کلیسای کاتولیک رم 1

مشخصات کلیسای کاتولیک رم

 

کاتولیک را می توان به (جامع وشامل)  تفسیر کرد. کاتولیک در دورۀ تاریخ طولانی اش عناصر مذهبی گوناگونی را که با آنها مواجه شده بود جذب کرد وانها ر ا درخودتحلیل برد. این عناصر عبارت بودند از : آیین دینی سّر ملکوت ، قوانین رم وژرمنی ، فلسفۀ افلاطون و ارسطو، مفاهیم تکاملی جدید وبسیاری عوامل دیگر. به همین جهت است که این آیین به کاتولیک یعنی (جامع وشامل) معروف شده است چون در جوهر ان این معنی وجود دارد.بنابراین بی دلیل یست که این آیین بعنوان (مجمع اضداد) توصیف شده است. در این آیین است که می یابیم اعتقاد به سندیت وحی وتفکر فلسفی دوش به دوش یکدیگر قرار دارند.آزادی قانونی وشرعی ، موهوم پرستی عامیانه وعمیق ترین فلسفۀ مذهبی ، مکتب اصالت عقل ، عرفان ونمادهای فرهنگی – قومی ، برخلاف دیگر کلیساها ، در این کلیسا تا حدودی با هم آمیخته شده است.

تامیسم که یک آیین اعتقادی رسمی در کاتولیک رم شده است تلاش عظیم در راه آشتی دادن سندیت وحی با آزادی فکری ، ایمان با دانش ، فلسفه با اصول اعتقادی کلیسا ، طبیعت با ماور اء الطبیعه ، کتاب مقدس با سنت (شریعت و طریقت) ، کلیسا با حکومت ومسیحیت با فرهنگ.

 (جرج تیرل )(1861- 1909) که یکی از نوآور ان است، ماهیت جامع این کلیسا ر ا درعبار ت زیر تفسیر کرده است : (( به نظر میرسد که کاتولیک بیش از سایر  ادیان ، دینی باشد برای همه چیز انسان (بدن، ر وح و روان) دینی است برای کلیۀ مراحل فرهنگی بشر ، نه تنها برای یک حالت، بلکه برای جمیع حالات مختلف انسان، نه تنها برای طبقات عالی مردم بلکه  برای همۀ طبقات انسانها ونه صرفاً برای طبقۀ مذهبی ، اخلاقیون ، روشنفکران یا اشراف اجتماع ... اینها همه در پرتو تعالیم و ایده هایی است که بشریت هرگز نسبت به آن نه کاملاً ایمان داشته ونه کاملاً بی اعتقاد بوده است ))                  

در  این کلیسا اعمال مذهبی از هر  نوع انجام می شود: مر اسم عبادی ، شعایر دینی ، قربانی ، ریاضت، دعا، عقیده به معجزه، درجه بندی سران روحانی؛ رهبانیت وعرفان.

فردریک هایلر (1892-1896) مورخ مذ هبی ادعا می کند که تار یخ کامل مذهب می توناد تنها دراین کلیسا مطالعه شود.  در اینجا مابا جنبه هایی که به مذهب اولیه، قانون پرستی، دینداری انجیلی، مراسم عبادی، تحقیقات فلسفی و عرفان تعلق دارد مواجه می شویم.

کاتولیک رم مجموعه ای است متشکل از همۀ این عناصر. احکام شرعی این کلیسا خود زمینۀ رشد فرهنگ آن را قبلاً  فراهم ساخته وفرهنگ آن به نوبۀ خود در  شکل دادن به تعالیم عبادی نقش داشته. در معرفی هر کلیسا توجه اصلی برپایۀ اهمیت فهم ترکیب آن از اعمال مزبور قرار دارد. بی تردید کلیسای کاتولیک رم برای انتظامات کلیسا وقوانین شرعی حق تقدم قایل است. نقطۀ شروع ، ایدۀ کلیساست.این کلیسا مدعی مظهر سلطنت خدا در روی زمین وسمبل عیسی مسیح است.چون توسط خود مسیح تأسیس شده ، بنابراین مبدأ آسمانی دارد. حتی تشکیلات ظهاری و طبقه بندی مناصب روحانی آن بخشی از وحی الهی است.اگر کلیسای مسیح جامعه ای مرئی ومحدود تلقی شود به طور واضح در منتهای اهمیت ایمان وزندگی خواهد بود بطوری که قادر است حدود اختیار ات رهبران آن راکه تصمیم گیری به انها تعلق دارد مشخص کند. بنابراین ، این کلیسا باید دار ای اساسنامۀ الهی باشد که این به نوبۀ خود اهمیتی برای موجودیتش خواهد بود. اهمیت قانون شرعی ممکن است از بسیاری از رشته های زندگی کلیسایی روشن شود.تفاسیر انجیلی وتئوری مر بوط به عقاید دینی هردوبا هم هم بخش ضروری ومهمی از دورۀ دانشکدۀ الهیات کاتولیک رم را تشکیل می دهد. اسقفها باید اطلاعات وسیعی دربارۀ قانون شرعی یا الهیات کسب کنند. این قانون به شکل کنونی اش در کتاب مجموعه قوانین شرعی کلیسا توسط پاپ (بندیکت پانزدهم) اظهار نظر دربار ۀ اصول عقاید این کلیسا در  شکل مجموعه ای از مواد قانون دینی به عمل نیامده است.

قوانین شرعی اثر خود ر ا در کلیۀ شئون زندگی کلیسایی باقی گذاشته است. ساده ترین ومناسب ترین تعریف اصول عقاید صحیح عبارتند از : تعلیمی که به وسیلۀ این کلیسا، با خاصیت مد خذ بود نش، اعلام شده است.

عقیده به مصونیت پاپ از خطا که درسال1870 در شورای واتیکان تثبیت شد مسئولیت دائمی تعلیم رسمی کلیسا را برای تعیین اصول عقاید صحیح اعلام می دارد.

اعتقاد ویژۀ کلیسای کاتولیک رم دربار ۀ ایمان با نظریۀ مراجع کلیسا هماهنگی دارد. آیمان اوردن عبارت است از فکر کردن همراه با تصدیق وتابع ساختن فهم با اصول اعتقادی کلیسا . از این روست که امتیازی بین دو شکل ایمان به وجود امده است: یکی ایمان آشکار  شده ، که به کسانی که اصول عقاید کلیسا را می دانند وان را با تمام جزئیاتش می پذیرند اختصاص دارد ودیگر ایمان اجمالی که عبارت است از پذیرش ایمان کلیسا به کونه ای که با شناختی فقط از اصول اساسی تر از آن هماهنگ باشد.

کاتولیک رم مذهبی است که برای عبادت نقش محوری قایل است. مراسم عشای ربانی به همراه معجزۀ تبدیل به نان وشراب به گوشت وخون مسیح، ویژگی مقدس ان وحضور مسیح در محراب، هنگام برگزاری این مر اسم برقلب زندگی یک روحانی کاتولیک حکمفرماست. عشق ورزی ، التهاب وسرسپردگی  در مراسم عشای ربانی ، اوقات شرعی ودیگر شکلهای عبادت، همه تعابیر وحالات بی مانندی هسشتند. هنوز سراسر عبادت الهی در یک شکل شعاری فیکس بر طبق عناوین تفصیلی انجام می شود ودرکنار آن مجموعه ای از وظایف به وجود آمده ، وظیفۀ کشیش که مراسم عشای ربانی را روزانه به جا اورد ، وظیفۀ کشیش که دعاهای روزانه را را از روی کتاب دعا برای مردم قرائت کند و وظیفۀ افراد غیرروحانی که یکشنبه ها وروزهای تعطیل در مزاسم عشای ربانی شرکت جویند.

از نظر دیگر ، در تئولوژی اخلاقی مسئلۀ فرق گذاری میان گناهان کبیره وگناهان صغیره را ضرورتاً با امتیازات دقیق راهنمایی می کنند.دستورها برای روزه وامساک وسیستم ویزۀ گناه بخشی از مشخصات دیگر آن است. اهمیت اساسی قوانین شرعی کاتولیک نیز از مسئلۀ رعایت هم شکل بودن  کلیۀ کلیساهایی که در رم پایه گذاری شده است ناشی می شود. همه چیز جهان کاتولیک نمایشگر یک سنت دکترینی است که در ان انشعاب بزرگ روا داشته نشده ویک زندگی عبادی توأم با تجدد درجۀ عالی مشخص شده است.اما چنانچه خواهیم دید علاوه بر آنچه گفته شد تعدادی کایسهای متحد شرقی وجود دارد که با اسقف نشین رم متحدند. زیرا انها پیر و پاپ می باشند وعقیدشان دربارۀ تثلیث ، مسیح شناسی وتعلیمات مربوط به شعایر دینی ارتودوکس تلقی می شود.

این قید جزء قطعی عبادات وعقاید آنها نیست. بلکه برای این است که یک نوع شناسایی نسبت به مرجعیت پاپ داشته باشند. از این رو مدرکی که از منابع زیادی به دست امده بزرگترین رتبۀ اساس نامۀ کلیسا را ، همانگونه که در قانون شرعی بعنوان معرف ویژگی وخصوصیات اجتماعی کاتولیک رم اظهار شده است، بخوبی نشان می دهد.

/ 0 نظر / 25 بازدید