مشروطیت ( افتتاح مجلس )

افتتاح مجلس

روز یکشنبه 14 مهرماه 1285 اولین مجلس شورای ملی ایران با نطق مظفرالدین شاه افتتاح شد .

در این روز به دعوت رسمی صدراعظم ، مشیرالدوله ، مجلسی در عمارت سلطنتی ، در اتاق برلیان کاخ گلستان منعقد شد . دولتیان و سفرای خارجی با لباس رسمی و البته نمایندگان منتخب حضور یافته بودند . جمعی از علما و تجار و اعیان هم حاضر بودند .

حاجی میرزا یحیی دولت آبادی ، که خود در آ مجلس حضور داشته است ، ورود شاه را به مجلس ، اینطور توصیف می کند :

" شاه ورود می کند . مانند مردۀ متحرک او را به زحمت می آورند روی صندلی سلام می نشانند و این آخر کرسی نشینی اوست . بعد از به جا اوردن مراسم و موزیک سلام که با حضور علما زده می شود و خطبه و غیره ، شاه با صدای بسیار ضعیف که گارده و بعضی که نزدیک نشسته اند می شویم می گوید : 10 سال است آرزوی این روز را داشتم ، الحمدالله که به مقصود خود رسیدم .علما دعا می کنند . شاه پاکتی را که به دست صدراعظم است ، با رعشۀ شدید به دست گرفته و به دست نظام الملک که مخاطب سلام است و پیش رو ایستاده می دهد و می گوید این نطق ما است بخوان . نظام الملک ورقه را از پاکت دراورده صورت نطق را می خواند . "

کسروی نطق شاه را به عوان اینکه " دراز است " نقل می کد ولی قسمتی از ان را از " تاریخ بیداری ایرانیان " می آوریم :

" ... خردمند دانا آن کس است که همواره به اقتضای زما رفتار کند . فی المثل در عهد کیخسرو آیین جهانداری و وضع ادارۀ امور دولت و حفظ ثغور مملکت به طرزی بوده که آن عهد و زما اقتضا می نموده . ولی آ اصول و قواعد مملکت داری به کار امروزۀ ما نمی خورد . چه هر عصری اقتضایی دارد و در هر دوئری طرز و طوری متداول است و چنانکه نمی توان مثلا امروز لباسهای قدیم و کلاههای یک ذرعی را دیگر باره میا طبقات نوکر از وزارء و اهل قلم و لشکر متداول مود . کذالک اصول ، اداره و قواعد سیاست و مملکتداری هم باید امروز ، ورای ایام گذشته باشد . این است که من مصمم شدم مجلس شورای ملی را تشکیل و تنظیم کنم . تا بدین وسیله بنیان اتحاد و اتفاق دولت و ملت به طوری که دلخواه من است مستحکم شود و امیدوارم به این آرزو نایل شوم ...باز لازم است خاطر شما را به این نکته معطوف داریم که تا امروز نتیجۀ اعمال هر کدام از شماها فقط عاید به خودتان بود و بس ولی از امروز شامل حال هزاران فوس است که شما را انتخاب کرده اند ... " .

پس از پایان نطق شاه موزیک نواخته شد و از میدا توپخانه یکصد و ده توپ شلیک گردید . آن شب در تهران و شهرهای دیگر به نام گشایش پارلمان ایران چراغانی کردند و عامۀ مردم از این واقعۀ مهم مطلع شدد .

/ 0 نظر / 12 بازدید