فوکویاما و چالش های پس از پایان تاریخ

فوکویاما و چالشهای پس از پایان تاریخ

ترجمه شده از مقاله جدیدفرانسیسفوکویاما

*** 

هفده سال از زمان چاپ نخستین مقاله مندرباره "پایان تاریخ" گذشته است واز مناظر مختلف نیز بدان انتقاداتی شده است. چاپدوم آن بانام" پایان تاریخ و واپسین انسان"(3) فرصتی داد تا به مهمترین نقدهای صورتگرفته با استناد به تحولات اخیر در سیاست های جهانی از 1989 به اینسو پاسخ دهم. اینک با این پرسش آغاز می کنم: پایان تاریخ چیست؟ این عبارت البته دارای سابقه ایاست بطوریکه هگل ومارکس نیز بدان توجه داشتند. هگل اولین فیلسوف تاریخگرایی بود کهتاریخ بشر را بعنوان فرایندی بهم پیوسته و تکاملی می دانست. او تکامل را بمنزله کشفتدریجی خرد انسانی می نگریست  که منجر به گسترش آزادی در جهان می گردید. مارکسدارای یک نظریه اقتصاد نگر بود که وسایل تولید را در رشد جوامع انسانی از  پیش ازانسانی، به جوامع مبتنی برگردآوری خوراک و شکارگری، کشاورزی و جوامع صنعتی دنبال میکرد . بنابراین، پایان تاریخ  یک نظریه مدرنیزاسیون یا نوسازی بود که ازاین سوال برمی خاست که فرایند نوسازی بدان ختم خواهد شد.

بسیاری از روشنفکران مترقی در طول دورهچاپ مانیفست کمونیست مارکس وانگلس و اواخر قرن بیستم براین باور بودند که پایانتاریخی وجود خواهد داشت و آن هم عبارت از ظهور آرمانشهر کمونیستی است. پس این تزونظریه من نبود بلکه متعلق به مارکس است. ولی ما دیدیم که آنچه که مارکس می گفتاتفاق نیفتاد  وفرایند تاریخ بشری بسوی شکل جامعه دیگری منتهی شد که مارکسیستها ازآن بنام دمکراسی بورژوایی یاد می کنند.

من با بسیاری از نظرات استاد قبلی امساموئل هانتیینگتون، که بانظریه"برخورد تمدنها وبازسازی نظم جهانی" نگرش متفاوتی ازتوسعه جهانی ارائه کرد، تعارض داشته ام. البته من با او در این زمینه موافقم کهفرهنگ تنها عنصر غیرقابل تحویل جوامع انسانی است و اینکه شناخت توسعه و سیاست بدونتوجه به ارزش های فرهنگی میسر نیست. ولی یک مساله مهم مارا از هم جدا می سازد. و آناینست که آیا ارزشها و نهادهایی که در طی روشنگری غربی بوقوع پیوست، بطوربالقوهجهانشمول هستند (مبتنی بر نظری های مارکس وهگل) یا اینکه این امر محدود به مرزهاوافق های فرهنگی (همانند نظریه نیچه و هایدگر) است؟ هانتینگتون معتقد است که اینارزش ها جهانشمول نیستند. بنظر او این نوع از نهادهای سیاسی که در غرب با آن اشناهستیم، محصول فرهنگ خاص مسیحیت اروپایی است و نمی تواند هرگز در فرهنگ های دیگرریشه بیندازد.

پرسش محوری این است که آیاارزش ها ونهادهای غربی دارای اهمیت و معنای جهانشمول هستند یا اینکه آنها معرف چیرگی موقت یک فرهنگمسلط یا هژمونیک اند؟ در این مورد هانتینگتون کاملا حق دارد که دمکراسی آزادغیردینی مدرن در مسیحیت نهفته است. این دیدگاه حتی متعلق به او نیست.هگل، توکوویل،و نیچه به همین باورند که دمکراسی مدرن، نسخه سکولاری ازآیین مسیحی درباره شان ومقام جهانشمول انسان بوده و اینک بعنوان یک آیین غیردینی حقوق بشر نگریسته میشود.

ولی باوجودیکه دمکراسی لیبرالدارای چنین ریشه های فرهنگی است، سوال این است که آیا این افکار واندیشه هایمیتواند از این ریشه های خاص گرایانه جداشود و برای مردمی که بیرون از فرهنگ مسیحیزندگی می کنند معنی دار باشد؟روش علمی درموردآنچیزی که تمدن فناوری مدرن مابرآنمتکی است، مبتنی بر اندیشه فیلسوفانی ماند بیکن و دکارت پایه ریزی شده است. ولیروزگاری که  روش علمی اختراع شد، به مالکیت همه نوع بشر درآمد وبرای همه خواهآسیایی، آفریقایی یا هندی قابل استفاده بود. پس پرسش این است که ایا اصول آزادی وبرابری که بعنوان بنیان دمکراسی لیبرال می شناسیم، دارای اهمیت ومعنای جهانشمولیکسانی است؟ من فکر می کنم که چنین است و یک منطق کلی و اساسی برای تکامل تاریخیوجود دارد که توضیح می دهد چرا همانطورکه جوامع ما رشد می کنند، باید دمکراسیفزاینده ای نیز وجود داشته باشد؟ این مشابه تعیین پذیری(دترمینیزم) تاریخی افرادیمانند مارکس نیست، بلکه مجموعه ای از نیروهای موردتاکیدی است که تکامل اجتماعیانسان را در مسیری می بردکه نشان می دهد که در پایان این فرایند تکاملی ، بایددمکراسی بیشتر از آغاز آن باشد

نبردسکولاریزم

ازمنظر درک هگلی- مارکسیستی، ریشه تاریخدر نهایت در علم و فناوری نهفته است. علم انباشتی است: ما بطور دوره ای کشفیاتتاریخی را فراموش نمی کنیم.  این امر سازنده دنیای اقتصادی است چراکه فناوری تشکیلدهنده  یک افق ازامکانات تولید اقتصادی است و تضمین می کند که میان عصر موتوربخاربا شخم زنی، و دوران ترانزیستور و رایانه با عصر فولاد و ذغال تفاوت وجود دارد. توسعه علمی افزایش بی حد بهره وری را امکانپذیر می سازد که از درون سرمایه داریمدرن و آزاد سازی فناوری و اندیشه ها در اقتصاد های مدرن بازار بر میخیزد.

توسعه اقتصادی به افزایش استانداردهایزندگی منجر می شود که بطور جهانشمولی دلپذیر است. نشانه این امر شیوه ای است کهمردم با "پای خودشان" رای می دهند. سالانه میلیونها انسان در کشورهای فقیر یا کمترتوسعه یافته بسوی کشورهای اروپای غربی، امریکا، ژاپن ودیگر ممالک توسعه یافتهمهاجرت می کنند چرا که آنان امکانات نیکبجتی انسانی را دراین کشورها بیش از کشورهایفقر مشاهده می کنند. اشتیاق به زندگی در یک دمکراسی آزاد به گستردگی میل به زندگیدر شرایط توسعه یافته نیست. در واقع رژیم های اقتدارطلب بسیاری  مانند چین، سنگاپوریا شیلی دوران پینوشه وجودد ارند که قادر به توسعه و نوسازی موفقیت آمیزی بوده اند. بهرحال همبسنگی بسیار قوی بین توسعه اقتصادی موفق و رشد نهادهای دمکراتیک وجود داردکه اساسا این تز توسط جامعه شناس بزرگ سیمور مارتین لیپست مطرح شده است.  دلایلزیادی براین این همبستگی وجود دارد. زمانی که یک کشور دارای درآمد سرانه نزدیک به 6000 دلار باشد، آن جامعه دیگر کشاورزی نیست. این جامعه احتمالا دارای طبقه متوسطیاست، یک جامعه مدنی پیچیده دارد، دارای سطح بالایی از نخبگان و آموزش عمومی است. همه این عواملزمینه رونق میل به مشارکت دمکراتیک را فراهم می کند و تقاضای نهادهایدمکراتیک را از پایین به بالا را بارز می کند.

بعد نهایی فرایند نوسازی مربوط به فرهنگاست. هرچند هرکسی بدنبال توسعه اقتصادی و سپس به تبع آن توسعه نهادهای دمکراتیک استولی هیچکس، در پایان فرایند نوسازی، بدنبال  همسانی فرهنگی نیست. درواقع مسائل هویتفرهنگی بسوی انتقام جویی سوق می یابد. هانتینگتون نیز برهمین باوراست که ما هیچگاهمایل به زندگی در جهانی نیستیم که دارای یکنواختی و همسانی فرهنگی است فرهنگ جهانیکه او بدان " انسان داووس " (انسان سفید پوست، میانسال، اروپایی یا انگلو ساکسون) اطلاق می کند(4). درواقع ما نمی خواستیم در  جهانی زندگی کنیم که درااری ارزش هایمشترک و فرهنگ جهانشمول مبتنی بر نوع امریکایی گرایی جهانی شده باشد. ما با سنتهایتاریخی خاصی، ارزش های دینی، و دیگر ابعاد حافظه مشترکی زندگی می کنیم که حیا تمشترک را می سازد.

توماس هابس، جان لاک، بارون منتسکیو وژان ژاک روسو همگی مساله اصلی تکثرگرایی لیبرال را بعنوان اعمال فردی انتخاب خودمحورانه در برابر دولت به تصویر کشیده اند. درحالیکه در جوامع لیبرال مدرن، افرادخودرادر گروه های فرهنگی سازمان می دهند که حقوق گروه را  در برابر دولت قرار می هدو انتخاب افراد در درون آن گروه ها را محدود می کند. این امر می تواندشکل نرمتریبخود بگیرد مثل  اینکه کانادایی های فرانسوی دانشجویان را موظف کنند که در کبک بهفرانسوی فکر کنند یا شکل جدیتر آن در زمانی که روحانیون اسلامی در اروپا استدلالکنندکه شریعت باید بر قانون فرانسوی یا آلمانی-هلندی برتری داشته باشد.

اصل بنیادی سیاست سکولار به دلایلمصلحت گرایانه، بخشی از فرایند نوسازی محسوب می شوند. در تاریخ مسیحیت، کلیسا وحکومت شروع به جدایی ماهیت هایشان کردند، چیزی که در مورد اسلام رخ نداد. ولی اینجدایی هیچگاه ضروری یا کامل کننده آنها نبود. در پایان قرون وسطی، هر شاه اروپاییباورهای دینی خودرا القا می کرد و تضادهای جدایی طلبانه درجستجوی اصلاحات، به بیشاز یک قرن جنگ های خونین منجر شد. بنابراین سیاست های نوین سکولار بطور خودکار ازدرون فرهنگ مسیحیت بیرون نیامد بلکه بیشتر محصول یادگیری اجباری از طریق تجربه دردآور تاریخی بود. یکی از موفقیت های لیبرالیزم نوگرا عبارت از تشویق مردم به نیازبرای جداسازی بحث از اهداف نهایی القا شده از سوی دین از قلمرو سیاست بود. ایننبردی بود که غرب فرایند آن را طی کرد و به اعتقاد من جهان اسلام نیز در حال حاضردر فرایند عبور از این فرایند است

یک کج فهمی

برخلاف بسیاری از کج فهمی هایی کهاز تز پایان تاریخ صورت گرفته و بر پایه همان کج فهمی اتنتقاداتی نیز به این ایدهشده است، دراینجا به برخی از مهمترین آنها پاسخ می دهم. یکی از این بد فهمی ها ایناست که منظور من از پایان تاریخ معطوف به روایت امریکایی آن بوده است که فردی از آنبه پیروزی طلبی وطن پرستانه (jingoistic triumphalism)  یاد می کند. بسیاری پایان تاریخ را بمنزلههژمونی یا سلطه امریکابر سایر جهان، نه تنها در حوزه ایده ها و ارزش ها بلکه برپایهاعمال واقعی قدرت امریکادر نظم بخشی جهان منطبق با منافع خود تلقی کرده اند. حقیقتچیست. اتحادیه اروپا تجسم واقعی تری از جهان واقع در روایت از پایان تاریخ است تاامریکا. پروژه اروپایی اتحادیه در واقع بدنبال ساخت خانه بزرگی  یرای واپسین انسانیاست که در پایان تاریخ ظهور خواهد کرد. رویای اروپایی وبیش از همه در آلمان، عبارتاز سلطه ملی متعالی، سیاست قدرت، و نوعی از مبارزه است قدرت نظامی را ضروری میسازد. برعکس امریکا دارای درک سنتی از سلطه، تقدیر از نیروی نظامی اش و نمایش میهنپرستی است.

درسناریوی پایان تاریخ فوکویاما 4 چالش عمده نهفته است: اسلامبعنوان مانع دمکراسی، مساله دمکراسی در سطح بین المللی، خودمحتاری سیاست و پیامدهایناخواسته فناوری.

اسلام

بعدازواقعه 11سپتامبر بسیاری معتقدند که بین اسلام وا مکان توسعهدمکراسی مدرن تنشهای بنیادینی وجوددارد. دردنیای دمکراسی در تمام جهان فقط کشورهایاسلامی ومسلمانان هستند که یک استثنا بشمار می روند. ازهمین روبرخی معتقدند که دردکترین اسلامی موانعی برای گسترش دمکراسی وجود دارد مانند یکپارچگی و پیوند دین وحکومت. بنظر فوکویاما این مساله که فقدان دمکراسی ازخود اسلام برمی خیزد بسیارغیرواقعی است. همه نظام های عمده دینی در جهان دارای پیچیدگی بالایی هسند. مسیحیتنیز روزگاری نه چندان دور توجیه گر بردگی و سلسله مراتب قدرت بود ولی امروزه حامیدمکراسی مدرن است. آیین های دینی از یک نسل به نسل دیگر تحت تاثیر تفسیر سیاسیهستند و این امر درمورد اسلام کمتراز مسیحیت صدق نمی کند.

درحال حاضر دمکراسی های قابل قبولی در جوامع مسلمان مشاهده میشود: اندونزی با گذار از اقتدارگرایی پس از بحران 1997، ترکیه بادمکراسی دو حزبی ازپایان جنگ جهانی دوم تا امروز، مالی، سنگال و هند. حتی مالزی واندونزی دارای رشداقتصادی سریع وپایداری هستند. آلفرد ستپان معتقد است که استثنای واقعی در الگویگسترده دمکراتیزه شدن درطول موج سوم گذاربه دمکراسی از دهه 1970 تا دهه 1990 (بهتعبیر هانتینگتون) فقط دنیای مسلمانان نیست بلکه بیشتر شامل ممالک عربی است.درکشورهای عربی نیز این فرهنگ سیاسی عربی است که مقاومت می کند. بنابراین بحث محوریدر موانع دمکراسی ، بحث دین نیست بلکه عامل فرهنگی دیگری مانند قبیله گرایی نیزمطرح است. لذا چالش معاصر پیش روی جهان اسلام رادیکال یا جهادگرایی، سیاسی تر ازچالش های دینی، فرهنگی و تمدنی است.

براساس استدلال اولیور روی و رویا ولادن برومند، اسلام رادیکال

/ 0 نظر / 30 بازدید