بررسی و نقد رهیافت تاریخی ( 6 )

بنابراین ، ارزش ها در رویکرد جامعه شناختی مانهایم متغیری وابسته ودر عین حال مستقل به شمار می آیند . یعنی از یک سو وابسته به شرایط اجتماعی و تاریخی دوره های مختلف هستند . از سوی دیگر به عنوان متغیر مستقل در تغییر اجتماعی به دو صورت نقش بازی می کنند . اولا ف به عنوان نظامهای ارزشی مستقر ، پاسخهای کانالیزه شده و مشخص افراد و نهادها در حیات اجتماعی را ممکن می سازند و در خدمت تحقق جریانها و روندهای اجتماعی قرار می گیرند و ثانیا ، به منزلۀ پایه برای نواوری های ارزشی بعدی عمل کرده و برای نسل های پی در پی در حال ظهور ، امکان نوسازی و ارزش گذاری مجدد بر رویه های فکر و عمل موجود و تولید سبک های زندگی جدیدتر را به صورت تدریجی و ترکیبی فراهم می سازند و از این طرق ، راه تغییر اجتماعی را هموار می سازند .

در نهایت مانهایم معتقد است علی رغم سنتز ارزش های قدیم و جدید در هر دوره ، نواوری های ارزشی و فرهنگی و تولید سبک های زندگی نو اساساً کارکرد نسل های نوظهور تاریخی است که معمولا نسلهای دیگر را ، که به سبک های معمول و جاری اندیشه و عمل عادت کرده و ذهنیات و انتظاراتی متفاوت با آنها دارند ، آشفته  بدبین و وحشت زده می کند و موجب تعارضات جدی نسلی می شود ، به طوری که سیستم آموزشی جدیدی لازم می آید که اینان ( نسل های قبل ) را طوری تربیت مجدد کند که خود را در برابر تغییرات فرهنگی تازه نبازند و بتوانند با ان کنار بیایند ( همان : 56 ) .

در مجموع دعوت مانهایم – به عنوان بانی و حامی جامعه شناسی نسل ها – از جامعه شناسان برای پیشقدم شدن در توضیح مسئله نسل ها و درک اهمیت اجتماعی این واقعیت که چگونه فرهنگ طی نسل تکامل می یابد ، با صبغه ای نیم قرنه بی پاسخ بماند و این سنت فکری در توجهات بعدی به مفهوم " نسل تاریخی " از سوی جامعه شناسان و محققان برجسته ای همچون برونگارت ها ، اینگلهارت  ، بکر و اسکاربروک و ون دث دنبال شده و ادامه پیدا کرده است . علاقه مذکور ، چنانکه شومن و اسکات به درستی یادآور شده اند ، به ویژه در اثر اعتقاد به قدرت تبیینی بالقوه این مفهوم برای فهم رفتار سیاسی فردی و جمعی در سالهای اخیر برانگیخته شده است که سهم گروههای نسلی در حال ظهور را در تغییر اجتماعی بررسی و آزمون می کند .

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید