کلیسای کاتولیک رم ( سیستم اصول عقاید )

 

سیستم اصول عقاید

این خصلت نوعی کاتولیک ر م است که فرقهای اساسی بین قانون وفیض وبین قانون وانجیل، که معمولاً در  کلیساهای انجیلی به عنوان دو قطب مخالف تلقی شده اند، محدود ومنحصر نیستند. انجیل قانون جدید است، قانون مسیح، قانون ایمان (رومیان 3 :27) و قانون آزادی (سنت جیمس 2: 12) . بر پیوستگی قانون وانجیل در  تازیخ نجات ولزوم هماهنگی بین آن دو تأکید شده است.

بنابراین تفسیر مسیحیت به عنوان تضاد دیالکتیکی میان قانون وانجیل ، ایمان وآثار ، جای خود را به دو قلمرو هستی ، یعنی طبیعت وماوراءالطبیعه ، وقلمر و طبیعت وسلطنت فیض داده است. این مقولات نه تنها در عقاید کاتولیک رم بلکه در روش زندگی کاتولیکی نیز نقش اساسی دارند. چنانچه در ادبیات مانند کمدی الهی ، اثر دانته و رمانها و اشعار معاصر جلوه گر است.

 

طبیعت عبارت است از تمام چیزهایی که انسان بر انها قدرت دارد وتمام چیزهایی را که اوبه آنها دسترسی دارد یا آرزو می کند. ماوراالطبیعه یا قلمرو فیض شامل هر چیزی است که از بالا به انسان بخشیده شده است : ایمان وهمۀ نیروهای فیض در زند گی عمومی کلیسا با زندگی تک تک افراد مسیحی

. عقل انسان ، قانون طبیعی ، اراده واختبار ، نیروی حکومت وتدوین قوانین انسانی همه به طبیعت مربوط می شود. ازطرف دیگر ، یامان، علم اخلاق مسیحی وکلیسا به ماوراءلطبیعه مربوط است. بنابراین ، دو امر  می تواند تأ سیس شده باشد که هر یک از سه قسمت مر تبط به یکدیگر ترکیب یافته اند : یکی طبیعت که از عقل ، قانون طبیعی واجتماع بشری ترکیب شده ، و دیگری ماوراء الطبیعه که از ایمان، تقوای فوق طبیعی وکلیسا ترکیب یافته است.

در کلیسای کاتولیک رم ضرور ت هماهنگی میان فیض وطبیعت کمتر از فرق و امتیازمیان آن دو نیست. (اکویناس) در این مورد گفتار معروفی دارد که مشکل می توان برای آن نظیثری یافت. او می گوید : ( فیض ، طبیعت را معدوم نمی کند بلکه آن را به کمال میرساند) از طریق فیض ، این امر ذاتی، تا سطح بالایی ارتقا یافته است واز این جهت هدف حقیقی خود ر ا تأمین می کند. خالق جهان ونجات دهندۀ انسان هردو یکی است و اوهمان خدایی سات که ار ادۀ  آسمانی اش به امر نجات تعلق گرفته است. بوسیلۀ فیض ، درک طبیعی انسان در مور د خدا به مرحلۀ ثمربخشی میرسد.اصول اخلاقی فطری، درسطح بالایی در سلطنت فیض قرار گرفته می گیرد.

در اصول عقاید ، اخلاقیات وجامعه شناسی ، از نظر کاتولیک رم تکیۀ زیادی روی الهیات فطری ، اصل اخلاق فطری و قانون فطری بعنوان آمادگی برای مسیحیت قرار دارد. قبل از پیوستن انسان به معبد مسیحی ، الهیات فطری به او الهام می شود (فردر یک هایلر). بنابراین برای کاتولیک رم ضرور ی است که هماهنگی میان خواست طبیعی وفیض ماوراءالطبیعه را ، برای وصول به نجات ، مورد تأیید قرار دهد.انسان حقیقتاً می تواند قانون خدا را اطاعت کند، اما نمی تواند به نجات دست یابد مگر انکه بتواند با وحی والهام ماوراءالطبیعه ارتباطی پیدا کند. تنها برای توجه به این مسئله لازم است انسان قسمتهایی ازعقیدۀ کلیسای کاتولیک رم را ، که از تعالیم دیگر کلیساها امتیاز دار د ، انتخاب کند.

پس یک فصل مفصل به دو موضوع خلاصه می شود: یکی عقیده در مورد انسان ونجات ، دیگری عقیده در بار ۀ شعایر دینی. برخی تفاسیر کلی ممکن است ر وی سایر سیستم های عقیدتی آن انجام گیرد. عقیدۀ مربوط به خدا تا حد زیادی براساس الهیات فطری استوار است. اصول عقاید کاتولیک رم برای دلایل فلسفی  وجود خدا قوت  و اعتبار قایل است.

 

انکار وجود خدا نه تنها در  نتیجۀ گناه وبی میلی نسبت به تسلیم خویشتن به خداست بلکه همچنین در اثر نقص در ک عقلانی صورت می گیرد.هنگامی که الهیات فطری بعنوان نقطۀ شروع مورد توجه قرار گرفتۀ الهیات مربوط به عقاید دینی به اضافۀ توضیحات انجیلی باید خدا را بعنوان هستی حقیقی یا کمال مطلق معرفی کند.تا آنجا که به اوصاف خدا، که مسیحیت قایل به انهاست ، مر بوط می شود حقیقتاً می توان گفت که خدادر نظام کاتولیکی رم بعنوان خالق ، قانونگذار و پدر تفسیر شده است.

در صورتی که  پروتستانیزم فقط توجه خاصب بعنوان اخیر (پدر) دارد. صرفنظراز مندرجات اعتقادنامۀ نیقیه و فیلیوک که درآنها اختلافی با ارتودوکس مشاهده می شود، عقاید مربوط به تثلیث و مسیح شناسی در کاتولیک رم با عقاید کلیساهای دیگر درهمین مسائل که همه میراث کلیسای اولیه است، کاملاً توافق دارد. مسئلۀ تقدیر وسرنوشت (گرچه بوسیلۀ اکویناس تعلیم داده شده ) اما دارای خصوصیت ویژه ای دراین کلیسا نیست، ولی نقش اختیار وآزادی اراده  در مورد وصول به نجات ، سیمای خاصی از سیستم کاتولیک رم را مشخص می کند.

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید