مسیحیت - مورمون : تشکیلات ، دکترین

 

 

تشکیلات ، دکترین و شعایر مذهبی

 

تقریباً تمام اعضای مذکر این جماعت مقام کشیشی دارند. کشیشی بر دو نوع است: هارونی و ملکی صدقی.

مقام هارونی در درجۀ پایین تر قرار دارد ومشتمل است به اسقف، کشیشها وشماسها ومعلمان . کلیۀ اعضای کشیشی درجۀ بالاتر دار ای حق وعظ ونظارت بر انتصاباتند وعنوان شیخ را دارند . بالاتر ازآنها گروهی هستند که (هفتاد) خوانده میشوند . این نام از 70 نفر حواری مذکور در انجیل لوقا 10 : 1-17 گرفته شده است. هرچند عملاً تعداد آنها چندین برابر 70 نفر  بوده است . بالاتر از اینها کسانی هستند که موسوم به (کشیشهای عالی ) اند ، گروه بالاتری از (پاتر یارک ها ) یا مبشران ، یک شورای عالی مرکب از 12 حواری ودر رأس آنها (نخستین رئیس) که دارای دو معاون است؛ که هریک خود رئیس هستند. مأخذ دکترینی همپایه عبارتست از کتاب مقدس یا تفسیر صحیح ، کتاب مورمون ، کتاب دکترین وپیمانها ( درمورد دکترین وانتصابات کلیسا ) و دُرّ گرانبها ( مجموعه ای از چیزهایی که پیشگویی شده یا ساخته شده اند و درمورد کتاب مقدس هستند)   الهیات این فرقه با تصویری خام از (آنتروپومورفیسم) آغاز میشود. بر اساس گفتار بریگهام یونگ ، (پدر) دارای بد نی است مانند انسان، مرکب از گوشت و استخوان (دکتر ین وپیمانها 130، 22 ) ، او موجودی انسانی بود ، ولی خود را به مقام خدایی ارتقا داد . بدین طریق وظیفۀ هر انسان است  که خدا شود. این مطلب ازیک طریق صرفاً عارفانه قابل فهم است، ولی به هرحال مستلزم شرک وچند خدایی است و عیسی یک نجات دهنده است. و او یک صهیون بر روی زمین، با بطور اخص درآمریکا بنا خواهد  کرد. راه نجات نیازمند به ایمان ، تغییر کیش، تعمید ودست گذاری هنگام دادن مأ موریت روحانی به کسی یا دعا کردن به او وپرداخت مالیات است.ایمان چنین مشخص شده است : ( اعتقاد به این حقیقت که عیسی نجات دهند ۀ جهان و ژوزف اسمیت پیامبر راستین خداست) معنی تغییر کیش عمل به فرمان خدا واحکام فرقۀ مورمون است. تعمد با ارزش را تنها میتواند یک کشیش مورمونی انجام دهد، و او به تنهایی میتواند به وسیلۀ گستردن دستها، روح القدس را اعطا کند. تعمید میتواند  با نیابت انجام شود  (قرنتیان 15 : 29 ) یک مور مون زنده میتواند به نیابت از طرف یکی از بستگانش مرده اش تعمید مجدد یابد. این تعبیر وسیعترین معنای ممکن را داراست، و مورمونها دفتر شجره ای ترتیب داده اند تا بستگان خود را ردیابی کنند . آنها دربسیاری از کشورها کار گستردۀ میکروفیلم از سابقه های کلیسا را آغاز کرده اند که این خود کمکی به تحقیقات وبررسیهای آنهاست.ازدواجهایی که درجماعتشان ثبت نشده میتواند به طورنیابتی توسط دونفر مورمون زنده که درجشن ازد واج شرکت میکنند به نیابت از طرفین زوجین متوفی به ثبت برسد. این امر برای ابد به ازدواج ارزش واعتبارمیدهد. گفته شده است در معبد اصلی در شهر دریاچۀ نمک ( یوتا ) تعداد ازدواجهایی که بطور  نیابتی از طرف مرده ها در مراسم مخصوص درفاصلۀ سالهای 1893 تا 1927 انجام شده کمتر از دوازده ملیون نبود ه اند. تنها مورمونهای تأ یید شده می توانند در جشنهای این معبد در شهر دریاچۀ نمک شرکت کنند. آنها توسط اعضای سابق این فرقه که در این جشنها شرکت کرده اند ، تعیین می شوند. آنها آیین های رمزی هستند که شباهت زیادی به نظامهای فراماسونر ی دارند. عشریه (مالیات) از کلیۀ اعضای جماعت مورمون دریافت میشود . از مردان جوان آنها یک تا د و سال خدمت تبلیغی خواسته میشود.

 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید