کلیسای کاتولیک رم ( انتصابات مقامات روحانی )

انتصابات مقامات روحانی

انتصابات مقامات روحانی از مهمترین شعارها به شمار  میر ود . زیرا بیشترشعارها می توانند بوسیلۀ کشیش انجام شوند در  حاللی که این شعار  فقط به وسیلۀ اسقف صورت میگیرد وبرای تقدیس، سه نفر اسقف لازم است. به موجب د کتر ین کاتولیک ر م ر تبۀ کشیشی وعشای ربانیب بعنوان قربانی عهدجدید توسط خود مسیح تأسیس شد. ویژگی رتبۀ کشیشی این است که می تواند عناصر عشای ربانی ر ا تقدیس کند، آن ر ا به خدا تقدیم کمند، در میان مر دم تقسیم کندئ  و همچنین گناهان ر ا از بین ببرد. در انتصاب کشیش ، جام مخصوص شراب به دست شخصی که نامزد این رتبه شده است داده می شود وعبارت زیر را اسقف قرائت می کند :

( این نیرو را در یافت کن که در کلیسا برای زنده ها ورمدگان به نام پدر ، پسر وروح القدس شفاعت کنی) شور ای ترنت رتبۀ روحانی مختلف تعیین کر د. چهار رتبه که در درجۀ پایین تر قرار دارد وبه تر تیب عبار تند از : دربان، قاری، خادم کلیسا ، متصدی راندن ارواح پلید وشرور، واینها مناصبی است که ازکلیسای قدیم همچنان باقی ماند ه وحتی کارهایی که این افراد عهده دار آن هستند همچنان اصیل ماند ه است.   

این ر تبه ها تحت عنوان (مناصب جزئی) قرار دارند و معمولاً از میان گروه دانشجویان الهیات انتخاب می شوند.وظیفۀ عدم از دواج به سه ر تبه عالی که به تر تیب عبار تند از معونت شماسی ، شماسی و کشیشی که شامل اسقفی و پر سبیتری است تعلق میگیرد. ارتقا به مقام اسقفی به انتصاب و تقدیس جدید نیاز مند است. مقام اسقفی بالاترین ر تبۀ انتصابات است و اسقف اعظمها و کار دینالها و حتی خود پاپ اگر چه حوزل عمل وسیعتری ر ا دار ا هستند اما احتیاج به تقدیس بیشتری نیست . سنین قانونی برای پذیرفته شدن در  ر تبه های عالی ر وحانی به تر تیب عبار تند از 22 سال برای معونت شماسی، 23 سال برای شماسی ، 24 سال برای کشیشی و 30 سال برای مقام اسقفی.

ز: ازدواج مقدس : آیین ازدواج تنها شامل خود تشریفات ازدواج، که صرفاً عمل تقدیسی است ، نیست بلکه پیمان میان زن وشوهر واموری را هم که ازداوج با انها تکمیل می شود شامل می شود . زندگی زناشویی خود به عنوان شکل مرئی از فیض نامرئی خدا تلقی شده است.

از  نظر تار یخی مدر ک ازدواج بعنوان یک آیین مذ هبی به ترجمۀ لاتین کتاب مقدس که از ان به (سّر عظیم)( افسسیان5 : 32) تعبیر شده میرسد. باید به خاطر داشت که سّرعظیم در  این عبارت به ارتباط میان زن وشوهر  اشاره می کند . زندگی زناشویی صفت شعاری خودر ا از این عقیده گرفته است که ( آن نمونه ای است زمینی از یک حقیقت آسمانی) یعنی ارنباط میان مسیح و کلیسای او. در بار ۀ ازدواج ارزیابی عالی تری از انچه به عمل آوردیم امکان ندار د. در  برابر این ارزیابی در کاتولیک رم تمایل به کاستن ارزش ازدواج بمنظور باقی ماندن بر تجر د یا بکریت که خود نمونه ای عالی از امادگی برای پذیرفتن مسئولیتهای کلیسایی است نشان داده شده است.

قانون ازدواج نمی تواند از خود خداوندگار ما اخذ شده باشد زیرا ازدواج یکی از طرحهای خدایی است برای مخلوقاتش که قبل از امدن مسیح نیز وجود داشته است.ولی عظمت ازدواج بعنوان یک سنت مقدس از ناحیۀ خداوند گار  است. معرفی شکل ومادۀ این شعار کار اسانی نیست. شکل وهیئت ازدواج تنها تقدیس وحدت میان زن ومرد بوسیلۀ کشیش نیست بلکه رضایت طرفین ر ا نیز بهمر اه دار د. ازدواج بر اساس پیمان دو همسر، مبنی براینکه در طول زرندگی به یکدیگر وفادار  باشند استوار  شده است. پیمان ازداوج باید در حضور  شهود  که معمولاً از یک کشیش ولااقل د و یا سه نفر  دیگر  تشکیل می شود، انجام شود. این آیین تنها با اولین عمل امیزش جنسی تکمیل می شود. ازدواجهایی که برمبنای مذ هب پر وتستان صورت گر فته در کاتولیک رم نیز، حتی بعنوان یک شعار مقدس بر سمیت شناخته می شود . هرچند بدون تشریفات وحضور کشیش کاتولیک انجام شده باشد. تنها شرط اعتبار اینگونه ازدواجها این است که هیچ گونه اشکال شرعی در آنها وجود نداشته باشد.

اگر زن وشوهر هردو به آیین کاتولیک رم بگر وند، به ازدواج مجدد نیازی نیست وکاتولیک شدن یکی از انها دو نیز موجب برهم خوردن ازدواج آنها نمی شود. به هرحال کاتولیک های رم باید پیمان ازدواج  خود را در حضور کشیش – وچه بهتر کشیش محلشان که باید وجود شرایط ازدواج را تأیید کند- انجام دهند. ازدواجهای مختلط یکی از مسائل مشکل مذهبی است که در  پار ه ای از کشور ها موجب مشاجر ه میان کلیسا وحکومت شده استو مقامات روحانی با ازدواجهای مختلط مخالفت می کنند، از این جهت که زن وشوهری که از دوفر قۀ مختلف باشند دارای هماهنگی مذ هبی در  زندگی نخواهند بود وبدین جهت انها در تعلیم مذ هبی فرزندانشان دچار اشکال خواهند  شد. درچنین حالتی کشیشهای کاتولیک رم جشن ازدواج ر ا در کلیسای کاتولیکی برقرار می کند. این از دواجها مجدداً به اجازۀ ر سمی احتیاج دار ند که این، بعنوان یک قانون، در مورد بازگشت پیمان تمام ازدواجها به ایمان کاتولیک رم اجازه داده شده است.

بموجب قوانین شرعی، برای ازدواج موانعی چند وجود دارد که به دوگروه تقسیم می شوند :

1- اموری که با وجود آنها ازدواج نباید ویا نمی بایست انجام شود اما با توجه به حقیقت ازدواج این ازدواج بی ارزش نیست . این موانع عبارتند از :

الف : نامزدی یک از دو همسر درسابق با شخص ثالث

ب : اختلاف مذهب زن و شوهرکه در پارگراف قبل به ان اشاره شد

ج: داشتن نذر برای عدم ازدواج که بعداً مورد بحث قرار خواهند گرفت. این موانع ممکن است با صدور اجازه یا حکم رسمی برطرف شود.

2- موانعی که موجب بطلان ازدواج است و قابلیت الحاق رسمی را ندارد. این موانع عبارتند از :

الف : متأهل بود ن

ب : نار سایی عقل به هنگام ازدواج

ج: حایزرتبۀ روحانی بود ن (شرح این فرع بعداً خواهد آمد)

د : محکومیت به زندان

ه : عدم قدرت آمیزش جنسی

و : افراد معینی از خویشاوندان و اقارب

ز : اختلاف شدید ازنظرمذهب

بنابراین ازدواج مسیحی با کسی که تعمید نیافته جایز نیست. به موجب تعالیم کاتولیک ر م هیچ ازدواجی قابل گسستن نیست. خیانت ، تعالیم ضدکلیسایی داشتن، عدم قدر ت بر تأمین معاش یا ناسازگاری هیچ یک نمی تواند موجب طلاق شود. حداکثر کار ی ر ا که کلیسا می تواند بکند این است که اجازه دهد زن و شوهر  از هم جدا شوند. البته این امرمشروط بر این است که تا زمانی که یکی از آن دو ز نده هستند با شخص دیگری ازدواج نکنند.طلاقی که در دادگاههای دولتی صورت گرفته است از نظر کلیسا اعتبار ندارد. گاهی برای تصحیح اینگونه طلاقها به دادگاه مربوط به پاپ مراجعه می کنند تا به خاطر وجود محذورشرعی ازطلاق جلوگیری نشود.

فواید ازدواج عبار تند از :

1- پیدایش فرزندان شایسته و پارسا

2- ایجاد محبت و وفاداری میان زوجین

3- پیوند ناگسستنی

در این زمینه یک سنت عقیدتی وجود دارد که از اگوستین مقدس درزمان پاپ پیس یاز دهم ضمن بخشنامه ای در سال 1930 به نام( کاستی کونویی) به دست امده که جزئیات مسائل ازدواج را مورد بررسی قرار داده و سقط جنین ، جلوگیری از بار داری، طلاق وهرگونه عملی را که منجر به گسستن پیمان ازدواج شود در آن محکوم کر ده است.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید