کلیسای ارتودوکس ( شعایر دینی )

]** متن اعتقاد نامۀ نیقیه : ( ای مرد بدان که مسیحی شدن به این است که اعتقاد پیدا کنی که خدا یکی از اقانیم سه گانه است و معتقد شوی که بد ون عسل تعمید هیچکس وارد بهشت نمی شود و اینکه خداوند یا عیسی فرزند خداست که درشکم مادرش مریم تجسم یافت و به صورت انسانی متولد شد . پس او ، هم خدا و هم انسان است . خداست به خاطر  پدرش و انسان است به خاطر مادرش و او مصلوب شد و مرد و دوباره سه روز پس از دفنش زنده شد وبه آسمان صعود کرد و در طرف راست پدرش نشست و اوست که در روز قیامت میان مردم حکم خواهد کرد . اکنون تو معتقد هستی به تمام انچه اهل کلیسا بدان معتقدند . ای مر د : آیا  معتقد شدی ؟ ) او جواب می دهد : ( آری معتقد شدم ) [ 

 

در گذشته رسم براین بود که کسانی که می خواستند  از تابعیت کلیساهای دیگربه کیش ارتودوکس وارد شوند ، بایستی دوباره تعمید شوند زیرا عقیده داشتند که تعمید قبلی آنها معتبر نیست . از قرن 17 کلیسای روس تعمید مجدد را ملغا کرد و به همین اکتفا کرد که اینگونه افراد آداب از دست رفتۀ خود را تدارک کنند . این سنت مورد حمایت قابل توجه دیگر  کلیساهای ار تود وکس قرار گرفت اگرچه کلیسای یونان تا زمانهای اخیر به همان رسم قدیم پای بند بود .

ب : تأ یید : که ( تدهین ) یا ( مهرکردن ) هم نامیده می شود ، بلافاصله بعد از تعمید انجام می گیر د .طبق تعلیم ارتودوکس ، عمل تدهین اعظای موهبتهای روح القدس را نشان می دهد و داوطلب را برای زندگی ر وحانی تقویت می کند . کسانی که تأ یید می شوند ، اعضای پروکامل کلیسای ار تودوکس هستند و برای شرکت درمراسم دینی دیگرپذیرفته می شوند .

روغن تدهین طبق مقررات خاصی از زیتون و مواد معطر دیگر تهیه می شود . درکلیسای روس تعداد این مواد به 30 می رسد که گفته می شود هر یک از آنها نمایشگر موهبتهای متعدد روح القدس است .

در ارتودوکس ، مسئولیت این شعار  دینی از آن جهت به اسقف اختصاص یافته که تنها او می تواند کریسم ** را تقدیس کند و هیچ کشیش دیگری نمی تواند این امر را عهده دار شود . این ، با روش کاتولیک ر م که هنوز ادار ۀ تمام شعایردینی را مخصوص اسقف می داند فرق نمایان دار د . پیشانی ، چشمان ، سور اخ بینی ، گوشها ، دهان ، سینه ؛ دستها و پاهای داوطلب تدهین می شوند . پر وتستانهایی که به کلیسای ارتودوکس ملحق می شوند ، بایستی تدهین شوند  .

  ** روغن تقدیس یافته ای که برای برخی ازشعایر مانند تعمید و تدهین بکار میرود .

 

ج : توبه : یا اعتراف ، یکی از احکام کلیسای ارتود وکس است که باید پیش از پذیر ش شخص بر ای شرکت درعشای ربانی اجرا شود . اعترافات باید در  وسط سالن کلیسای عمومی شنیده شود .توبه کننده مقابل کشیش می ایستد واعترافات خود را درحالی که سرش را به موازات زنارکشیش خم کر ده اظهارمیدارد .ذ کر توبه در ارتود وکس مانند کاتولیک و انگلیکان ترکیبی است از دعا و توسل .

کشیش گاهی شخص توبه کننده را به دعاها ، روزه ها و زیار تهای مخصوص مکلف می کند .ولی این اعمال به خاطر جبران گناه صورت نمی گیرد ، بلکه فقط وسیله ای است برای تأدیب .

د : عشای ربانی : نامهای دیگری از قبیل ( آیین مقدس ) ، ( قر بانی ) ، ( شام خداوندگار  ) یا ( مر اسم یادبود آخرین شام عیسی ) نیز دارد .

اصل اعتقبادی در مورد عشای ربانی در کلیسای ارتودوکس نمایشگر شکلی از فداکاری واقعی است . تعدادی از  پدران روحانی یونانی خاطرنشان می کنند که نان وشراب درعشای ربانی تنها نان وشراب نیست بلکه به بدن وخون واقعی خداوند گارما تبدیل می شود . تعبیر ( استحاله ) تعبیر مورد پسندی است که از تقدیس یافتن نان وشراب درعشای ربانی به عمل نمی آید . نان وشراب تا پایان مراسم عشای ربانی خاصیت خود را حفظ می کنند  و بدین ترتیب ذخیره ای برای افرادی از قبیل بیماران به حساب می آیند . ارتدوکس ها برخلاف کلیسای کاتولیک رم ، نان وشراب را برای ستایش مردم درمحراب قر ار نمی دهند  . مسئلۀ استحالۀ نان وشراب در عشای ربانی درست به همان شکل توجیه می شود که مسئلۀ تجسم عیسای مسیح هنگامی که گوشت و خون انسانی را به خود  پذیرفت . امتیاز مشخصی که برای مراسم عشای ربانی ارتودوکس وجود دارد این است که در آن از روح القدس استمداد می شود . پس ازآنکه دعای بزرگ معمول ازبر خوانده شد از خدا طلب می کنند که روح القدس خود را به انها نازل کند و نان وشراب را به خون و بدن مسیح مبدل سازد . با اینکه در  غر ب از قر ن 4 به پیش کلمات معمول دارای نیروی تقدیس بودند ، کلیسای شرق خاطر نشان کرد که تا بعد از استمداد هیچگونه تغییری درنان وشراب پدید نمی آید .این اصل غالباً از سوی الهی دانان شرقی معاصر مورد تأکید قر ارگرفته است .

کلیسای ارتودوکس بر خلاف کلیسای غرب از ویفر استفاده می کند در مراسم عشای ربانی نان فطیر بکارمی برد .همین اختلاف رسم ، خود یکی از ارکان اساسی جدال میان ارتود وکس وکلیسای کاتولیک رم را تشکیل می دهد . کلیسای ارتودوکس ، اولیای کلیسای غرب رابه خاطراستفاده از ویفربه یهودیگری و جمود متهم می کند . کلیسای ارتودوکس ، برخلاف کاتولیک رم برای مردم غیر روحانی ، هم نان فطیر وهم ویفر هردو را تجویز می کند . ر وش کاتولیک رم بعنوان خیانت به فرمان خداوندگارما و انحراف از سنت معمول کلیسای جهانی محکوم شده است . تنها یک استثنا برای این قانون در مورد کودکان خردسال وجود دارد وآن این است که کلیسای ارتودوکس برای کود کان و حتی خر دسالان هم مجمعی برای عشای ربانی دارد .

عشای ربانی یک آیین فداکارانه تلقی شده است وبا عنوانهایی ازقبیل ( قربانی بدون خون ) یا یک ( یادبود قربانی به وسیسلۀ نجات دهندۀ ما ) نیز ازآن یاد می شود  .در عین حال ، ویژگی فداکارانه در عشای ربانی آنچنان که به صورت یک جانبه در کلیسای کاتولیک رم مورد توجه است در ارتود وکس نیست . مراسم عشای ربانی درجمع تکراری است ازمجموعۀ احکام دینی مسئلۀ نجات .

بنابراین ، اصالت تجسم و رستاخیز نسبت به عشای ربانی کمتر ازصلیب شدن نیست . الهیون ارتودوکس خاطرنشان می کنند که بدن پرجلال مسیح که به آسمان صعود کرده در ایم مراسم حاضر می شود .

ه : انتصاب : عبارت است از کسی را با تشریفات به مقام روحانی مسیحی گماشتن ، به موجب عقیدۀ ار تود وکس سه منصب بزرگ روحانی وجود دارد که عبارتند از : اسقف ، کشیش و شماس ( خاد م کلیسا ) .

کار شماسها این است که بر گزاری و ادارۀ شعایر را به عهده دارند  ، و کشیش دارای سمت نظار ت بر آنهاست ، درحالی که اسقف عهده دار انتخاب و انتصاب این افراد است .

در گذشته رسم بر این بود که هرگاه یکی از  روحانیان کلیساهای د یگر به کلیساهای ارتودوکس می پیوست بایستی دوباره منصوب شود ، لکن در حال حاضر مقامات روحانی انگلیکان و کاتولیک رم می توانند با حفظ سمت وارد کلیسای ارتودوکس شوند هر چند عملاً به نظر نمی رسد یک مقام روحانی از انگلیکان بد ون تجدید انتصاب در کلیسای ارتودوکس مشغول کار شود .

شماس و کشیش از ازدواج ممنوع نیستند . این افراد اگر پیش از انتصاب ازدواج کرده باشند می توانند به زندگی با همسر خود ادامه دهند ، لکن بعد از انتصاب بار دیگر نمی توانند ازدواج کنند . اسقفها که غالباً از مراکز رهبانی انتخاب می شوند باید مجرد باشند . مرد زن مرده ای هم که دوباره ازدواج نکرده می تواند به مقام اسقفی نایل شود .

و : ازدواج : در آیۀ 32 ، باب 5 رسالۀ پولس رسول به افسسیان سّری عظیم خوانده شده است . این کنایه ای است از ارتباط میان مسیح و کلیسای او . در حالی که کلیسای کاتولیک رم ازدواج را به عنوان پیمانی که موجب به هم رسیدن دوهمسر شده و به دنبال آن پیوندی جسمی میان آن دو حاصل می شود می شناسد ، کلیسای ارتود وکس از آن به عنوان یکی از خد مات کلیسا یاد می کند .

 ز : تدهین : برای سالخوردگان و ناتوانان مقرر شده وبه مقتضای تعداد تلقین قابل تکرار است .

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید