مشروطیت ( انتخابات مجلس )

انتخابات مجلس

این نظامنامۀ انتخابات طبقاتی بود . مردم به شش طبقه : شاهزادگان و قاجاریان ، علما و طلبه ها ، اعیان ، بتازرگانان ، زمین داران و کشورزا و اصناف تقسیم شده بودند که هر طبقه نمایندگان جداگانه ای انتخاب کنند .

تعداد نمایندگان را 156 نفر در نظر گرفته بود که از این رقم 60 وکیل به پایتخت اختصاص داشت و باقیماده میان ایالات و ولایات تقسیم گردیده بود . در ضمن مجلس اختیار قاونی داشت که در صورت ضرورت بر رقم کل تا 200 نفر بیفزاید .

برای تهران بیشتر به این ترتیب تقسیم شده بودند : شاهزادگان و قاجاریان 4 نفر ، علما و طلبه ها 4 نفر ، بازرگانان 10 نفر ، زمینداران و کشاورزان 10 فر ، اصناف 32 نفر .

به این ترتیب بیشتر نمایندگان تهران از جبهۀ واحد روشنفکران و بازاریان و اصناف بودند و علما و طلبه ها جمعا بیش از 4 نماینده نداشتند .

یکی از نکات مهم و مؤثر درپیشرفت کار این بود که که به موجب مادۀ  19 نظامنامه ، به محض اتخابات نمایندگان مجلس شورای ملی تشکیل می شد و تأخیر ورود نمایدگا ولایات سبب تعطیل مجلس می گردید و این تدبیری هوشمندانه بود زیرا به طوری که بعد خواهیم دید ، انتخابات نمایندگان سایر شهرها با اشکالاتی روبرو شد وتا انفصال مجلس اول انتخابات ای دوره کامل نشد و ازآنجا که به موجب نظامنامه ، رأی دهندگان مجبور نبودند حتما از صنف و طبقۀ خودشان اتخاب کنند ، برخی از اصناف افرادی را از میان روشنفکران و ترقی خواهان به نمایندگی خود برگزیدند و یک اقلیت از تحصیل کردگان و تربیت یافتگان جدید توانستند وظیفۀ رهبری و هدایت نمایندگان را عهده دار شوند .

تا روز 11 مهرماه ، 54 فر از نمایندگان پایتخت انتخاب شدند . علما خواستند روز 15 شعبان که عید مولود حضرت حجت است ، به عنوان افتتاح مجلس ملی تعیین شود اما آزادی خواهان  متجدد استدلال کردند بهتر است این جشن ملی با عید مذهبی تداخل نشود ، بلکه عید مشخصی باشد . حتی در ای قضیه بی روشنفکرا و شرعتمداران تعارض بود . سه روز بعد برای افتتاح مجلس در نظر گرفته شد .

/ 0 نظر / 5 بازدید