ، تاریخی و مباحث اخروی را نیز شامل میشود .

سه بخش یاد شده منحصراً برای روحانیون زرتشتی است .

یشت ها ( سرودهای نیایش ) گلچینی از اشعار دینی است که برای طلب کمک و استمداد از 21 فرشته و قهرمان دین زرتشتی سروده شده اند .

خرده اوستا ( اوستای کوچک ) : کتاب دستی دعا و مناجات برای استفاده همگانی زرتشتیان است .

 

کتب مقدس مسیحیت :

متون مقدس دیانت مسیحی در کتاب مقدس جمع آوری شده است . این کتاب منبع اولیه اطلاع در مورد بنیانگذار و منشاء کلیسای مسیحی و نیز خلاصه معتبر یا ازاصول مسیحیت است .

دنیای مسیحیت بر سر این نکته که چه چیزی دقیقا کتاب مقدس مسیحیان را تشکیل می دهد توافق ندارد .

طبق نظر پروتستاها این کتاب مقدس شامل 39 کتاب عهد عتیق ، متون شرعی دین یهودی که به زبان عبری می باشد که در طی قرون متمادی نوشته شده به همراه 27 کتاب عهد جدید است که به زبان یونانی در قرن اول کلیسای مسیحی به رشته تحریر درامده است .

قسمت مسیحی متمایز کتاب مقدس همان بخش دوم ان یعنی عهد جدید است که به شرح تعلیمالت و زندگانی عیسی و افکار و تجربیات دینی اولین یاران و حواریون او می پردازد . درباره محتوای این بخش همه مسیحیان متفق القولند . اما کتاب مقدس کلیسای یونانی و لاتین شامل 14 کتاب دیگر نیز هست که به بخش عهد عتیق ضمیمه شده است .پروتستانها این 14 کتاب را به نام کتب غیررسمی نامیده و انها را شرعاً قانونی نمی دانند .

این اختلاف در میان یهودیان ، که بعضی از انها به کتاب شرع فلسطینی و بعضی نیز به کتاب اسکندریه ای معتقدند وجود داشته است .

کلیسای مسیحی تا پیش از زمان مارتین لوتر عموما از یهودیان اسکندریه تبعیت کرده بود ، اما او به هنگام ترجمه تاریخی خود از کتاب مقدس به زبان آلمانی تمام بخش تورات شرعی ، که قانونی نمی شناخت جدا ساخت .

مسیحیان پروتستان از آن پس انها را به نام کتب غیررسمی خواندند . در کتابهای مقدس پروتستانها  این 14 کتاب بصورت بخش اضافی یا الحاقی در بین دو قسمت عهد قدیم و عهد جدید چاپ می شود .

بعضی از کلیساها این کتب را تنها برای " تهذیب اناجیل " مفید می دانند و نه به عنوان مبنایی برای نظریات مسیحی .

 

نویسنده : MEHDI ; ساعت ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱۳۸٩/٧/۱۸
comment نظرات () لینک

← صفحه بعد