ویزگیهای کلیسای لوتری 4

       عادات ورسوم لوترنیسم هم با ویژگی بدبینی نسبت به مبحث رابطۀ انسان وخدا وهم با امتیازی که بین این دو قلمرو وجود دارد مشخص شده است.

   کلیساهای لوتری عقیدۀ ریشه دار اصلاح ناپذیری این جهان را گر امی میدارند. سلطنت خدا هموار ه بعنوان سلطنت برتر یا سلطنتی که مقدر شده است در آخرالزمان از طریق خدا تحقق یابد تصور شده است. ایدۀ ( هزار سال روی این زمین) در اصل 17 اعتراف نامۀ آوگسبورگ بعنوان یک ایدۀ یهودی به شدت مورد انکار قرار گرفته است.

 

از دیدگاه عادی لوتری ها امیدی به ثمربخش بودن تلاشهایی که درجهت اجر ای قوانین سلطنت خدا برروی زمین صورت میگیرد، نیست.

حل مسائل اجتماعی مردم به عهدۀ کلیسا نیست، وظیفۀ کلیسا این است که مردم ر ابرای آمرزش گناهانشان تسلی دهد ومؤمنان را برای زندگی جاودان آماده سازد.

این شکل از مسیحیت با آنچه درجهان انگلیسی زبان جریان دارد، هم درانگلیکان وهم درکلیساهای آزاد تفاوت اساسی دارد. آنها نمایشگر نوعی فعال از مسیحیتی هستندکه درپی اصلاح جهان وجهانی کردن واجتماعی ساختن اصول مسیحی است. هدف آنها این است که لااقل تا حدودی به سلطنت خدا برروی زمین نزدیک شوند. در کنفرانس جهانی مسیحیت که در 1925 در استکهلم برگزار شد برخورد شدیدی میان نظریۀ انگلوامریکن ها در مورد وظیفۀ کلیسا درجهان وتأکیدی که لوتری های آلمان در مورد شکافی که این جهان را از سلطنت خدایی جدا میکند به وجود آمد.

فرقی که درلوترنیسم میان این دو جنبه گذاشته شده است به همان نظریۀ بدبینی نسبت به جهان برمیگردد. کلیسا (جنبۀ روحانی) باید خود را به انجام وظایف مخصوص وتنها تدبیر روح و وجدان محدود سازد.حکومت ( جنبۀ دنیوی) عهده دار ادارۀ مراحل دیگر زندگی انسان است وبرای این جنبه ، کلیسا هیچگونه نه می تواند سلاطین را عزل کند ، چنانکه درقر ون وسطی معمول بود، و نه می تواند برای آنها قانون وضع کند.

یکی از نتایج فرق گذاری میان این دوجنبه این بود که در کشورهای لوتری کلیسا خود را موظف دانست تاحد زیادی از زندگی سیاسی کناره گیری کند. الهی دانان لوتری در این مورد خاص، مسدلۀ خودمختاری حکومت را مورد تأیید قرار دارند. میدانهای معینی از فعالیت مانند سیاست واقتصاد دار ای قوانین مخصوص به خود است که کلیسا هیچگونه حق دخالت درآنها را ندارد. وظیفۀ کلیسا این است که قانون خدا را به حکام وعظ کند اما نباید در تصمیمات آنها مداخله وخواسته های خود را به آنها دیکته کند.

 

حکام فقط در برابر خدا مسئول اعمالشان هستند نه در برابر کلیسا. الهی دانان لوتری حتی می توانند ادعا کنند که سیاست هیچگونه ارتباطی با اخلاق مسیحیت ندارد. (پل آلتائوس)(متولد 1888) الهی دان معاصر آلمانی ادعا میکند که (در مسیحیت هیچ اصل وقانونی برای حکومت وجود ندارد) به هرحال ، نظر مخالفی از سوی کلیساهای اسکاندیناوی  اظهار شده که می توان به تلاش کلیسای نروژی تحت نظر آلمانیها در این مورد اشاره کرد. در این مسئله کلیسای اصلاحی وکلیساهای دختر آن درجهان انگلوامریکن ها با لوترنیسم افراطی آلمان سخت اختلاف پیدا کردند .

2-                      تفسیر لوتری از مسیحیت یک تفسیر صد در صد غیررهبانی  است که  با دید مثبتی که به ارزشهای جهان دارد مشخص شده است. نظر بدبینانۀ این مکتب نسبت به اصلاح ناپذیری جهان با تأکید شدید آن روی (نظام آفرینش) تعدیل میشود. توجه فراروان به امرازدواج وزندگی خانوادگی از جنبه های ویژۀ لوترنیسم به شمار می رود.

  روحانیان قرن 17 بزودی پس از آنکه همسرانشان رااز دست دادند مجدداً ازدواج کردند وبا زنان و فر زندان بی شمارشان اثری تار یخی از خود به جای گذاشتند که این از ویژگیهای لوتر نیسم کلاسیک است.

این مطلب ممکن است در پرتو چگونگی وظایف زندگی دنیوی تحت عنوان (آیین کار  وزندگی) بیشتر توضیح داده شود.اصطلاح مذهبی (کار ) که درقرون وسطا به کشیشی وزندگی رهبانی محدود شده بود، توسط لوتر فقط به شغلهای دنیوی اختصاص یافت. واژۀ (وکیشن) یا ( کالینگ) با کار  یا شغل مرادف است. کار  روزانه هنگامی که با صداقت ، عشق وایمان همراه باشد خود شغل الهی خواهد بود. نظر ویژۀ لوتری این است که انسان نمی تواند تنها خدا را در  شغل خود عبادت کند بلکه همچنین باید در شغل دنیوی خود چنین باشد.

 

درست همانگونه که کارهای پولس مقدس ، اتاناسیوس مقدس و اگوستین مقدس و همچنین جنگهای داوود ، کار های مقدس و فداکاری نسبت به خدا بودند ، کار های شخصی خوب ما حتی در پست ترین شغلها نیز نیکو هستند. این بیان نمایشگر صادق نظرلوتر و سنت او در این زمینه است. این هماهنگی میان کاروآیین اخلاقی در سرودهای لوتری ، مانند سرودهای (توماس کینگو) (1634- 1703 ) اسقف دانمارکی ، امده است.

 

/ 0 نظر / 35 بازدید