جهمیه

جهمیه

یکی از نخستین فرقه های کلامی اسلام که گاه مستقل و گاه در شمار فرقه های جبریه و گاهی در کنار معتزله خوانده می شود فرقه جهمیه است . این فرقه که ا را ( نفی کنندگان محض ، غالیه ، جبریه خالصه ) نیز می خوانند نام پیروان جهم بن صفوان است که دو اندیشۀ بنیادین خلق قرآن و جبر انسان را با هم مطرح ساخت و از این روی سلف دو اندیشه یا دو مکتب متعارض اعتزال و جبر گردید .

 

پیدایی و دگرگونی

در اواخر سده اول و اوایل سده دوم جهم بن صفوان دو نظریه را مطرح ساخت :

1 – نظریه جبر که در مقابل دیدگاههای قدریه بود .

2 – تأویل عقلی متون دینی که تلاشی برای رهاندن شناختهای دینی از ظاهرگرایی افراطی به شمار می رفت

در مسأله جبر جهم بن صفوان نخستین مطرح کننده آن است و در مورد تأویل و تفسیر ، او این نظریه را از جهد بن درهم گرفته است .

جهم هنگامی آراء خود را مطرح کرد با سه واقعیت تاریخی رویاروی بوده است :

1 – آراء قدریه به نحو تهدیدآمیزی رو به گسترش بود

2 – اینکه می دید مسلک استناد مطلق و بدون چون و چرا به متون دینی روبه گسترش است و مقاتل بن سلیمان با تکیه بر همی مسلک مردم را به تشبیه می خواند .

3 – این که آراء جعد بن درهم را در زمینه داوری عقل درباره متون دینی پذیرفتنی می دید و از دیگر سوی مسلک اهل حدیث و ظاهر در رویارویی با هجوم مسیحیان و یهودیان و ماویه و دیگر ادیان ایرانی ناکارآمد و اتوان است .

( بدین جهت جهم بن صفوان آراء وعمده تر ازهمه داوری عقل درباره متون و اتکا آموزه های دین برعقل را مطرح ساخت که بعدها زمینه اندیشه ها وافکار معتزلی وبنیانی استواربرای دفاع پیروان این مکتب شد ).

آراء جهم با مخالفت اهل حدیث و دستگاه اموی روبرو بوده است .

( اندیشه های جهم و به طور عمده تر اندیشه خلق قرآن و تنزیه صفات ، که خود مستلزم تأویل عقلی متون دینی است در بستر اندیشه های معتزله به حیات خود ادامه داد و البته نباید اختلاف فراوان جهمیه با معتزله در مسألۀ جبر و اختیار را فراموش کرد ) .

 

اندیشه ها

1 – نفی صفات : یکی از گسترده ترین  کهن ترین نزاعها میان مسلمانان نزاع دربارۀ صفات و اسماء خداوند است به ویژه آنکه در متون پاره ای صفالت است برای خداوند که لازمه آنها نوعی همانندی با جسم و یا به دیگر سخن نوعی تجسیم است

جهمیه می گویند که چنین صفاتی که لازمه آن تجسیم و تشبیه است باید تأویل شود .

از این دیدگاه مسائلی چون رؤیت خدا ، سخن گفتن از خداوند با موسی و یا استواء خدا بر عرش ، دلالتی مجازی و نمادین دارند . نباید انها را بر معنی حقیقی تفسیر کرد . همچنین از این دیدگاه خداوند را نمی توان به اوصافی که مردم بدانها وصف می شوند متصف دانست .

( هر چند این دیدگاه به معنی نفی صفات ازلی خداوند قلمداد شده اما واقعیت آن است که این تلاشی برای تنزیه خدا از همه آن چه او را با آفریدگان همانند می نمایاند بوده است ) .

2 – یکی از فروع یا نتایج مبحث صفات نظریه مخلوق بودن قرآن و نفی قدم آن – در چهارچوب نفی هر قدیمی جز خداوند – است . از دیدگاه جهمیه خدادوند ( متکلم ) – به معنی حقیقی کلمه – نیست ، زیرا کلام صفت بشر است و کلام برای کسی امکانپذیر است که جان ، صورت ، دست و گوش و چشم و جز آن دارد ، پس کلام خداوند حادث و البته خود ازلی است و هیچگاه می توان کلام او را ازلی دانست .

3 – جبر : جهم بن صفوان در چهارچوب دفاع از توحید ، منکر آن بود که کسی دیگر غیر از خدا به حقیقت کلمه فاعل و خالق فعل باشد . بر این پایه ، انسان در افعال خود فاعل حقیقی نسیت و فاعل حقیقی خداوند است .

در این باب جهمیه در مقابل معتزله قرار می گیرد و به اشاعره و اهل سنت نزدیک است .

با آنکه شهرستانی می گوید : ( انسان بر هیچ فعلی قادر نیست و فاقد استطاعت است و در افعال خود مجبور است ) .

برپایه چنین برداشتهایی جهم بن صفوان در شمار جبریه خالص است ، اما در گزارش اشعری که می گوید : ( خداوند برای انسان قدرتی آفریده است که فعل به واسطه آن انجام می گیرد ، همچنین خدا برای انسان اراده و اختیاری نسبت به فعل خود خلق کرده است ) واقعیت موضع جهم بن صفوان متفاوت به نظر میرسد .

به این ترتیب نظریه جهم بن صفوان مبلغ چیزی طبیعی برای انسان نیست و حرکت او چون گیاهان و جانوران نیست .

عقاید دیگری هم به جهم بن صفوان نسبت داده اند : " عقیده به اینکه ایمان تنها همان معرفت یا عقد و یا عزم قلبی است هرچند به زبان چیزی جز آن اظهار شود- " عقیده به این که شناخت ، به حکم عقل و پیش از انکه شرع رسیده و از وجوب معرفت سخن گفته باشد واجب است " " عقیده به ان مقصود از آیات حاکی از جاودانگی بهشتیان در بهشت و جاودان ماندن دوزخیان در دوزخ نه اثبات جاودانگی برآنها ، بلکه خبر دادن از دوره طولانی بهشت و دوزخ برای بهشتیان و دوزخیان است و از این روی این آیات دلالتی مجازی دارند همچون کرام الکاتبین ، میزان ، حساب و ... " .

 

/ 0 نظر / 11 بازدید