آفتاب

 

بیدار بر درگاه نظاره

نگاه منتظر

و تکرار ستاره برفراز

کجاست آفتاب همیشه ؟

 

 

گو انسانی باش

در تازه ترین ترانه

تا واپسین لبخند

در واژه واژه کلام

انسانی باش

تا کار خلقت

تجسم ارادۀ آسمان باشد

در نادانستۀ فرجام .

 

عبورت

از درگاه حضور بی تعلق

تقدیر ناگریز است

که عشق

قاطعیت حضور

تنها در نگاه تو تصویر می شود .

در کسالت مکرر لحظه

 حسرت کدامین نگاهی

بر کدام آغوش ناگشوده ؟

تو را جز من

کسی در نظاره نیست .

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید