در بیان احوال و ویژگی های اخلاقی شاه تهماسب و اوضاع اجتماعی عهد وی 2

" وی میانه بالاست و خوش اندام . هر چند سیه چرده است سیمایی خوش ترکیب ، لبانی کلفت و ریشی مایل به خاکستری دارد . صاحب مزاجی است مالیخولیایی که شواهد و قرائن بسیاری دلالت بر این موضوع می کند . مهمترین شواهد  آن که وی مدت 11 سال است از کاخ خود گام بیرون ننهاد و در عرض این مدت حتی یک بار به شکار نرفته و یا به هیچگونه سرگرمی دیگری خود را مشغول نداشته است . این امر بسیار موجب نارضایی مردم گردیده است . چه طبق سنت معمول کشور اگر مردم ، موفق به دیدن شاه نگردند دادن عرض حال های لازم کاری بسیار دشوار میگردد و در تصمیماتی که برای احقاق حق خویش فریاد و فغان بر می دارند و گاهی شمارۀ انان کمابیش به هزار می رسد ، و چون شهریار ایران صدای رعایای خویش را می شنود معمولا دستور می دهد تا انان را پراکنده کنند ، می گوید که در قلمروش قاضیان را برای اجرای عدالت مدمور و موظف فرموده است و احقاق حق مظلومان و سیاست گناهکاران با انان است ، و ملاحظه نمی فرماید که این ضجه و فغان مردم از دست قاضیان و سلاطین بیدادگر است که معمولاً در رهگذر به انتظار می ایستند و من به چشم خود دیده ام " و بسیاری از مردم نیز گواهند " که چگونه این گروه ، مردم را به قتل می رسانند . شنیده ام که در دفتر دعاوی حقوقی و شکایات چنین درج است که در اثنای 8 سالۀ گذشته بالغ بر ده هزار نفر بدین سان کشته شده اند . این مقاصد ، اصولا از ناحیۀ قاضیان ناشی می شود . چه ؛ این گروه مستمری ویژه ای ندارند و از این رو ناگزیرند رشوت بستانند و چون می بینند که شهریار مملکت هیچ توجه و اعتنایی به مرافعات و مسائل قضایی ندارد بر میزان رشوتی که می خواهند می افزایند . به همین سبب در سراسر کشور جاده ها ناامن است و حتی مردم در خانه های خود در معرض مخاطرات عظیم اند ، و تقریباً همگی قاضیان به عشق مال فاسد گردیده اند . " ( 10 )

 

تیره روزی مردم دادخواه

 

سفیر ونیزی از فساد طبقۀ قضات و بی عدالتی هایی که طی اقامت تقریباً یکسال و نیم خود در قزوین و تبریز دیده است شمه ای نقل می کند .مثلاً می گوید که چندی پس از ورودش به تبریز 18 تن از دزدان مسلح با تفنگ ، شبانه از دیوارهای بازار بزرگ آن شهر به تیمچۀ معتبری که 40 نفر از بازرگانان مشهد در انجا حجره داشتند سرازیر شدند و از حجرۀ احمد چلبی ، که یکی از بازرگانان سرشناس آنقره بود ، شش هزار سکه اسکودی ( معادل سیصد تومان به پول آن روزی ) ، تعداد زیادی شمش نقره ، و مقداری رنگ لاک دزدیدند و هنگامی که بازرگانان درصدد دفاع از جان و حفظ مال خود برامدند دزدان به زور انها را به حجره هایشان عقب راندند . چند روز پس از این رویداد گروهی از دزدان مسلح نزدیکی خانۀ دالساندری به انبار سوداگری ارمنی راه یافتند و چهار هزار بسته ابریشم وی را ربودند و بعدا همان ارمنی سوگند یاد میکرد که ابریشم دزدیده شده را در خانۀ حاکم تبریز دیده است . سفیر ونیزی میگوید که شکایت نزد شاه بردند و دزدان را دستگیر کردند اما تا انجا که وی آگاهی یافت هیچگونه مؤاخذه ای از انها نشد . یا در شهر نخجوان که جمعی از بزهکاران را به اتهم کشتن عده ای از بازرگانان و دزدیدن مالهای ایشان دستگیر کرده بودند به حکم قاضی مالهای دزدیده شده را پیدا کرده به دادگاه آوردند . قاضی شاکیان را پی کار خود فرستاد و جانیان را آزاد کرد ، بخشی از اموال را خود وی تصاحب کرد و بخش دیگر را بر سبیل تحفه نزد بعضی از صاحبمنصبان و امرای درباری به قزوین فرستاد .

دالساندری می نویسد :

" صاحبان این اموال به پایتخت امدند ومن به چشم خود انان را دیدم که همه روزه جامه های خویش می درند و خود را از دیوارهای دولت خانه می اویزند و فریاد بر می دارند که چه می خواهد بکند و چرا احقاق حق مظلومان نمی کند . دیدم که به کیفر این کار انان را به شدت تنبیه میکردند و به سوی آنان سنگ می افکندند و غیر ممکن بود کسی به شکایات انان گوش دهد . " ( 11 )    

اگر اینگونه جورها و حق کشی ها در آغاز دوران پادشاهی تهماسب وجود نداشت بی گمان به تدریج پیدا شد و به ویژه در ده سالۀ آخر عمر آن پادشاه به اوج شدتش رسید . اوزیر بوزبک ، سفیر فردیناند در دربار عثمانی ، که به تفصیل در پیرامون اوضاع ایران عهد شاه تهماسب قلم فرسایی کرده است ، می گوید چون تهماسب به دادگستری و رسیدگی به شکایت های مظلومان علاقه یا اعتنایی نداشت در سراسر قلمرو وی هر کس قوی بود بر ضعیف بنای جور گذاشت و چون ستمدیدگان نمی توانستند رو به درگاه پادشاه نهاده حق خود را از مأموران بیدادگر یستانند نظم نسبی اجتماع جای خود را به زورگویی و هرج و مرج داد . ( 12 )

 

احترام مردم نسبت به تهماسب

 

شایان توجه است که با همۀ زورگویی ها و خلافکاریهای روزافزون هنوز مردم ایران شاه تهماسب را دوست می داشتند و به خاندان صفوی احترام می گذاردند . بی گفتگو این دوستی بی ریا و حرمت بی شائبه ، به حدی بوده است که دالساندری را دچار شگفتی کرده است . سفیر ونیزی مدعی است که رعایای تهماسب او را مانند خدایی ستایش میکردند و علت این امر را در واقع احترام به خاندان امام علی می داند و نه حرمت به مقام پادشاه . نزد کسانی که بیمار یا تنگ دست بودند اثر شفابخش نام تهماسب زیادتر از کمک خواستن از درگاه خداوند بود . پاره ای نذر میکردند که اگر به مراد دل خود برسند ارمغانی پیش وی فرستند و برخی به امید آن که دعایشان به هدف اجابت رسد درهای دولت خانه را در قزوین می بوسیدند . گروهی چنان به کرامت های آن ( سید بزرگوار ) امیدوار بودند که آب وضویش را اکسیری تب زا می شمردند و تکه ای از پارچۀ تن پوش یا شالش را برای تبرک یا ایمنی از چشم بد همیشه داشتند . ظاهراً همه جا حتی در دورافتاده ترین شهرها نام تهماسب را با حرمت می بردند و برای وی کرامت ها و معجزه های فراوان قائل بودند . دالساندری تنها تبریز را از این قاعده مستثنا می شمرد و مدعی است که تهماسب ان طور که باید و شاید مورد احترام مردم تبریز نیست و به همین سبب نیز وی تبریز را ترگ گفته و در قزوین سکونت گزیده است . ( 13 )

/ 1 نظر / 6 بازدید
وحید از قزوین

بسیار عالی بود. جالب بود تا به حال این چیزهارو در مورد شاهمان نشینیده بودم