دلتنگی ها و اندیشه ها sanhavak


+ کلیسای کاتولیک رم 2

منابع اصول عقاید ، قوای شرعی و مراسم عبادی

برای اصول عقاید کاتولیک سه منبع وجود دارد که عبارتند از کتاب مقدس، سنت وتعلیمات رسمی کلیسا.  ارتباط میان کتاب مقدس وسنت بر شورای ترنت (1545- 1563) متکی است. این دو از نظر ارزش دار ای رتبۀ واحدی هستند که باید نسبت به هر دو به طور یکسان احتر ام واخلاص قایل شد. درعصر شورای ترنت فکرعملی ساختن سنت متوقف بود. سنت عبارت است از مجموع شعایر واصول عثقایدی که از حوار یون به دست رسیده وآنها نیز ان را به طور شفاهی از خدا یا روح القدس دریافت داشته بودند. این سنت بوسیلۀ کلیسای کاتولیک رم حفظ شده واز نسلی به نسل دیگر انتقال یافته بود. عنوانی که به این سنتها داده شده عبارت است از (سنتهای غیرمکتوب) که دست به دست گشته تابه ما رسیده است.

این نظریه اثر خود ر ا روی تفسیر کاتولیک رم از تاریخ کلیسا به جای گذاشت. محتوای کامل کاتولیک جدید رم چه در اصول عقاید وچه در مراسم عبادی به همان قدمت منابع مجاز  وبهتر است بگوییم به خود حواریون برمیگردد. در کلیسای اولیه جایی که منابع ساکت وخاموش بودند در تئوری (نظامات محرمانه)توضیحی داده شده بود. به هرحال اخیراً نظریۀ توقف سنت به جریان افتاده وتحرکی در ان پیدا شده است. نقطۀ عطف این طرح بوسیلۀ کاردینال( نیومن) در گفتاری دربارۀ گسترش اصول عقاید مسیحیت ( 1845) که درآن تصور کامل تدریجی بعنوان تفسیر تاریخ اصول عقاید معرفی شده بود، آغاز شد.

قطعی است که کلیسا در خلال قرون متمادی دارای اصول عقاید موجود وشعایر یکسان نبوده است. سنت همانگونه که یک طرح زنده تلقی شده است ، رشد وتوسعه را می پذیرد. سنت حقیقی با ویژگیهای معینی از قبیل حفاظت  نوعی، نیروی زیست وپیوستگی به اصول اساسی از هر نقصی تمیز داده شده است. از این رو در کاتولیک جدید رم غالباً سنت نه تنها بعنوان میراثی که از قول حواریون به ما منتقل شده ، بلکه تکامل تدریجی منظمی است از امکانات ذاتی ونیروهای نهایی انجیل.

با گذشت زمان میراث با ارزش کلیسا بتدریج توسعه یافته است. این ایده راهنمای اساسی جنبش مدرن در اغاز قرن حاضر بود. اصول رسمی سنت از روش تکامل تدریجی ، به دور کمانده ، روشی که تجدد در ان نفوذ کرده واز نظر جنبه های معینی در بخشنامۀ پاپ 0پیس دهم) در 1907 انکار شده بود. 


اما فکر آشکار شدن حقیقت به طور تدریجی در دورۀ تاریخ کلیسا از نظر کاتولیک رم یک امر اساسی است. اصول عقیدتی جدید مانند صعود جسمانی مریم عذرا به آسمان وغیره ، از اصول ایمان تلقی نشده اند. این مسائل گرچه در تعاریف عقاید ، همیشه قسمتی از ایمان کلیسا را تشکیل می د اده اند ولی بعنوان اصول معتبر ودارای مأخذ اظهار نشده بودند . استعمال رسمی کلیسا نشان داده شده است.

در تصویب نامۀ شورای واتیکان (1870) چنین امده است: ( کلیه چیزهایی که جامع انها :کلمه خدا" ست ونوشته یا از سنت دریافت شده واز  طرف کلیسا بعنوان اصول عقاید بیان شده است باید بوسشیلۀ ایمان الهی وکاتولیک مورد اعتقاد باشند.چون همۀ اینها وحی الهی هستند. چه در شکل اعلام رسمی وچه بصورت عادی ویا به صورت تعلیم جهانی)

به اضافۀ طرحهایی که از اعلامیۀ مهم (مصوبات شورا یا تصویب نامه های پاپ) به دست آمده ، امر مزبور از اصول عقایدی که از تعالیم رسمی جهانی وعادی کلیسا به دست امده تشکل یافته است.یکی از کشیشهای آلمانی که در شورای واتیکان شر کت داشته مفاهیم ضمنی این عقیده را چنین تفسیر کرده : ( نه متون مقدس ونه سنت الهی بلکه تعالیم کلیا که هر دو منبع علم را بدون خطا تفسیر می کند برای ما پایۀ مهم ایمان است)

حوزۀ تعلیمات عمومی کلیسا با توجه به مصونیت پاپ از خطا تضمین شده است. به موجب تصویب شورای واتیکان پاپ در مسند خود هنگام اظهار نظر در موضوعات اخلاقی وایمانی، بخصوص در حال تعلیم به خاطر رهبری رسمی ومنبع رسالتش از خطا مصون است. در  چنین شرایطی فتاوای او به خودی خود از خطا مصون است نه به اتکای موافقت کلیسا. اظهار عقیده دربار ل حضرت مریم در 1950 اولیم نمونۀ عملی از مصونیت پاپ از خطا درگفتار بود که زمزمۀ ان از 1870 بر سر زبانها بود. اگرچه راه حل 1870 ناظر به گذشته است اما این دلالت نمی کند که تمام اظهار ات پاپ در مورد عقاید مصون از خطا باشد. با میسزان معینی از بصیرن تئولوژیکی می توان تشخیص داد که چه نوع اظهاراتی از خطا مصون هستند. در چنین مواردی لازم است توجه زیادی به انگیزه ، شکل و محتوا بشود.

ذیلاً به مأخذ اصول عقاید کلیسای کاتولیک رم اشاره می شود:

1- کتاب مقدس : بموجب تصویب نامۀ شورای ترنت (ۀپوکریفا) در قانون عهد عتیق جای دارد. (ولگیت) متن مدخذیت دار محسوب می شود.

 

2- عتقادنامه های سه گانۀ جهانی ، اعتقادنامۀ حواریون ، اعتقادنامۀ نیقیه، اتاناسیوس (293-373) هر سه در مراسم عشای ربانی بکار می روند.

3- عقاید ومصوبات شورای ترنت (1564) که شورای ترنت این دو را با شکل جدیدش به کلیسای کاتولیک رم داده است . عقاید شامل شرح اصول اعتقادات و مصوبات مربوط به عقاید مردود (شامل چند عقیدۀ لوتری) است.

4- اعتارف نامه در مورد ایمان به تثلیث که در سال 1564 پس از پایان شور ا تنظیم شد. متن این اعتراف نامه بوسیلۀ ر وحانیان ، صاحب نظران ومعلمان دانشگاه مقرر شده بود. این اعتراف نامه برای اعتراف کسانی که به کاتولیک می پیوندند نیز به کار میرود. بعضی از اضافات کوتاه ولی مهم ، بعداز شورای واتیکان به ان ضمیمه شد.این مدرک با اعتقادنامۀ نیقیه شروع می شود وبا اعتراف رسمی به سنتهای روحانی کلیسا ومر بوط به حواریون وکتاب مقدس، بطوری که کلیسا تفسیر می کند ، ادامه می یابد. این اعتراف سپس با شمارش شعایر هفتگانه ادامه پیدا می کند :پذیرش شعارهای کاتولیک و اصول عقایدی که بوسیلۀ شضورای ترنت در مورد گناهان صغیره با عقوبت، استمداد از مقدسان ، کرنش در برابر تمثالها ، وبالاخره بالاترین مقام ومرتبه برای پاپ.

این اعتراف با تصدیق نسبت به تمام تصمیمات شورا خاتمه می یابد. مسئلۀ ویژۀ مصونیت پاپ از خطا بعد از 1870 به تصمیمات این شورا اضافه شد.

5- پرسش و پاسخهای رومی (1566) : این مأخذ یک تألیف   کمیسیون پاپی بود. از انجا که سه نفر از اعضای چهارگانۀ آن (دومینیکن) ها بودند، عقیدۀ فیض ونجات این کلیسا در موارد مهمی به عقیدۀ فیض ونجات کلیسای انجیلی نزدیک شد. این یک کتاب راهنماست که بیشتر به درد کشیشها می خورد تا مردم عادی. این کتاب مشتمل بر چهار فصل است: اعتقادنامۀ رسولان، شعایر ، احکام و دعای خداوند.

تعدادی از کتابهای تعلیمات دینی بصورت سؤال وجواب مورد استفاده است. خصوصاً تعلیماتی که به وسیلۀ اسقف هر ناحیه تألیف شده وشباهت قابل ملاحظه ای ، از نظر شکل ومحتوا با هم    دارند.

6- کلیۀ اظهار ات پاپ در مسند خود

7- عقاید ومصوبات شورای واتیکان (1870) : در این مدخذ تصویب نامۀ مصونیت پاپ از خطا، دارای اهمیت ویژه برای فهم مأخذ اصول اعتقادی کلیسای کاتولیک رم است. این است منشأ مأخذیت.

8- همچنین آثاری از صاحب نظران روحانی کلیسا که بعنوان مراجعی برای اصول عقباید کاتولیک رم شناخته شده اند. از زمانهای قرون وسطا چهار پدر روحانی با عنوان (صاحب نظر کلیسا) مفتخر بوده اند که انها عبارتند از : سنت آمبروس، سنت جرم، سنت آگوستین و سنت لویی بزرگ.

 

دراین اواخر یکی از امتیازات ویژه برای پاپ عبارت است از اینکه او می تواند تعداد صاحب نظران کلیسا را تعیین وبرتعداد انها بیفزاید . در 18712 و 1879 به ترتیب (آلفونس لیگوری) (1696- 1878)  و (توماس اکویناس) (1225-1274) به این مقام شناخته شدند ، وبه موجب آن از منابع علم اخلاق و عقاید کاتولیک به شمار امدند.

دو فقرۀ زیر اگرچه نمی توانند بعنوان مأخذ اصول عقاید تفسیر شوند اما شاید بتوان انها را بعنوان دو مدرک معتبر کلیسای کاتولیک رم درحوزه های مخصوص به خودشان تلقی کرد.

9- قانون رسمی کلیسا که اولین بار به ابتکار  (بندیکت 15) در 1917- 1918 انتشار یافت.

10-              کتب دینی زیر :

الف : کتاب دعاهای روزانه (1568) که تحت نظر (پیس دهم) در 1911 تجدید نظر وطبع شد.

ب : آیین عشای ربانی رومی (1570)

ج : مراسم وشعایر رومی (1614)  که در  1925 اصلاح و تجدید چاپ شد وشامل شعایر دیگری است که توسط کشیشها انجام شده است.

د : نشانهای اسقفی رم (1596) و مر اسم و جشنهای مربوط به اسقفها (1600)

 

نویسنده : MEHDI ; ساعت ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱۳۸٩/۱/۱۱
تگ ها: مقاله و دین
comment نظرات () لینک