مشروطیت ( تعارض ترقی خواها ن و روحانیون )

تعارض ترقی خواهان و روحانیون

تعارض که از نخستین مرحلۀ حرکت مشروطه خواهی شروع شده ولی زیر پرده مانده بود ، ازهنگام تشکیل مجلس موقتی که برای نوشتن نظامنامه انتخابات تشکیل شده بود ، آشکار گشت و پس از آن استمرار یافت .

هیأتی که از طرف این مجلس برای تدوین نظامنامه انتخابات تعیین شد ، منحصرا از روشنفکران و تربیت یافتگان جدید مرکب بود و روحانیون در آن نقشی نداشتند .

اعضا این هیات عبارت بود از :

مرتضی قلی صنیع الدوله ، محتشم السلطنه ( حسن اسفندیاری ) ، مشیرالملک ( حسن پیرنیا ) ، مؤنمن الملک ( حسین پیرنیا ) و حاجی مخبرالسلطنه ( مهدیقلی هدایت ) .

این افراد همگی از تحصیل کردگان آلمان و فرانسه بودند . ضمناً محمد خان صدیق حضرت معلم مدرسۀ علوم سیاسی با آنان همکاری داشت .

تدوین طرح نظامنامۀ انتخابات تا 10 شهریور ماه به طول انجامید .

علما نظر بر این داشتند مه بوسیلل نظامنامه تا حد امکان جلو ورود عنصر ترقی خواه را به مجلس بگیرند . در مقابل ترقی خواهان می خواستند قدرت روحایون را بگیرند . وقتی طرح خوانده شد سید عبدالله بهبهانی اعتراض کرد و اختلاف اصولی آشکار شد ولی رجال متجدد و رجال و افراد آزادیخواه جبهه واحدی ساختند و از طرح پشتیبانی کردد که در این میان سید طباطبایی نیز با اان همکاری داشت و کوشش بهبهانی در این که نظامامه دیگری با نظر او فراهم شود بی فایده ماند و او دریافت که مخالفت با طرح از اعتبارش خواهد کاست . خاصه اینکه مردم به خانه او رفتند و بنای پرخاش و بدگویی  از وی را گذاشتند و بهبهانی ناچار کوتاه امد .

نظامنامه انتخابات در جلسۀ 11 شهریور 1285 تصویب شد و شاه ان را در تاریخ 17 شهریور توشیح کرد .

/ 0 نظر / 15 بازدید