دین سیک

دین سیک

" مذهب پیروان خدای واحد حقیقی "

از نظر تاریخی ، دین سیک در میان ادیان زندۀ دنیا از همه متأخرتر است . دین سیک فقط در هند و در آجا نیز فقط در ایالت پنجاب وجود دارد .

از نظر سیاسی دین سیک ، منهای دین یهود تنها دین تاریخ جهان است که باعث تولد یک ملت شده است .

از نظر معماری ، معبد مرکزی دین سیک به نام ( معبد طلایی ) مشهور است که در استخربقا در آرمیتسار قرار دارد.

از نظر تفکر الهی هیچ نکته برجسته ای در این دین وجود ندارد .

این دین به عنوان کوششی آگاهانه برای هماهنگ کردن دو دین قدرتمند هند که رقیب یکدیگر بودند یعنی ادیان هندویی و اسلام ، ظهور کرد . این پدیده جدید مبین ترکیب خاصی از توحید اسلام که سرسختانه مخالف بت پرستی است ، با وحدت وجود ابهام آمیز و عرفان دی هندویی ، با گرایش چشمگیر ان به سمت بت پرستی است . این ترکیب و امتزاج در اثر تجربه شخصی تانک و نفوذ مستمر این مصلح بزرگ –معاصر مارتین لوتر – به دست آمد .

محل تولد تانک در 45 کیلومتری جنوب غربی لاهور مرکز استان پنجاب قرار گرفته است . دهکده محل تولد او تالواندی نام داشت که بعدها به افتخار تانک به نام ( تانک آرا ) یعنی ( محل تانک ) نامیده شد .

تانک از دلمشغوایهای فرعی بیزار بود و یک زندگی توام با تفکر و تأمل خاموشانه و شور و شوق مذهبی را ترجیح کی داده است . دوستان و اقوام تانک به خاطر اینکه او از کارهای دستی و فعالیتهای جسمانی یا تجاری بیزار بود از او ومید بودند . او از فرط شوق خدا دیگر قادر به خوردن و آشامیدن بود بیمار شده بود . لذا سر به بیابانها نهاده اوقات خود را به تملات دینی در زیر درختهای می گذرانید .

 

پیام الهی و ماموریت :

یکروز پس از استحمام ، تانک در جنگل ناپدید شد و در عالم رویا به محضر خدا برده شد .در آنجا به وی یک فجان نوشیدنی الهی تعارف کردند که با منت پذیرفت . سپس خداوند به او گفت : ( من با تو هستم . برو نام مرا تکرار کن و دیگرا را نیز وادار کن که همین کار را بکنند .هرگز آلودۀ دنیا مشو . به تکرار نام من و دادن صدقات و خیرات ، وضو ، هبادت و تاملات و اندیشه دینی مشغول باش . ام من خدا ، اولین برهماست . و تو نیز گرورئی الهی هستی ) . – گورو یعنی معلم و آموزگار - .

تانک کارهای سخت و زاهداه و ریاضت منشانۀ دین هندویی را تقبیح کرد . او همواره اعتقاد خود به یک خدای واحد نگاه دارنده و قادر مطلق را تأکید میکرد .

کلمات تانک در کتب شرعی دین سیک ثبت شده است . او در آنجا به گاهان خود اعتراف و از خدای خویش طلب رحمت و مغفرت می کند . حتی در اواخر عمر ، هنگامی که برای وضعیت رقت بار دین در سرزمین مادری اش ابراز تاسف میکرد ، برای تحیر و تاریکی خود در تلاش واقعی ای که برای جستجوی نجات و رهایی کرده بود نیز متاسف بود . ( من در جستجوی خود متحیر مانده ام . سرگشته غرور با تاسف می گویم چگونه می توان به رستگاری رسید ؟ ) .

 

تکریم قوری تانک حتی به عنوان یک ناجی الهی :

لقبی که بیش از همه در مورد تانک به کار می رود – گورو –به معنی – آموزگار دینی – است . به او همچنی القاب افتخاری دیگری نظیر – رئیس -، - پادشاه - ، - تانک شاه – داده اند و یا القاب عزیز شمرنده ای مثل – پدر - ، - بابا تانک - .

او در اواخر عمر مانند یک فرد مقدس و بلکه به عنوان یک ناجی الهی مورد تعظیم و تکریم بود .

( مردم کم کم به او به چشم یک اله نگاه میکردند و او را نیایش میکردند تا انها را مورد بخشش قرار داده و به نجات برساند ) .

 

ادراک هستی متعال در دین سیک :

توحید عرفانی و اصیل بنیانگذار این مکتب بوده و از آن تاریخ تا به امروز به همان صورت بافی مانده است وقتی تانک پیام خدا را شنید ، اولین کلامی که بر زبان آورد جملات زیر بود و بر هر معتقد به دین سیک نیز واجب شده است اولی کلامی که هر روز بر لب می آورد همان باشد : ( تنها یک خدای حقیقی واحد وجود دارد که نام او حق ، خالق ، مبرای از ترس و دشمنی ، فناناپذیر ، زاییده نشده ، قائم به ذات ، عظیم و سخاوتمند است . خدای واحد حقیقی در در آغاز عالم وجود داشته ، همواره بوده ، هست و خواهد بود ) .

نام ساده و در عین حال اصلی که تانک برای خداوند استعمال میکرد کلمۀ – گورو – یعنی – معلم – بود و این نام در متون مقدس سایر ادیان منحصر بفرد است . نامی هم که برای خود این دین اتخاب شده ، واژۀ – سیک – بر این دلالت دارد که پیروان آن باید – شاگردان –یا – مریدان – ( خداوند ) باشند .

نامگذاری اصلی خدا در دین سیک -سات نام - به معنی ( نام حقیقی ) است . این دو واژه اولین کلمات کتاب مذهبی دین سیک هستند که در ابتدای هر یک از سرودها ، بطور متوالی تکرار می شوند .

خود این عبارت نیز به حو اسرارآمیزی مورد احترام و تکریم است . درست مثل ایکه یک نوع خدای وحدت وجودی باشد ( مانند احترامی که ما برای بسم الله الرحم الرحیم قائلیم و توصیف و تفسیری که عرفا و متصوفۀ ما از آن می کنند )

 

ادراک جهان و انسان :

جهان در مقایسه با خداوند ابدی و قادر مطلق عالم ، بیهوده و گذران است .در مقایسه با خداوند ابدی و قادر مطلق ، انسان مخلوق بیچاره و مطیعی است . مادامی که انسان فکر کند بر کاری تواناست ، هرگز به سعادت نخواهد رسید .

همه موجودات به فرما خدا به وجود آمده اند و به فرمان خدا نیز به انجام وظایف خویش مشغولد .به فرما خدا تسلیم قدرت مرگ می شوند و به فرمان خدا نیز در – واحد حقیقی – جذب می شوند .

( آنچه مورد رضای اوست واقع خواهد شد . هیچ چیز در ید قدرت مخلوقات نیست . تانک می گوید : انسان چه کاره است ؟) .

 

راه نجات :

دین سیک می آموزد که رستگاری شامل معرفت خدا ، به دست اوردن خدا و یا جذب شدن در خداست .

روش کلی کسب نجات و رستگاری نیز هماهنگ با نظریه زیربنایی تعالی یک خدای پاک و مزه و نظریه های همراه آن در مورد بی ارزش بود دنیا و بیچارگی انسانهاست .

( معرفت الهی صرفا از راه کلمات به دست نمی آید ... و بلکه با لطف الهی می توان آن را کسب کرد --- اگر آن یکتای مهربان نظری از روی محبت به کسی بیندازد آن شخص صاحب گوروی واقعی خواهد شد ) .

( بندگانی که خداوند ایشان را مشمول محبت خویش گرداند حقیقتا وی را می پرستند ... آن یگانۀ م

/ 0 نظر / 351 بازدید