نوروز

سخن گفتن از ریزه کاری های نجومی این گاه شماری ، مناسب این نوشته نیست فقط شایان ذکر است که آن چه کم کم جا افتاد و نشانه های تاریخی بر قدمت ان ، از روزگاران کهن گواهی می دهد ، سالی است با 12 ماه ، به نامهایی که هنوز هم پس از گشذتن سالیان دراز ، بر تارک ماه های ما میدرخشند و هم نام با 12 اتیزدی هستند که هر کدام نگهبان پدیده ای از پدیده های مفید طبیعت می باشند .

هر روز از 30 روز ماه نیز به ایزدی تعلق داشت که از ان پاسداری میکرد .30 روزۀ ماه با نامهای ویژۀ خود نوهی تقسیم بندی دوگانه داشتند . در تقسیم بندی دوگانه ، در رأس نخستین 15 روز ، اهورامزدا یا اورمزد ، خدای آفریدگار ، جای داشت و در رأس 15 روز دوم میترا یا مهر ، ایزدی که بر بخش بزرگی از باورهای باستانی ایرانیان سروری می کرد . در تقسیم بندی چهارگانه ، روزها به چهار بخش ، دو 7 روز و دو 8 روز تقسیم شده بودند و بر سر 4 بخش نام اورمزد ، یا صفت آفریدگایر او یعنی " دی " به معنی " آفریننده " جلوه میکرد .به این ترتیب که روز اول اورمزد و روزهای هشتم و پانزدهم و بیست و سوم " دی " نام داشتند و برای تفکیک این 3 روز از هم ، آنها را با  روزهای بعد می نامیدند ، مانند دی به آذر ، دی به مهر و دی به دین .

در مورد تقسیم بندی فصل ها ، با وجود بودن نام هر چهار فصل در زبانهای ایران باستان ، سال به چهار فصل برابر ، چون روزگار کنونی تقسیم نمی شد .در اوستا و در کتابهای پهلوی ، از تابستان 7 ماهه و زمستان 5 ماهه ، از زمستان 10 ماهه و تابستان 2 ماهه و از دو فصل 6 ماهه سخن رفته است . در کنار این تقسیم بندی ها ، تقسیم بندی آیینی و معروفتری که بازمانده ای از اسطورۀ زیبای آفرینش در ایران باستان است ، سال را به 6 بخش نابرابر تقسیم می کرد .

بنابر اسطوره ، کل آفرینش در محدوده ای از 12 هزار سال که از زمان بیکران جدا می شود ، آغاز و انجام می یابد .در سه هزار سال نخستین ، جهان روحانی و غیرمریی است و دو بخش است : دنیایی زیبا و اهورایی و دنیای زشت و اهریمنی .

اورمزد آفریدگار با نزدیکترین هماکاران خود یعنی امشاسپندان و به همراه ایزدان بی شماری که جلوه پرداز از همۀ پدیده های خوب معنوی و مادی جهان ، چون راستی ، زیبایی ، و... یا آب ، آتش ، ماه و ... هستند ، در دنیای زیبا و خوب قرار دارند و اهریمن با سر دیوان در دنیای زشت و بد . سه هزارل نخستین جای خود را به سه هزارل دوم که باز روحانی و غیرمریی است ، می دهد . در آغاز این سه هزاره ، آمیزشی کوتاه از نیکی و بدی انجام می گیرد و اورمزد ، اهریمن را با مهارت به خوابی سه هزار ساله فرو می برد و از این خواب اهریمن ، برای آفرینش شش پیش نمونه گیتی یعنی آسمان ، آب ، زمین ، گیاه ، چهارپای سودمند و مردم استفاده می کند و این کار را در شش گاه ، با فاصله های نابرابر و در درازای یک سال به انجام می رساند .

تقسیم بندی شش گانۀ فصل ها که از ان سخن گفتیم ، این چنین به وجود می آید . سال گردهای این آفرینش که معمولاً به صورت جشن های پنج روزه است ، در آیین ایران باستان گاهنبار ( = گاهانبار ، گهنبار) نام دارد .

شرح ک تاهی از گاهنبارها را برای ورود به مبحث نوروزی ، بی مناسبت نمی بینیم : اورمزد برای آفرینش آسمان 45 روز زمان می گذارد و جشن سالگرد آفرینش آسمان در نخستین گاهانبار از 11 تا 15 اردیبشهت است و لین جشن " میانۀ بهار " معنی می دهد .

دویمن گاهانبار سالگرد آفرینش آب است و " نیمۀ تابستان " معنی می دهد و فصل گردآوری غله است و جشن آن از 26 تا 30 شهریور است .

چهارمین گاهنبار سالگرد آفرینش گیاه است و " برگشت " معنی می دهد . چون چوپان با گله برمی گردد و آغاز زمستان است و جشن آن از 26 تا 30 مهر است .

پنجمین گاهنبار که سالگرد آفرنش چهارپای مفید است ، " میان سال " معنی می دهد و جشن میان زمستان است و زمانی است که برای دام انبار زمستانی می شود .

آخرین گاهنبار که سالگرد آفرینش انسان است ، " با هم بودن و با هم گرد امدن " معنی می دهد و پنج روز آخر سال یعنی پنج روز کبیسه را در بر می گیرد . بهترین و زیباترین مورد آفرینش است . چون پیش نمونۀ انسان آفریده می شود که نیای آدمیان است ، آفرینش اهورایی را پاسداری خواهد کرد و رقیبی برای اهریمن و آفریده های دیوی اش خواهد بود .

سالگرد این پنج روز پایانی سال که 12 ماه 30 روزه را در پشت دارد ، مدخلی بر نوروز است . پس جشن نوروز سالگردی است از آفرینش انسان ، عزیزترین موجود آفرینش برای آفریدگار بزرگ و به همین مناسبت ، سالگرد ان باشکوه بیشتری برگزار میگردد .

*   *   *

گرچه نام نوروز در اوستا نیامده است ولی در کتابهای پهلوی اشاره های فراوانی به نوروز به خصوص از لحاظ گاه شماری می شود ، در کتاب پهلوی دینکرد ، از روزهای اضافی آخر سال به عنوان روزهای " گردان "  " شمرده شدن " نام برده می شود که به جشن نوروز منتهی می گردند .

*   *   *

اسطورۀ دیگری نیز آیین های نوروزی را همراهی می کند ، یکی از آنها آیین نیایش به ایزد " رپیتوین " است که درست در همین موقع از سال برگزارمی شود ." رپیتوین " سرور گرمای نیمروز و ماه های تابستان است و یکی از وظایف او این است که هر وقت دیو زمستان به جهان یورش می آورد ، او در زیرزمین جای می گیرد و آبهای زیرزمینی را گرم نگاه می دارد تا گیاهان و درختان نمیرند و به خصوص ریشه های درختان را در برابر یورش سرمای زمستانی پاس می دارد .بازگشت سالانۀ او در بهار است که نمادی است از پیروزی نهای نیکی ها بر بدی ها و بهارها بر زمستانها ، شکوفۀ درختان در بهاران طلیعۀ پیروز " رپیتوین" است و به همین مناسبت جشن ویژه ای و نیایشی که تقدیم رپیتوین می شد ، بخشی از مراسم نوروزی را تشکیل می داد و از این دید ، نوروز نمادی از پیروزی عنصر نیک است در نبرد فصل ها .

*   *   *

بنابر اسطورۀ باستانی دیگر ، در طول سال 12 تن از یاران اهریمن در کار جویدن و بریدن و برانداختن 12 ستونی هستند که جهان را نگاه می دارند . در روزهای پیش از نوروز ، وقتی که ستونها در شرف افتادن هستند ، یاران اهریمن به شادی این که کار نابودی جهان پایان یافته است ، برای رقص و پایکوبی به زمین می آیند و چون باز میگردند ، می بینند که همل ستونها مرمت یافته اند . نمادی دیگر از ستیز میان یاران اورمزد و یاران اهریمن و سرانجام پیروزی نیکی بر بدی در آغاز سال نو و در نوروز .

*   *   *

نوروز هم چنین نمادی است از سالگرد بیداری طبیعت از خواب زمستانی و مرگی است که به رستاخیز و زندگی منتهی می شود و به همین مناسبت جشن مربوط به " فروهر"ها نیز بوده است . " فروهر"( = فروشی در اوستا) ، گونه ای از روان است و نوعی همزاد ادمیان که پیش از آفرینش مادی مردمان در ان جهان به وجود می آید و پس از مرگ مردمان به دنیای دیگر می شتابد و از کیفرهای خاصی که روان می بیند به دور است . در دوران باستانی تر ، عقیدۀ عامه بر این بود که فقط پهلوانان دارای " فروهر " هستند .اما بعدها باورهای مردم این موهبت را شامل مؤمنان نیز کرد .اینان سالی یک بار در طلیعۀ ماه فروردین ( = ماه فروهرها) به زمین بازمیگردند و هر یک به خانۀ خود فرود می آیند و ده روزی ، و به روایتی تا رو فروهر ( = روز نوزدهم ) فروردین ماه در زمین به سر می برند . فروهرها چون در طلیعۀ فروردین و در نوروز به خانۀ خود و برای دیدار بازماندگان و خانواده باز میگردند ، از دیدن پاکیزگی و درخشندگی خانه دلخوش می شوند و بر شادکامی خانواده وبر برکت خانه دعا می کنند و اگر خانه را آشفته و درهم ، پاک نشده و ناآراسته ببینند غمگشن می شوند و دعا نکرده و برکت نخواسته هانه را ترک می کنند . انان که بر این باورند ، روز نوروز از خانه بیرون نمی روند ، چون نمی خواهند که فروهرها صاحب خانه را در خانه نیابند و ناخشنود گردند . چراغ خانه ها در این شب ها باید روشن باشد زیرا فروهرها اگر چراغ خانه های فرزندان خود را خاموش ببینند ، غمگین می شوند و غمگینی آنان ، برکت را از خانه ها می برد . برای اینکه راه را بر فروهرها بهتر بنمایانند ، در آغاز 5 روز آخرین گاهنبار و به روایتی در پایان این 5 روزه و درست شب نوروز بزرگ ، مراسم آتش افروزی بر بامها انجام می دادند که هم راهگشای فروهرها باشد و هم به دور و نزدیک خبر دهند که سال نو می آید

*   *   *

افسانه های بسیاری پیدایش جشن نوروز را به دوران جمشید نسبت می دهند.

گویند چون جمشید به پادشاهی رسید ، دین را تجدید کرد و این کار در نوروز انجام شد .

در روایت های دیگر میگویند اهریمن برکت را از میان برده بود ، چنانکه مردم از خوردن و آشامیدن سیر نمی شدند ، باد را از وزیدن باز داشته بود .چنانکه همۀ درختان خشک شدند و جهان نزدیک به نابودی بود . جم به فرمان ایزد به سوی جایگاه اهریمن و پیروانش شتافت و با انان نبرد کرد و به این بدبختی پایان بخشید و چون به جهان بازگشت ، ازبرکت این پیروزی ، هم چون خورشید می درخشید ونور از وی می تافت . مردم شگفتزده فریاد زدند : " روز نو " ،" نوروز " .

بنابه افسانۀ دیگری ، جم تختی ساخت و گوهر در ان نشانید و دیوان به فرمان او آن را برداشتند و به گردون افراشتند و   جمشید چون خورشید تابان بود .مردمان بر تخت او گرد امدند     و بر او گوهر افشاندند و ان روز را                                                                            نوروز خواندند .

به روایتی دیگر ، جمشید پس از پیروزی بر دیوان فرمود برای او گردونه ای ساختند . در روز اورمزد از ماه فروردین ( یعنی نوروز ) بر ان نشست و دیوان او را در هوا به یک روز از دماوند به بابل بردند و مردمان به سبب چیز شگفتی که دیدند ، این روز را جشن گرفتند . سبب بر تاب نشستن در نوروز به تقلید از این افسانه معمول گشت .

برخی دیگر برآنند که جم در کشور می گردید .خواست به اذربایجان درآید .بر تختی زرین نشست و مردم او را بر گردن خویش حمل میکردند . چون نور خورشید بر او افتاد و مردمان او را دیدیند ، او را تحسین کردند و شادمان شدند و ان روز را که نوروز بود جشن گرفتند .

به قولی در نوروز ، جم اوزان و مقادیر را تعیین کرد و فرمانروایان این تعیین او را به فال نیک گرفتند و از آن پیروی کردند و از ان پس به یاد این کار نیکو ، این روز را جشن گرفتند .

بنا به روایتی دیگر گویند که نیشکر در دوران فرمانروایان جام ، در نوروز کشف شد . به این صورت که جم نی بر آبی را دید که شیرۀ آن به بیرون تراوش کرده بود . جم ان را چشید . چون در ان شیرینی لذیذی یافت ، دستور داد شیرۀ ان را بکشند و از ان شکر بسیازند . در روز پنجم شکر درست کردند . مردم از روی تبرک ان را به هم دیگر هدیه دادند و از اینروست که در این روز همه به هم شیرینی هدیه می دهند .

به روایتی دیگر گویند که دیرزمانی در ایرانشهر باران نبارید ، اما چون جمشید بر تخت نشست ، در این روز ، یعنی " نوروز " پس از یک دوران طولانی خشکسالی ، باران بارید . مردم آن را به فال نیک گرفتند و آب باران به هم ریختند و این آیین در میان انها نگاهداری شد و به شکرانۀ ان نوروز را جشن گرفتند .

و نیز گویند جم به مردمان فرمان داد که در این روز خود را با آب بشوید تا از گناهان پاک شوند و برخی این رسم را با کندن جوی ها و آبراه ها به دستور جم ، در این روز ، مربوط می دانند .

*   *   *

با هم درآمیختگی ای که میان شخصیت های افسانه ای ، به دلایل اجتماعی پیش می آید ، در دوران اسلامی ، جم با حضرت سلیمانامیخته می شود و از مجموعۀ این امیختگی ها افسانه ای درست می شود که بنیان گذاری نوروز را به سلیمان نسبت می دهند .گویند چون او انگشتری خود را گم کرد ، قدرت فرمانروایی را از دست داد و پس از چهل روز ان را باز یافت و فرّه اش به او بازگشت و مرغان نیز با احترام پیرامون او جمع شدند و ایرانیان گفتند : " نوروز آمد " و بدین سبب آن روز را نوروز نامیدند و سلیمان به باد فرمان داد که او را ببرد و باد چنان کرد .پرستویی به او نزدیک شد و گفت من آشیانه ای دارم که در ان تخم های کوچک است ، بازگرد تا آنها را خراب نکنی .سلیمان بازگشت و چون فرود آمد ، پرستو در منقار خود آبی اورد و بر او پاشید و پی ملخی به او هدیه کرد و علت پاشیدن آب و بخشیدن هدیه در نوروز به این سبب است .

*   *  *

جشن هایی نیز همسان نوروز در این منطقل جغرافیایی وجود دارد :

جشن " زگموگ " یا نوروز بابلی ، آیینی است که از حدود 2500 سال پیش از میلاد ، در بابل شناخته شدهاست و در اعتدال بهاری برگزار می شده است . آیین ها به افتخار خدای بزرگ آنها " مردوک " بود و معبد بزرگ این خدا مرکز این مراسم بود .

در اسطوره ای بابلی روایت شده است که در روز اول سال همۀ خدایان به رباست مردوک در معبد گرد می آیند تا سرنوشت سالی را که در پیش است و به خصوص رویدادهای زندگی فرمانروایان را تعیین کنند .خدای خدایان " مردوک " بر تخت می نشیند و در این اجتماع روحانی ، برای سالی که در پیش است پیشگویی می کند و سپس زمین را با هر چه در ان است به اجاره به شخصی از میان حاضران واگذار می کنند و دیگران را بر این مطلب گواه می گیرد .

آیین های نوروزی را با مراسم مربوط به " تموز " ، " آدونیس " ، " آتیس " همان کرده اند . این ایزد مردان بابلی و یونانی که در اسطوره های مربوط به آنان تغییرات فصل ها گنجانده شده است ، مورد لطف ایزد بانوانی در ردۀ بالاتر از خود قرار می گیرند و به دلایلی به دنیای زیرزمینی و مرگ سپرده می شوند و باز به لطف این ایزد بانوان دوباره زنده میگردند سالگرد مرگ و رفتن انها به دنیای زیرزمینی گریه و زاری زنان را به دنبال دارد و نوعی آیین های سوگواری بوده است و چون سرانجام این آیین به دوباره زنده شدن خدایان منتهی میگردد ، مراسم تبدیل به جشن و سرور و شادی می شود .

در آیین های مربوط به " آدونیس " زنان مویه های دلخراشی سر می دادند و پیکری همانند " آدونیس " را کفت می پوشاندند و سر گور می بردند و سپس ان را به دریا و یا به چشمۀ آب جاری می افکندند و بلافاصله آیین مربوط به دوباره زنده شدن این ایزد را اجرا میکردند . به همین مناسبت در " باغهای آدونیس " کشت و کار می شد یعنی سبدها و گلدان ها را از خاک پر میکردند و در انها گندم و انواع دیگر غلات و گل ها و گیاهان سودمند را می کاشتند . زنان با علاقه بر رشد این گیاهان نظارت داشتند و در بهتر روییدن انها می کوشیدند و سپس انها را به آب می انداختند تا برای سالی که در پیش است باران بیشتری طلب کنند .

در مصر نیز آین های همانندی وجود داشته است . قبطی ها نوروز را آغاز سال خود می گرفتند . شاید این رسم از زمان هخامنشیان وارد مصر شده باشد . آیین های این جشن با فرورفتن در آب نیل و دیگر مراسم همراه بوده است و جای پایی از ان هنوز در میان قبطی ها وجود دارد .

*   *   *

از جزییات انجام آیین های نورورزی در دوران هخامنشی و اشکانی ، اگاهی های چندانی در دست نداریم و فقط به بخشی از اطلاعاتی که به طور غیرمستقیم خبر از نوروز می دهند اشاره می کنیم :

روایت شده است که چون کوروش بر بابل پیروی شد ، پسر خود کمبوجیه را در جشن نوروز ( = زگموک بابلی ) به عنوان شاه بین النهرین معرفی کرد .

مورخان یونانی نقل کرده اند که ایرانیان معمولاً در اعتدال بهاری ازدواج کنند و داماد پیش از رفتن به حجله سیب یا مغز استخوان شتر می خورد ، و در ان روز چیز دیگری نمی خورد .

از سوی دیگر چنین به نظر می رسد که بنای باشکوه تخت جمشید ، محل مخصوص اجرای جشن سالانۀ نوروز بوده است . ملت های همۀ سرزمین های زیر فرمانروایی هخامنشی ، در چنین روزی در انجا گرد می امدند تا پیش کش های خود را تقدیم کنند .

انان از پلکان های باشکوه این بنا که طوری ساخته شده اند که بتوان با اسب از روی انها بالا رفت و از میان دروازه های کاخ و از کنار دیواره های کنگره دار که گویا نمادی از کوه مقدس اساطیری در باورهای ایران باستان است ، می گذشتند تا به کاخ صد ستون وارد شوند . حرکت این گروه ها نمایش دارایی انها نبود ، بلکه آیینی نیایشی بود و در برابر خدای باروری این سرزمین نقش برجستۀ معروف تخت جمشد که شیری ( = خورشید ) را در حال کشتن گاو ( = باران ) نشان می دهد و دیگر نقش برجسته ها این بنا ، این نظر را القاء می کند که جشن سالانه ای در ایران وجود داشته است که با تغییر فصل ها مربوط بوده است .

*   *   *

آنچه نویسندگان دورۀ اسلامی دربارۀ آیین های نوروز نگاشته اند ، طبعاً بازتابی از مرا

/ 0 نظر / 4 بازدید