کلیسای لوتری - تحولات اخیر 3

بر اساس تجدیدنظری که اخیر اً به عمل آ؛مده اکثریتی از افراد غیرروحانی ر ا حل کند وبرای اینکه قوانین پار لمان مر بوط به کلیسا مور د تأیید مقام سلطنت واقع شود ، لازم است از تصویب این هیئت بگذر د . بنابراین این هیئت را قبل از تأیید کتابهای مربوط به عبادت جویا می شود . در فنلاند هیئت کلیسایی مشابهی در  1869 م. تأسیس شده بود .صلاحیت این هیئت مشابه درسوئد بیشتراست . پارلمان تنها می تواند قوانینی که از تصویب این هیئت گذشته اند اظهارکند و تنها بدون اینکه در آنها تغییری بدهد آنها را بپذیرد یا رد کند .بنابریان صلاحیت پار لمان در این موضوعات بع داشتن حق وتو کاهش یافته بود . علاوه بر این هیئت قانونگذاری کلیسا منبع صلاحیت داری است برای وضع کلیل قوانین مر بوط به عبادت ، و هیچ موافقتی از  سوی مقامات غیر ر وحانی در این مورد لازم نیشت .کلیساهای دانمارک و نروژ دارای هیچگونه تشکیلاتی از این قبیل نیستند .

در  ضمن این تحولات بر خی گروههای  پر سبیتری به لوتر نیسم ر اه یافته اند : گروههای منتخب نمایندۀ روحانیان و غیر روحانیان که صلاحیت قانونگذاری به آنها اعطا شده بود ، اما طبعاً در کلیساهای تأسیسی این گروهها دارای قدرتی محدود بودند .

4 ) د - ویژگی جدید دیگردرحیات کلیسای کاتولیک عبار ت است از مسئلۀ مهم انجمنهای داوطلب برای تبلیغات خارجی ، تبشیر ، کارهای تبلیغی مر بوط به جوانان و مانند اینها .

 

در  قر ن 17 ، قرن لوتر نیسم کلاسیک ، جایی برای انجمنهایی که دار ای اعضای داوطلب باشند ، وجود نداشت .کلیسا تر کیبی بود  از معلمان و شاگر دان و چهار چوب اجتماعی ، برای زندگی فداکارانه ، از کلیسا و خانواد ه تشکیل می شد .

اجتماعات مذ هبی تنها هنگامی که عوامل فساد درساختمان جامعه نفوذ پیدا می کر دند و کشوربرای نهضتهای فردی متکی بر ایمان و تقوا آماده می شد ، می توانستند به پا خیزند . انجمنهای داوطلب برای مقاصد مذ هبی تنها هنگامی می توانستند ، اقدام کنند که افراد ، دیگر به امکانات پیشنهادی از  سوی کلیسا و زندگی فداکار انۀ خاغنواده قناعت نمی کردند . انها در  تار یخ قبل از اصلاحات پدیده هایی نوظهور بودند ( هر چندهمر اه پیشر وان مهم در  یک آهنگ اجتماعی دیگر  در  اتحادیه های قر ون وسطایی و نظامهای سوم نیز وجود داشسته است ) .

چند سال قبل از انقلاب انگلیسی سال 1689 م. نهضت کاملی درکلیسای انگلستان آغاز شد ودرخلال قر ن 18 ، انگلستان تنها کشوری بودکه چنین انجمنهای داوطلبی واقعاً در  ان رشد کر ده بود . همچنین در انگلستان بود که اجتماعات متدیست ، که به عنوان انجمنهای مذ هبی سازمان یافته در  یک کلیسای ملی شروع به کار کر ده بود ند  ، در یک کلیسای جداگانه گستر ش یافتند .

در  کلیساهای لوتری بعد از سال 1730 الجتماعات مذ هبی ای پدیدار  شدند که از نظر فنی جماعتهای مر اویان خواند ه شدند و اعضای انها برای عبادت در  اجتماعات شخصی خود گر د هم آمدند و در  عین حال به عضویت کلیساهای ملی ادامه دادند . پیشگامان این انجمنها ( گر وه ر وحانیان پارسایی ) بود ند که مور د تأ یید ر وحانی پار سایی به نام ( فیلیپ ژاکوب سپنر)( 1635- 1750 ) قر ار گرفتند ، اما این گر وهها مر د ان وزنانی بودند  که برای فداکاری دسته جمعی و خدمات کلیسایی گرد این مرد ر وحانی اجتماع کر دند . چنین گروههایی تا آن زمان فاقد اساس نامه ، صورت ثبت اسامی و هیئت رهبری بودند .

گسترش این نهضت درکشورهای لوتری در اوایل قرن 19 آغاز شد .

 

تأسیس ( انجمن انجیلی انگلستان و کشور های اسلامی ) در  1804 م. کلیۀ لوتری ها ر ا برانگیخت تا انجمنهای مشابهی در  دیگر  کشور های لوتری تشکیل دهند ( نورنبرگ در  1804 م. در برلین در  1805 م. و انجمنهای دیگری درسالهای بعد درسایر شهرهای آلمان ، انجمنهای ملی درفنلاند در  1812 م. ، در  دانمار ک در  1814 م. ، در  سوئد در  1815 م. ، در نروژ در  1816 م. )

این کارجالب در کارهای قر ن 19 همه جا در  کلیساهای لوتری به ایجاد انجمنهایی برای تبلیغ دین درمیان بت پرستان و کافر ان منجر  شد . آر ای بسیار کمی خواستار گونۀ دیگری از  تبلیغات کلیسایی به جای این انجمنهای مستقل بود ند .به هر حال توضیح و تشریح این ایده در  کلیساهای تد سیسی کارهای مشکل بود : از  یک سو بخاطر اینکه افرادی که به کار  تبلیغ علاقمن بودند نوع دیگری از تبلیغ را تر جیح می دادند . انجمنهای انگلیسی که درمدت کوتاهی قبل از سال 1800 تأسیس شدند ( انجمن تبلیغی – تعمیدی 1792 م. ، انجمن تبلیغی لندن 1795 م. ؛ انجمن تبلیغی کلیسایی 1799 م. ) برای دیگر انجمنها الگو قر ار گرفتند .

نخستین انجمن تبلیغی المانی ( بازل 1815 م. ، برلین 1824 م. ؛ ر این لند 1828 م. ) بر اساس همکاری میان لوتری ها و اعضای کلیساهای اصلاحی ایجاد شدند  . پس از انکه روح نهضت اعترافی بعد از سال 1817 م. برانگیخته شد ، نار ضایی روزافزون با چنین پیوند تهورآمیزی میان لوتری ها و اصلاحیها مشاهده می شد و انجمنهای بعدی ( لایپزیک 1836 م. ، هر مانس بورگ 1849 م. ، نوین دتل ساو 1885 م. ) بطور  مشخص لوتری بود ند ، گر چه برخی از انجمنهایی که در  قرن بعد به وجود آمدند شامل تعدادی از اعضای کلیسای اصلاحی نیز بودند .

انجمن تبلیغی دانمارک در 1821 م. ، با چهرۀ قطعی لوتری ، بعنوان انجمنی در  کفۀ ملی تأسس شد .تعداد کمی انجمنها در داخل کلیسای ملی  وجود خود را مرهون علاقه شان نسبت به زمینه های خاص تبلیغی یا متدهای خاص کارتبلیغی می دانند .

 

انجمن تبلیغی سوئدی درسوئد  ، که در  1835 م. تأسیس شد ،  مرهون همکاری مراویان ؛ متدیست ها و لوتری ها بود که تا چند دهه ویژگی اعتر اف اشتراکی را در خود حفظ کرد .رشد مکتب اعترافی لوتری ، به هرحال به تأسیس یک انجمن لوتری در  1845 م. منجر گر دید که در  1855 م. با انجمن تبلیغی سوئدی ، که بعداً با انجمن بازل لوتری – اصلاحی روابط برقرار کرد ولوتری محض شد ، متحد شد . در  1874 م. کلیسای تأسیسی ، خود به کارتبلیغ پر داخت و در  1876 م. فعالیتهایی را که انجمن تبلیغی سوئدی آغاز کرده بود ، و درآن زمان هیئت رهبری تبلیغات کلیسای سوئدی جایگزینش شده بود ، به عهده گر فت .

این نوع تحولات دردیگرکلیساهای ملی لوتری بی نظیر است .در نروژ نهضت تبلیغی اولین باربه تأسیسش تعداد قابل ملاحظه ای از انجمنهای محلی منجرشد ( که نخستین آنها در  1826 م. تأسیس شد ) . این انجمنهای تبلیغی به منظور تشکیل انجمن تبلیغی نروژی در  1824 م. به هم پیوستند . هرچند پیشگامی مر اویان ها در  آغاز این نهضت نقشهایی داشته است ، این انجمن ازهمان ابتدا بطورمشخصی نمایندۀ کلیسای دانی لوترنیسم بود ه است . علاقه به زمینه های تبلیغی ویژه که بوسیلۀ انجمن تبلیغی نر وژی به کار گرفته نشده بود همراه با تفوتهایی که میان روحانیان ( کلیساهای عالی ؛ آزاد و دانی افراطی ) وجود داشت ، بعدها به تأسیس تعدادی انجمنهای تبلیغی مجزا منجرشد که از دیدگاه آن نمایندگی کلیسای دانی افراطی نیر ومندترین آنها شده بود .

نهضت تبلیغی خانگی به منظور تبشیر و امورخیریه سبب به وجود امدن نوع سومی از انجمنهای داوطلب برای حمایت و انجام چنین فعالیتهایی شد . در آلمان تعدادی مؤسسات مهم امورخیریه درنیمۀ اول این قرن تأسیس شده بودند ، اما طرح بزرگ این نهضت که سراسر آلمان را دربر می گرفت ابتدا در  1848 م. هنگامی که یک کمیتۀ مر کز ی برای کار های تبلیغی خانگی بوجود امده بود  ، شکل گر فت .

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید