مشروطیت (صدور فرمان مشروطیت )

صدور فرمان مشروطیت

روز یکشنبه 13 مرداد 1285 ( 12 جمادی الثای 1324 ) فرمان مشروطه از طرف شاه صادر شد :

" جناب اشرف صدراعظم

از انجا که حضرت باریتعالی جل شانه سررشتۀ ترقی و سعادت ممالک محروسۀ ایران را به کف باکفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبّ اهالی ایران و رعایای صدیق خودمان قرار داده لهذا در این موقع که رأی و ارادۀ همایوین ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و امنیت قاطبۀ اهالی ایران و تشیید و تأیید مبانی دولت اصلاحات مقتضیه به مرور در دوایر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود چا مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافۀ تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقۀ لازم به عمل آورده و به هیأت وزرای دولتخواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را نماید و در کمال امنیت و اطمینان عقاید قاطبۀ اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحۀ همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود بدیهی است که به موجب این دستخط مبارک نظامنامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل ان را موافق تصویب و امضای منتخبین از ای تاریخ مرتب و مهیا خواهد مود که به صحۀ ملوکانه رسیده و به عو الله تعالی مجلس شورای مرقوم که نگهبان عدل ماست افتتاح و به اصلاحات لازمۀ امور مملکت و اجراء قوانین شرع مقدس شروع نماید و نیز مقرر می داریم که سواد دستخط مبارک را اعلان و منتشر نمایید تا قاطبۀ اهالی از نیات حسنۀ ما که تماماً راجع به ترقی دولت و ملت ایران است کماینبغی مطلع و مرفه الحال مشغول دعاگویی دوام این دولت و این نعمت بی زوال باشند ، در قصر صاحبقرانیه به تاریخ 14 جمادی الثانی 1324 هجری در سال یازدهم سلطنت ما " .

این روز ، سال روز ولادت شاه بود و بست نشینان چراغانی کردند و بیرق های شیروخورشید آویختند . ( 5 اوت 1906 ) .

ولی وقتی فرما مشروطه چاپ و به دیوارها الصاق شد ، بست نشینان آن را نپسندیدند و از دیوارها کنده و پاره کردند ، زیرا در آن نام ملت برده نشده بود و از طرفی معتقد بودند که جمله های آ روشن نیست .

شب 16 مرداد جلسه ای با حضور سران بست نشینان در خانۀ مشیرالدوله تشکیل شد و گفتگو به عمل امد . نتیجۀ جلسه این بود که شاه فرمان مجددی در تکمیل فرمان اولیه صادر کرد :

" به جناب اشرف صدراعظم

در تکمیل دستخط سابق خودمان مورخۀ 14 جمادی الثانیه 1324 که امر و فرمان صریحاً در تأسیس مجلس منتخبین ملت فرموده بودیم مجددا برای آکه عموم اهالی و افراد ملت از توجهات کامله همیون ما واقف باشند امروز مقرر می داریم که مجلس مزبور را به شرح دستخط سابق صریحاً دایر موده بعد از انتخاب اجزاء مجلس فصول و شرایط نظام مجلس شورا را موافق تصویب و امضای منتخبین به طوریکه شایستۀ ملت و مملکت و قوانی شرع مقدس باشد مرتب نمایند که به شرف عرض و امضای همایونی ما موشح و مطابق نظامنامۀ مزبور ای مقصود مقدس صورت و انجام پذیرد " .

مردم این را پذیرفتند و به جشن مشغول شدند و همراه با علما که از قم بازگشته بودند روز 23 مرداد به حضرت عبدالعظیم رسیدد و روز بعد با کالسکه های دولتی به تهران وارد شدند .

بلافاصله مشیرالدوله دستوری خطاب به رییس بیوتات دولتی صادر کرد که عمارت وسط باغ بهارستان را که بناشدۀ میرزا حسین خان سپهسالار بود، برای مجلس شورای ملی اماده نماید .

/ 0 نظر / 22 بازدید