کلیسای کاتولیک رم ( برزخ و مقدسان )

برزخ و مقدسان 

د کترین کاتولیک رم دربارۀ زندگی آیندۀ انسان بر اساس سیستمی از ایده های انجیلی مختلف استوارشده که با کمی اشکال و پیچیدگی قابل شناخت است . فقرات معینی از انجیل چنین اظهار میدارد که انسان لحظه ای پس از مر گ یا در خوشی و سعادت جاوید یا درعذاب دائم داخل می شود، در  حالی که فقرات دیگری متفقاً و بطورروشن چنین بیان می کنند که داوری نهایی تا پایان زندگی دنیا انجام نمی گیرد. اختلاف تظرمیان این دوفکر  با ( د کتر ین برپا شدن داوری ثانوی) از بین می ر ود. بلافاصله پس از مرگ، هر انسانی مورد داوری جداگانه ای ، که تعیین کنندۀ سرنوشت ویی از نظر سعادت یا شقاوت می باشد، قرار می گیرد. شخص محکوم فوراًً روانۀ د وزخ می شود که طبق دکترین کاتولیک رم عبارت است از د وری از خدا ، محرومیت ازدیدارخدا وخلود دراتش.این پرسش که آیات عذاب د وزخ روحی است یا جسمانی درمحافل الهیات مورد بحث وگفت وگوست. مردم عادی تصور  زنده ای از دوزخ و تصوری از مجازاتها و شکنجه های آنجا درذهن خود دارند. عقیده دربارۀ مقدسان و اطفال تعمیدیافته که بدون ارتکاب هیچگونه گناهی مرده اند، چنین است که مستقیماً وارد بهشت میشوند .اما بیشتر ارواح که بالاخره وارد زندگی جاوید می شوند ، قبل از آنکه بتوانند به رحمت خدا دست یابند ابتدا روانۀ برزخ می شوند.

در پایان جهان وقتی که مردگان با بدنهایشان به پا میخیزند وبه ار واحشان ملحق می شوند  یک داور ی عمومی برپا خواهد شد. درآنجا عذاب وشکنجۀ محکومان و نعمت وبرکت نجات یافتگان افزایش خواهد یافت.مأ خذ انجیلی د کتر ین برزخ عبارتند از متی 5 : 26 و 12 : 32 و اول قر نتیان 3 : 12-15 قد مت این عقیده به عصر ترتولیان و اریجن میرسد، لکن تا زمان نوشته های گریگوری بزرگ توسعۀ کامل نیافته بود . درقرون وسطا این عقیده دراثر ار تباطش با گناه بخشی کشیش شهرت عمده ای یافت .مادۀ کوتاهی ازمصوبات شورای تر نت صرفاً مبتنی براین است که د کترین مفید برزخ باید مورد اعتقاد قرار گیر د وشایع شود ، اما در تعلیم عمومی آن بهتر است از طرح مسائل مشکل وغیرقابل فهم، که درساختمان اصلی آن تأ ثیری ندارند، اجتناب شود .

 

ارواح بالاخره درعالم برزخ به رحمت جاوید خواهند ر سید ، لکن آنها احتیاج به تزکیۀ بیشتری دارند وبنابراین باید ابتدا ازمیان آتش عبور کنند. آنها خود نمی توانند به تنهایی کسب لیاقت کنند بلکه با کمک کلیسای ر وی زمین ، از رطیق دعاهای شفاعتی، گناه بخشی کشیش و قربانی عشای ربانی ، این کاربرای آنها میسر است. مقدسان در بهشت نیازی به دعای اشخاص ، برای شفاعت، ندارند، همانگونه که این کار  برای دوزخیان تأثیر ندار د. بین بهشت و دوزخ جایگاهی است که درآن هزار ان روح وجود دارند واز دعاها بهره مند می شوند.

 درتقویم کلیسایی روز مخصوصی به نام (روز تمام ارواح) ( 2 نوامبر ) به انها اختصاص داده شده و غالباً در دعای ویژه و درعشای ربانی از انها یاد می شود . مقررات کلیسای شاما مر اسم یادبودی است از آنها که با نشان ایمان از دنیا رفته و درخواب آرام فرو رفته اند . در دعاهای روزانه و غالباً در شکر انۀ پیش ازغذا عبارت (ارواح مؤمنان در رحمت خدا وآر امش باد) بر زبان جاری می شود .

دعاهای کلیسایی برای تخفیف عذاب ار واح در برزخ و همچنین در مور د استمداد مقدسان ساکن در بهشت از خدا، پلی است برفراز پر تگاه بزرگ میان زندگی و مرگ. به موجب تعالیم کاتولیک رم برای مقدسان نمی تواند دعا فرستاده شود. آنها تنها می توانند فراخوانده شوند وشفاعت و وساطتشان درخواست شود. نمونۀ کلاسیک برای احضار و فراخوانی ارواح مقدسان دعای تهلیل داری است  که درآن نامهای زیادی از مقدسان آورده شده و عبارت ( برای ما دعا کن) به دنبال هرنامی می آید. در حالی که دعای مر بوط به عشای ربانی ارتود وکس از این طولانی ترنمی شود، درعبادت عمومی ، دعاها، که معمولاً با تنفسهای کوتاه اجرا می شوند، برای مقدسان فر ستاده می شوند. یک نمونۀ معروف از این دعاها عبارت است از دعای لوتر: ( کمک کن ، آنّ مقدس . من متعهد می شوم که زاهد شوم)

احتر ام رسمی به مقدسان در اعیاد مخصوص به آنها با برگزاری مر اسم عشای ربانی کاتولیک انجام می شود . بدین جهت این مر اسم ر ا (به افتخار  مقدسان وبه یادبود  انها) نامیده اند .در چنین اجتماعاتی ، قربانی به شخص مقدسی که این مر اسم به یادبود او بر گزار  شده اهدا نمی شود، بلکه تنها به پیشگاه خدایی که بخاطر پیروزی مقدسان مور د ستایش قرارگر فته است ، تقدیم می شود. یک تبصرۀ الحاقی به مصوبات شورای ترنت حاکی از ان است که یکی ازهد فهای برگزاری اینگونه عشای ربانی این است که شفاعت شخص مقدس در پیشگاه عرش الهی پذیرفته شود.

عبادت عمومی از این هم فراترمیرود. این عبادت نه تنها شامل دعاهایی به مقدسان است بلکه شامل هدایایی نیز هست که بصور ت شمع دربرابر تمثال آنها قرار داده می شود، از اینرو یکی ازعناصر شرک که صاحبنظران پروتستان و کاتولیک های ر وشنفکر آن ر ا اهانت آمیز میدانند، سبب طعن شدید کلیسای کاتولیک رم شده است.

 

مقدسان، معاونان الهی نامیده شده اند  ( این نام بوسیلۀ یکی ازتار یخ نگار ان مذ هبی به آنها داده شده است) برای هر صنف و حر فه ای معاون مقدس مخصوصی وجود دارد : یوسف مقدس برای نجاران ، لوقای مقدس برای رنگ کاران (نقاشها) ، کریسپین مقدس برای کفاشان و آلویسیوس مقدس برای دانش آموزان ، فلوریان مقدس از اتش ایمنی می بخشد وبه اگوستین مقدس وظیفۀ خطیر شفادادن زگیل ( دانه های بر آمده معمولاً روی پوست دست) واگذارشده است.

درپایان قرون وسطا آنّ مقدس معروفترین مقدس به شمارمیرفت. بعدها یوسف مقدس و پس از او انتونی مقدس از پادوآ به محبوبیت و عظمت رسیدند  ، گر چه سالها بود تدائیوس رسول وسائل تقد م خود رابر انتونی مقدس فراهم کر ده بود. از دیدگاه تار یخ نگار مذهبی این حقیقت مهمی است که برخی از معروفترین مقدسان می توانند  به کارهای مقدسان محلی رسیدگی کنند ، همانگونه که عملاً نیزچنین وضعی وجود داشته است.

در صورتی که ازجانب آیت زیدلن عذرا کمکی در یافت نشود ممکن است به لوردس عذرا پناه بر ده شود. حتی مردی از تیپ بندکت پانزدهم ( پاپ سالهای 1914- 1922 ) در بستر مر گ خواست که مادونای پمپی برای ار امش وی وساطت کند . عظمت مقدسان به زمانهای دور تار یخ مسیحیت باز میگردد. این عظمت ابتد ا به یادبود شهدا تعلق دار د.

بسیاری از چهره های مقدس می توانند اثری از ضبط واقعۀ شهادت پلی کارپ مقدس در  155 م . واقع شده باشند . او درمورد شهدا گفته است که آنها نمونه هایی هستند برای کسانی که در راه ایمان و تقویت آن نبرد می کنند . یادبود شهدا منبعی است از خشنودی وتشکرنسبت به کلیسا که همه ساله ، مراسم سالگر د شهادت آنها را برگزار می کند . بدن شهدا باید مور د تجلیل و احتر ام قرار گیرد واگرچه شهدا مورد تکریم و تعظیم قرار مسی گیرند  ونمونه هایی برای سرمشق ماهستند ولی این تنها و منحصراً مسیح است که باید موردعبادت وستایش قرارگیرد.

در همان زمالن مطلب دیگری اضافه شد وان اینکه باید در دعا بین مقدسان آسمان و کلیسای زمین برابری بر قرار باشد. درحالی که در شرق ، کلیسای روز زمین برای مقدسان دعا می کند  وشفاعت انها ر ا طلب می کند ، کلیسای غربی به آنها دعا نمی کند  و تنها از خدا می خواهد  که به انها کمک کند . بنابراین کاتولیک رم معتقد است که مقدسان با مسیح حکومت می کنند و شفاعت خود را برای نوع بشر قرار میدهند و دعای خود را برای انان یک عمل ثمر بخش و مفید تلقی می کنند .

 

تعداد مقدسان زیاد است . درقرن 16 تعداد آنها بیش از ده هزار نفربود که بیشترآنها بدون اینکه رسماً مقدس شناخته شوند درنظر مردم مقدس بود ند . بسیاری از آنها صرفاً افسانه ای بود ند  ودر تاریخ نامی از آنها وجود ندارد.

 انتخاب رسمی مقدسان توسط پاپ برای اولین بار  در  993 م . انجام شد . این قانون که هیچ کس نمی تواند  بدون تأ یید پاپ مقدس شناخته شود  تا سال 1170 پیاده نشده بود. طرح عملی درحال حاضر برای اعطای عنوان مقدس از این قر ار  است که شخص مورد نظر موضوعی را مطرح می کند و اعضای شورای دفاعی که موظفند مطالبی ر ا درتأ یید یا رد آن تهیه کنند آن را مورد بررسی قرارمی دهند . معیارهای قطعی دراین باره عبارت است از زند گی همراه با تقدس در روی زمین وصدورسه معجزه در طول زندگی یا در قبر یا از طریق شفاعت.

نخستین مرحله برکت دادن نامیده می شود و آنها که ادعاهایشان پذیرفته شده است عنوان (سعید یا مبار ک) ر ا دریافت میدارند . دومین مرحلۀ قانون انتخاب مقدس را کامل می کند ودارندۀ ان شایسته عنوان (مقدس) می سازد. بسیاری هستند که تنها به رتبه های پایین تر  نایل می شوند . بین سالهای 1500- 1903 یکصد وسیزده فقر ه انتخاب مقدس ، و پانصد و چهل وهفت فقر ه اعطای عنوان (تبرک شد ه) صورت گرفت. یکی از این مراسم که اخیراً برپا شد مر بوط به جان آرک ( 1412- 1431) بود که در سال 1920 واقع شد. بسیاری از مردم جهان ( از جمله چین وژاپن) به این رتبه نایل شده اند .

/ 0 نظر / 127 بازدید