در بیان رویدادهای دوران پادشاهی تهماسب صفوی 4

متارکه و پیمان صلح

عالمی که بیش از هر چیز مانع از بستن پیمان اتحادی میان شاهان عیسوی اروپا و شاه تهماسب شد پیمان متارکه و سازشی بود که در سال 961 ه . ق ( 1554 م ) میان شاه ایران و سلطان عثمانی گذاشته شد . در واقع این امر نتیجۀ منطقی چهار لشکرکشی بزرگ و بیهوده بود که در اثنای 21 سال نه تنها تلفات مالی و جانی کلانی بر امپراتوری عثمانی وارد کرد بلکه به حیثیت سلطان سلیمان نیز لطمه زد . در هر صورت سلطان سلیمان ناگزیر به چنین سازشی رضا داد و متارکۀ سال 961 ه . ق درامد دوران آرامش کوتاهی شد که فرار بایزید به ایران ( 966 ه .ق ) ان را بصورت سلح پایدارتری میان دربار ایران و عثمانی درآورد . انگیزۀ فرار بایزید به ایران یک سلسله دسیسه ها و کشمکش هایی بود که از موضوع جانشینی سرچشمه میگرفت . مدعیان سلطنت عثمانی ، دو تن از فرزندان سلیمان ، از نظر صورت و اخلاق هیچگونه همانند نبودند ( 21 ) . به گفتّ تره ویز یانو فرستادۀ امیر ونیز ، بایزید ، فرزند ارشد سلطان ، جوانی لاغراندام ، حساس ، و فکور و حال انکه برادر ناتنی کوچک ترش سلیم ، مردی فربه، شراب خوار و عیاش بود ( 22 ) .  در سال 966 ه .ق سلطان سلیمان بایزید را که بر ناحیۀ کوتاهیه حکومت میکرد از کار برکنار داشت و حکومت ان سامان را به پسر کهتر خود سلیم بخشید . بایزید که به گفتۀ یکی دیگر از سفیران این عهد به واسطۀ شباهت با پدر و خلق نیکو طرف توجه بسیاری از رعایای پدرش بود ( 23 ) از چنین تصمیمی رنجیده خاطر گردیده به جنگ با برادر برخاست . عمل بایزید در واقع انتقام از وزیر اعظم عثمانی ، رستم پاشا ، بود و نه سرکشی از فرمان پدر ، چون رستم پاشا خواهر تنی سلیم را به زنی گرفته بود و علاقۀ ویژه ای به ترقی برادرزن خویش داشت بر بایزید حتم بود که وزیر اعظم دست به چنین نیرنگی زده است تا آنکه سلیم نزدیک استانبول باشد و به مجرد درگذشت پدر بر اریکۀ سلطنت بنشیند ( 24 ) .جنگ میان دو برادر با پا در میانی پدر به نتیجه ای نرسید و چون سلطان سلیمان بر پسر بزرگتر خشم گرفته بود بایزید از ترس جان با چهار پسر خویش و ده هزار تن از هواخواهان و لشکریانش به خاک ایران پناهنده شو و از تهماسب رخصت اقامت در ایران خواست . تهماسب که چنین فرصتی را مغتنم می شمرد با دادن رخصت ، بایزید را دلگرم ساخت و سوگند یاد کرد که هرگز وی و فرزندانش را به سلطان سلیم تسلیم نکند . بدین سان بایزید با فرزندان و همراهان خویش به قزوین رسید و از بخت بد مهرۀ دیگری در شطرنج سیاست ایران و عثمانی شد .

 

معامله بر سر سلطان بایزید

به طور قطع روشن نیست که آیا واقعاً بایزید پس از چند سال ماندن در دربار ایران درصدد خیانت به میزبان خویشبرآمده بود و می خواست تهماسب را زهر دهد یا نه . شاید سخنان تلخی که تهماسب در تذکره اش پیرامون خیانت بایزید نوشته است صرفاً به قصد توجیه کار زشت خودش باشد . پاره ای از مورخان ان دوران مدعی اند که تهماسب آن پادشاه خسیس و زر دوست در حق بایزید لطف و عنایت را به درجه ای رساند که ده هزار توامن به طریق خلعت و پیشکش به او و فرزندانش و آقایان او مرحمت کرد ( 25 ) .

پر واضح است که شفاعت تهماسب نزد سلطان سلیمان و کوشش وی برای آشتی دادن پسر و پدر خالی از غرض های شخصی نبود .اما چون خیانت بایزید و تنگ نظری تهماسب دست به دست هم داد این رویداد داغ ننگی بر پیشانی فرزند شاه اسماعیل گردید . بی گفت و گو اگر سلطان سلیمان می توانست بایزید را زنده از ایران بیرون ببرد چنین میکرد ، اما جنگ ها ، لشکرکشی ها ، و خونریزی های بیست سال به وی نشان داده بود که خشونت نتیجه ای ندارد و سازش بهترین چارل کار است . اوزیر بوزبک فرستادۀ امپراتور فردیناند اول که در این هنگام در استانبول بوده است در سفرنامۀ جالب و مغتنمی که به زبان لاتینی از خود به یادگار گذاشته است دقیقاً توضیح می دهد که چه عامل هایی سلطان سلیمان رااز توسل به خشونت باز داشت . بوزبک می نویسد :

" چون بیشتر ترکان جنگ را نکوهیده می شمردند سلطان عثمانی از این خیال منصرف شد . گروه زیادی از لشکریان به ویژه از صنف سوار بدون اجازه از افسران خود ارتش را ترک گفته رو به قسطنطنیه نهاده بودند . سلیمان به ایشان فرمان داد که بی درنگ به صنف خود بازگردند . بی میلی ایشان به اندازه ای بود که سلیمان نفرتشان را از ماندن در ارتش به خوبی دریافت . بدین سبب چون سلیمان دید که نمی تواند بایزید را زنده از جنگ ایرانیان بیرون آورد ( و ایرانیان می ترسیدند که مبادا سلطان عثمانی واقعاً درصدد کشیدن انتقام باشد ) راضی شد که بایزید را خفه کرده تحویل دهند . در ان روزها پادشاه ایران طی نامه ای به سلطان سلیمان شکایت کرده بود که وی چندین بار سفیر به دربار عثمانی فرستاده است و حال ان که سلطان جز چند نامۀ خشک و خالی چیزی به ایران نفرستاده است . و نیز در این نامه پادشاه می گفت که اگر واقعاً سلطان عثمانی به وی ارادت دارد و میان انان جز عوالم دوستی چیزی نیست باید سفیران ارجمند را برای حل این مشکل بزرگ به دربار ایران روانه کند و تمامی هزینۀ گزافی را که وی برای نگاه داری بایزید متحمل شده است بپردازد . بدین سان ، سلطان سلیمان متوجه شد که شاه ایران پول نقد می خواهد و پاشاهای وی نیز مصلحت در آن دیدیند که مشکل را با نقدینه حل کنند و دامان عثمانی را به جنگی غیرضروری با ایران نیالایند . از این رو حسن آقا را به اتفاق یکی از پاشاهای سالخورده به دربار ایران فرستادند ."  ( 26 )

/ 0 نظر / 9 بازدید