کلیساهای ارتودوکس 1

کلیساهای ارتودوکس

 

عنوان ، انشعابات و آمار

عنوان ر سمی کلیسای ارتوذدوکس عبار ت است از ( کلیسای شر قی ارتاودوکس ) که شامل کلیساهایی می شود که همگی در د ور ه ای از تار یخ کلیسای سلطنتی بیزانسی در ر وزگار باستان به وجود آمده اند  . امر زه کلیسای ارتودوکس از کلیساهای متعدد مستقل تر کیب شده که می توان گفت گرچه معمولاً با یکدیگر  در  تماس کامل هستند ولی هر یک از انها عهد ه دار ادارۀ خودشان هستند . در  این کلیساها آداب و نماز ، اصول اعتقادی و قوانین شر عی مشترک است ونوع واحدی از روحانیت مسیحی ر ا ترویج می کنند . اکثر این کلیساها ملی هستند وباز ند گی ملتهای خود هبستگی صمیمانه ای دارند .

 ارتود وکس مظهر ایمان نافذ ار وپای شرقی است . قدیمیتر ین و مقدستر ین ار تود وکس عبارتند از : چهار اسقف نشین قسطنتنیه ، اسکندریه ، انطاکیه و اورشلیم . دو چیز باعث شد که این کلیساهای بزرگ  و نیر ومند تا حد ود ی ضعیف شوند  : یکی نفوذ  اسلام در نقاطی که این کلیسا تحت نفوذ آن بود و دیگری مستقل شدن تعادی از کلیساهای وابسته به آنها .

 

/ 0 نظر / 3 بازدید