آیشار

آبشار ( CASCADE  /  Waterfall)

دستمایۀ اصلی منظره کشی چینی ، از دورۀ  د.آنگ ( وو دائو – دسو ، و نیز  وانگ – وی ) ، و به خصوص در دورۀ سونگ ، آبشار بوده است . آبشار در مقابل صخره است ، مانند کوه و آب که جفتهای اصلی هستند و همچون یین نسبت به یانگ . حرکت پایین روندۀ آبشار متقابل است با حرکت بالاروندۀ کوه ، و پویایی ان در برابر سکون و عدم هیجان صخره قرار میگیرد . که با ضابطۀ ج .اَن ، در آیین بودا ارتباط دارد ، همان نماد تغییرپذیری در مقابل نماد تغییرناپذیری است . اگر کلیت آبشار ساکن شود دیگر هرگز همان مختصات را نخواهد داشت . هراکلیتوس ، فیلسوف یونانی ، آن را چنین ملحوظ می دارد .در یک رودخانه هرگز آبی مشابه جاری نمی شود . هراکلیتوس این ملاحظات را دربارۀ اساس نظریۀ تغییر دایمی موجودات و تناقض اندیشه می اورد ، که همواره می خواهد اشیای متحرک را در تعاریف ثابت ساکن کند ؛ قطرات آبی که آبشار را تشکیل می دهد در هر لحظه تجدید می شود .و به همین ترتیب در آیین بودا ، ظهور که صرفاً امری پنداری است ، در هر لحظه تجدید می شود .

حرکت پایین روندۀ آبشار ، در ضمن ، به معنی حرکت فعال آسمانی است ، منتج از دستگاه محرک ساکن ؛ و بنابراین تغییر ناپذیر ، و نشانگر امکانات بی نهایت از ان است : آب راکد تصویر مظهر سکون است ، و تمامیت ظهور از آن ناشی می شود ، و از طریق فروکش کردن پایان می یابد .از این رو است که ابشار وانگ – وی ابر را به کف آب وصل می کند .ابر که در هوا موج می زند و آب از ان حاصل می شود .کف ، این اخگر سیال ، می گذرد و بناگاه ناپدید می شود .و بدین گونه است که در ژاپن آبشار ستایش بر انگیز کِگون ، نیکو ، که از دریاچۀ چوزنجی منشأ گرفته ف از راه رودخانۀ دایا به اقیانوس وصل می شود .

ریزش آب ، همچنان عاملی اولیه و سرکش از جریانهای نیرو است . و از نظر پیشرفت معنوی همان نیرویی است که می خواهد مسلط شود و نظم دهد .به این ترتیب ، به قضایای آیین تنتره ارتباط می یابد . در زمینه های فرهنگی دیگر ، نهر و رودخانه هستند که همین مفهوم را القا می کنند ( BURA . GOVM . GRIV . GROA ) .

این نماد ، به رغم تغییر و دگرگونی دایم اجزای ان ، نماد تداوم قالب کلی است . به عقیدۀ بانو لیلیان بریون گری ، با نوعی بصیرت درونی ، مفهوم نمادین آبشار را از ورای ظاهر طبیعی آن ، می یابیم ، که علامت حرکت مداوم است ، و نشانۀ جهانی است که در ان عناصر بی وقفه تغییر می کنند ، در حالی که قالب و شکل ظاهر ان بی تغییر ماند .

 

/ 0 نظر / 28 بازدید