اسد ( LION / Leo )

اسد (  LION  /  Leo  )

( ا تا 31  امرداد )

پنجمین علامت منطقةالبروج ، در ماه میانی تابستان واقع شده است . از این رو ، برج اسد خصوصیت شکوفایی طبیعت را همراه با شعاعهای گرم خورشید دارد .زیرا که خورشید بر این سیاره حاکم است .اسد قلب منطقة البروج است و بیانگر شادی زندگی ، جاه طلبی ، غرور و ترقی .

با اسد به عنصر آتش برمی گردیم ، اما از حَمَل به اسد ، درونمایۀ آن تغییر می کند ف و به قدرت خشن حیوانی که فی الفور و مطلق است می رسد .همچون جرقه یا صاعقه ، قدرتی برپا ، تحت اختیار و اماده ، چون شعله ای مشتعل در گرمای شدید نور . به عبارت دیگر از فجر بهار گذشته ایم و به عظمت ظهر تابستان رسیده ایم . علامت این برج با وجود شوکتمند سلطان حیوانات نشان داده می شود ، و نشانۀ قدرت سلطنت ، نیرویی شریف و متصل به خورشید است .

بر ج اسد نماد زندگی تحت وجوه گرما ، نور ، لمعه ، قدرت و اشرافیت تابان است . منطقۀ برج اسد ، شبیه به چکامۀ ظفر و پیروزمندی است ف همچون طلایی مسین که مشتعل است از شعله ای زنده . به این منطقه از منطقۀ البروج شخصیتی بسیار قدرتمند مرتبط است : شیفته ، مصمم در هنگام مضیقه و احتیاج ، و با واکنشی به موقع ، این نیروی عاطفی – فعال با نظم تمام به سوی هدفی جهت گرفته ، و بلندپروازی برای رسیدن به اماجی دوردست را امکان می دهد .

طبیعتی قوی که زندگی را با بلندترین بانگ به اواز می اورد و برای یافتن مهمترین دلیل بودن ، نوایی رفیع را در چرخ گردون سرنوشتش به صدا می آورد . این قدرت ممکن است در گستره ای افقی اعمال شود و شخصیتی هراکلس وار به صورتی کاملا واقعگرا ، مؤثر و از نظر جسمانی با شدتی ملموس داشته باشد ، نیز ممکن است در گستره ای عمودی نمود یابد و شکلی آپولونی ( آپولون را ببینید ) و آرمانگرا به خود بگیرد ، آنسان که قدرتهای نورانی بدون شریک بر او مستولی خواهد شد .

 

/ 0 نظر / 13 بازدید