دین شینتویی

دین شینتویی

( دین پرستش طبیعت و امپراتور و خلوص )

 

این دین در میان ادیان جهان از جهت نقشی که در شکل دادن به نظریه سیاسی و ثبات ملی پیروان خود داشته ، منحصربه فرد است . بنابر اعتقاد مندرج در کتب مقدس این دین ، جزایر ژاپن اولین مخلوق آسمانی است و اولین میکادو یا امپراتور ژاپن نیز اصطلاحا از نسل الهۀ خورشید در آسمان بوده که به زمین آمده است .

انتقاد به منشأ الهی دولت ژاپن و دوام ابدی سلطنت ، توسط دین ملی ژاپنی ها بطور ثابتی در اذهانشان نقش بسته است .

نام عادی دین شینتویی کامی نومیچی به معنی – راه خدایان – است . اما مشهورترین عنوان ترجمه اصطلاح آن به زبان چینی که به صورت واژه ( شینتو ) یا ( شینتائو ) در می آید .

دین شینتوئی جز برای کسب وفاداری سیاسی ، هرگز به تغییر دین مردم ( وادار کردن آنها به قبول اجباری این دین ) و یا زجر وآزار ایشان دست نزده است . در حقیقت این دین که شخص خاصی بنیانگذار آن نیست فاقد صفات کاملا مشخص و معینی است که نوعا در اعتقاد و یا تجربه دینی شخصی به چشم می خورد .

در اواخر قر نوزدهم ، زمانی که ژاپن به یک کشور جدید تبدیل شده بود ، در این دین تمایزی بین آنچه اصطلاحاً – شینتوی حکومتی یا وابسته به معبد –خوانده می شود با شینتوی فرقه ای به وجود آمد .

بدین ترتیب که اعلام شد شینتوی حکومتی و یا وابسته به معبد در اصل دین نیست ، بلکه نوعی تشریفات میهن پرستانه است که تمام مردم ژاپن ، بدون درنظر گرفتن دین واقعی خود می توانند در ای مراسم شرکت کنند ، بدو اینکه در اصل آزادی مذهب را خدشه دار کنند .

بدین ترتیب حکومت می توانست از مردم بخواهد بدون در نظر گرفتن دین شخصی خود ، در بعضی مواقع معین حتما در معابد شینتویی حضور یابند .

از زمانی که دین شینتویی از کنترل دوست خارج شده است در بین رهبران این دین نیز رایج است که می گویند شینتویی واقعا یک دین است ( و نه صرفا تشریفات میهن پرستانه ای که زمانی حکومت ژاپن مدعی آن بود ) .

 

ادراک خداوند در دین شینتویی

واژۀ مصطلح دین شینتویی در مورد اله و یا کلمۀ خدا کلمۀ کامی است که معنای اولیه آن – بالاتر – است . نظریات در مورد این واژه به سه طبقه تقسیم شده : 1 – خالص یا روشن 2- برتر و متعالی 3 – غریب ، اسرارآمیز ، ترسناک ، مخفی و مافوق طبیعی .

موتوری ، مهمترین عالم کلام در این مورد می گوید : ( نه تنها افراد بشر ، بلکه پرندگان ، گیاهان و درختان و دریا و کوه و ... و همه چیزهای دیگری که به خاطر نیروهای فوق العاده درونی خویش شایسته ترس و احترام هستند – کامی – خوانده می شوند . نیازی نیست که آنها به خاطر برتری داشتن در فضیلت ، خوبی یا قابلیت خدمت ، سرآمد و برجسته باشند . حتی موجودات موذی و توهمی نیز ، تنها اگر موضوع تری باشند ، - کامی – خوانده می شوند . میکادوهای متوالی ، نمونه های فراوان افراد انسانی الهی چه در زمان حاضر و چه در گذشته ها ، روباه ، پلنگ ، جواهرات ، همه – کامی – نامیده می شوند ) .

تعداد خدایان دین شینتویی معمولا در کتاب نیهون – جی ، هشتاد و در کتاب کو- جی – کی ، هشتصد ذکر شده است .

اعمال خدایان ، اعم از مذکر و مؤنث ، آنها متولد می شوند ، ازدواج می کد و صاحب فرزند می شوند ، بیمار می شوند ، استحمام می کنند ، حسادت میورزند ....و - عاقبت می میرند و در اماکن خاص دفن می شوند که البته امپراتور ژاپ می تواند به ترتیب درجه بعدها آنها را از نو زنده کند - .

شخصیت اخلاقی خدایان دین شینتویی به اندازۀ شخصیتهای متفاوت افراد بشر مختلف است به عنوان مثال گروه کاملی از آنها – خدایان دروغگو – هستند .

دو خدای اصلی نخستین عبارتند از خدایان مشهور ایزاناگی ( مذکری که می خواند ) و ایزانامی ( مؤنثی که می خواند ) . ای دوخدا در کنار یکدیگر ، اجداد همه خدایان دیگر می باشند .

 

خدایان طبیعت :

دی شینتویی در اصل عمدتا نوعی طبیعت پرستی بود ، تقریبا کلیه خدایانی که در منابع اولیه ذکر شده اند اشیاء و یروهای طبیعت هستند .

رب النوع خورشید ، آماتراسویگانه درخشنده آسمان – در میان خدایان طبیعت مهمترین موضوع پرستش است . در میان اخلاف متعدد ایزاناگی ، جد اولیه خدایان ، اولین مأموریت به رب النوع خورشید داده شد .

اسلاف امپراتور و یا میکادوی الهی ژاپن یز از الهۀ خورشید سرچشمه می گیرد و نه از خدایان مذکر و در نایب الحکومه بزرگ عالم را از نظر جنس مؤنث دانستن در میان ادیان دیگر منحصر به فرد است .

خدای ماه تسوکی – یومی دومین کسی بود که توسط آن وجود مذکر نخستین ، به عنوان فرمانروای کمک دهنده به خدای مؤنث خورشید منصوب شد

( جلال و عظمت تو بر پهنۀ شب حکومت می کند ) .

خدایان دیگر طبیعت نام برده شده اند در دو کتاب مقدس از جمله کاگاسه – وو (خدای ستاره ) ، سوسانو – وو ( خدای طوفان ) ، تا – کی ری – بیما ( الهۀ باران ) .

کو.ه معروف فوجی – یاما در میان چندین کوه مقدس ژاپن از همه بیشتر مورد احترام است .

 

/ 0 نظر / 47 بازدید