ازدواج ( MARIAGE / Marriage )

ازدواج ( MARIAGE  /  Marriage  )

ازدواج نماد وصلت عاشقانۀ مرد و زن است . در مفهومی عارفانه از دواج به معنی ازدواج مسیح با کلیسا ، خدا با مردم و روح با خداوند بوده است .در تحلیل یونگ در دوره های تفرد یا تجمع شخصیت ، ازدواج نماد آشتی اگاهی یا اصل زنانه ، با ذاتیه یا اصل مردانه است .

به تقریب در تمام سنتهای مذهبی ازدواج مقدس وجود داشته که این ازدواج های مقدس ، نه تنها امکان وصلت انسان با خدا بود بلکه نماد وصلت اصلهای الهی لا هم بود ، اصلهایی که شامل برخی مظهرات الهی می شد . یکی از معروفترین این وصلتها وصلت زئوس ( قدرت ) با تمیس ( عدالت و نظم ابدی ) بود که از این وصلت ، ایرنه ( صلح ) ، ائونومیا ( نظم ) و دیکه ( حقوق ) به وجود آمدند .

مصر ، عروسان ( آمون خدا ) را مشخص کرده است ؛ آنان عموماً دختران شاهان بودند ، و به عنوان ستایشگران خدا وقف می شدند و بکارت خود را نذر ازدواج با خدایان می کردند . این ستایشگر فقط مزدوج با آمون می شد و ایینی از معاشقۀ سرّی را به جای می آورد ، و این خدا را با زیبایی خود و با زمزمۀ ساز سیسترون خود شیفته می کرد ، بر زانوان می نشست و بازوان را به گرد گردن او حلقه میکرد . لکن نمی توان نوعی پیوستگی میان آیین ستایشگران آمون : خدای باروری ، و وستال ها : کاهنه های وستا ( هستیا ) ، خدایبانو اجاق را نادیده  انگاشت . وستا در رُم تبدیل به خدایبانوی زمین یا ( خدای مادر ) می شود و آیین او با تمایل شدید به عفت و پاکی شکل می گیرد .

بدین گونه است که ازدواج ، این رسمی که نقل و انتقال زندگی را مراقبت می کند ، به عنوان حیثیت و اعتبار یک آیین طالب بکارت است . ازدواج نماد اصل الهی زندگی است ، که مرد و زن در این وصلت فقط گیرنده ، ابزار و وسایل انتقالی هستند . ازدواج موجد آیین های تقدس در زندگی است .

 

/ 0 نظر / 15 بازدید