مشخصات کلیسای ارتودوکس

مشخصات کلیسای ارتودوکس

همانگونه که  از نام ار تودوکس پیداست ، این کلیسا خود را حافظ سنت اصولی و حقیقی کلیسای باستان می داند.  برای شناختن کلیسای ارتودوکس این عقیده دارای اهمیت بسیاری است . ممانعت کلیسای ارتودوکس از شرکت اعضای کلیساهای دیگر در مراسم عشای ربانی نمایشگر این است که هواخواهی از ایمان ار تودوکس شرط لازم ورود به اجتماعات ارتودوکسی است .

این سنت هنوز بوضوح یک سنت قطعی نیست . این عقاید اصولی در کلیسای ارتود وکس نقشی را عهده دارهستند که درکلیسای کاتولیک رم لوترنیسم ندارند . میدان تفسیر فردی وابسته به الهیات ارتود وکس به مراتب از کلیسای کاتولیک رم وسیعتر است . با اینکه درهفتمین شورای جهانی ، اعتراف به سنت ف جزء تصمیمات اصولی شورا به شمار آمد ، درعین حال سنت همچنان زیربنای اصلی اختلافات کلامی را تشکیل می دهد  .

این تصوربطورکلی به ایمان ارتود وکس که بعنوان یک وظیفۀ قلبی مورد توجه قرار گرفته و ازهمبستگی مرموز حقیقت دینی به دست آمد ه مر بوط می شود . از این دیدگاه الهیون ارتود وکس گاهی ارتود وکس را به عنوان ( کلیسای یوحنا ) تعبیر می کنند  ، چنانکه کاتولیک رم بعنوان ( کلیسای پترس ) و کلیسای پروتستان بعنوان ( کلیسای پولس ) معرفی شده اند  .

کلیسای ارتود وکس همچنین از قوانین اساسی خود  به عنوان جزئی انفکاک ناپذیر از سنت نگهبانی می کند و برای ان ارزشی همپایۀ ارزش قوانین شرعی خود مقرر می دار د .

 

کلیسا یک انجمن خدایی مرئی در  روی زمین است و دارای وظایف ،  معیار ها و قانون نامۀ معین است . ولی قوانین شرعی ارتود وکس ( بر خلاف کلیسای کاتولیک رم ) رسماً در تمام جزئیات وبه تفصیل تدوین شده زیرا ایدۀ این کلیسا همچنان شامل یک اصل روحی است که با چنین طرحی سازش ندارد .الهیون ار تود وکس غالباً ادعا می کنند  که کلیسا غیرقابل تعریف است و این بهترین دلیل است بر اینکه کلیسا یک پیکر  زند ه است . کلیسا ( پُری اوست که همه ر ا در  همه پر  می سازد ) ( افسسیان 1: 23 ) این است عقیدۀ تمام کسانی که درمسیح هستند . این بر داشت از کلیسا به الهیون ارتود وکس اجازه می دهد بطور  گسترده نظر یات مختلفی را نسبت به کلیساهای دیگر  بدون تجاوز از حد ود  سنت اتخاذ کنند .

اما امتیاز خاص کلیسای ارتودوکس بیش از هر  چیز در آداب نماز جلوه گر شده است . کلیساهای ار تود وکس بوسیلۀ یک سنت مشتر ک عبادی با هم در  ار تباط هستند و براساس هماهنگی درعبادت به تشکیل جمعیتی توفیق یافتند که هیچ یک ازکلیسهای غربی به انجام  آن موفق نشدند . ار تود وکس ؛ جدا ازعشای ربانی که از طرف عبادت کنند گان به عنوان پل ارتباطی میان دنیا و آخرت شناخته شده و درآن داستان نجات بصورت برجسته ای تجلی می کند  ، قابل درک و فهم نیست . وجود بسیاری از تعالیم پرمعنا که به هستۀ مرکزی ارتود وکس مربوط می شوند در میان تعالیم ارتودوکس بخاطر این نیست که در شورای جهانی کلیساها مور د دفاع قرار گرفته اند  ، بلکه به این جهت است که آنها مراسم عشای ربانی را بطور  ضمنی دربر دار ند . نمونه هایی از این تعالیم را می توان در مسائل زیر یافت : استحالۀ نان و شراب درعشای ربانی ، امتیاز خاص این عمل را بعنوان یک فداکار ی ، اثرعبادت برای مردگان ، احترام به حریم عذرا و پاکان .

اینجاست که تعبیر  ( شریعت ، دعاست – شریعت ، اعتقاد است ) بروشنی صدق می کند .

 

 

/ 0 نظر / 31 بازدید