کلیسای ارتودوکس ( اساس نامه - رهبانیت )

 

اساس نامه

در کلیسای ارتود وکس سشه منصب روحانی وجود دارد : اسقف ، کشیش و شماس .

سراسقفها و پاتریارک ها دار ای امتیازات بیشتری نسبت به سایر اسقفها نیستند بلکه تنها از نظر رتبه و اعمال قدرت بر آنها بر تری دار ند.

 

 پاثیین تر از سمت شماسی رتبه های معین دیگری هم از قبیل زیردست شماس ، دربان و آوازخوانها وجود دارد لکن این اشخاص د ارای اهمیت چندانی نیستند . راهبها سمتهای جداگانه ای ندارند  هرچند بسیاری از آنها دارای نظامهایی هستند . روی این حقیقت تأ کید زیادی شده است که ضرورت وجود افراد غیرروحانی برای موجودیت کلیسا کمتر از ضرورت وجود روحانیان نیست . در ارتود وکس تعیین مناصب گوناگون روحانی بر اساس مراتب مختلف به عنوان قسمت ضروری از تشکیلات وجودی کلیسا به حساب می آثید .

از نظر تئوری و حتی غالباً درعمل ، افر ادغیرروحانی سهمی در انتخاب کشیشها و اسقثفها و حتی پاتریارک ها و سراسقفها دار ند .آنها همچنین در ادارۀ امور کلیسا صاحب نقش هستند . این تا حدودی نتیجۀ ارتباط مستحکمی است که ازعصر بیزنتین تاکنون میان کلیسای ارتودوکس و حکومت وجود داشته و همواره با چهر ۀ بر جسته ای در جهان ارتودوکس جلوه گر بوده است .

مرجع عالی کلیسای ارتودوکس شورای جهانی است که مجمعی از  اسقفهای کلیۀ کلیساهای ارتود وکس که قدرت تصمیم گیری در بار ۀ کلیۀ مسائل اصولی و قوانین شرعی را دارند  . برای کلیسای ارتود وکس این یک فاجعۀ بزرگ است که در چند قرن اخیر امکان چنین شورایی را به دست نیاورده است .


رهبانیت

رهبانیت ازکلیسای شرقی سرچشمه گر فته است . انتونی مقدس پدر راهبان ، درمصر زندگی میکرد و در آنجا بود که اولین اجتماع رهبانی تشکیل شد و از آنجا به غرب سرایت کرد .

ارتباط مستحکم رهبانیت با زند گی کلیسایی در اثر اصلاحات عمیقی که بوسیلۀ باسیل مقدس صورت گرفت از قر ن 4 به بعد برقرار شد . باسیل مقدس ، رهبانیت درمیان اجتماع  را که تابع مقررات خاصی بود  جایگزین انزواطلبی و گوشه گیری  کرد .

مهمترین مرکز رهبانی ، دیری بود  که درسال 963 در شبه جزیرۀ ( آتوس ) بنا شد . این مرکز به تدریج رشد کرد و به صورت یک اجتماع رهبانی کامل درآمد. درخلال قرون گذشته ، رهبانیت د چار تنزل و انحطاط شد و تعداد قابل ملاحظه ای از اعضای آن ، دست از ز ندگی در دیر برداشتند .

جزیرۀ آتوس را هم اکنون ( ویرانۀ باشکوه ) می نامند  . کلیسای ارتود وکس به مفهوم غربی اش دارای هیچگونه مقرراتی در بار ۀ رهبانیت نیست . هر دیری واحد مستقلی است که تحت اختیار قانونی اسقف محلی قرار دارد . در ارتود وکس ، رهبانیت به شکل انزواطلبی دوش به د وش در شکل جمعی اش پثیش می رود . دیرها از نظر نظام فرهنگی در سطح بالایی قرار ندارند .

 

/ 0 نظر / 23 بازدید