کلیسای ارتودوکس ( ضمیمه )

 

ضمیمه

فرقه های روسی

بعد از ایالات متحده آمریکا ، روسیه صاحب بزرگترین رقم فرقه های مذهبی است ، و کشوری است که در آن فرقه های مذ هبی بزرگترین نقش را در زندگی مردم ایفا می کنند . آنچه موجب پدایش چنین وضعیتی در روسیه شد عبارت است از ویژگیهایی از قبیل احساساتی بودن ، تمایل به بیگانه و تحمل کردن  قدرتهاث حاکم که درمردم روسیه وجود دارد . در گذشته پیروان مسیحیت در روسیه جفاهای سختی را متحمل می شدند و همین امر موجب رشد آنها شد وبه آنها روحیۀ انقلابی داد . بسیاری از آنها به ظاعضای کلیسای د ولتی بودند  و درعبادات و شعایر دینی آنها شرکت می کردند و درعین حال با همدیگر جلساتی بطور سّری داشتند  . از این رو در بارل وجود این جنبشها نمی توان به طور دقیق سخن گفت .

این فرقه ها را می توان در سه گروه عمده به عنوان سه فرقۀ اصلی مورد بررسی قثرار داد که عبارتند از  : مؤمنان قدیثمی ، مسیحیان روحانی و پیروان انجیل .

 

مؤمنان قدیمی

منشأ جنبش فرقه ها در روسیه ر ا باید در قرن 17 که شاثیر عجیبترثین نفرقه در تار یخ کلیسا باشد جستجو کرد . درخلال چند قرن ، اشتباهاتی در  کتابهای عبادی کلیسای رسیه ریشه دوانده بود  . سراسقف ( نیکن ) ( 1605- 1681) ضمن اعمال تجدیدنظر در سال 1666 تغییراتی در شعایر کلیسا به وجود آورد .

نام عیسی که ( الیسیوس ) تلفظ می شد به ( ثییسوس  ) تغییر داده شد و علامت صلفیب به جای دو انگشت با سه انگشت ( روی سینه ) کشیده شد و کلمات زاید از اعتقادنامه حذف شد . این اصلاحات مخالفت شدیدی را برانگیخت و در نتیجه هزاران کشیش محافظه کار  و افراد غیرروحانی از کلیسا روگردان شدند . آنها پاتریارک ها را به تغییر ایمان و با لقب ( یهودای اسخریوطی دوم ) به لو دادن مسیح متهم کردند . آنها خود را ( مؤمنان قدیمی ) نامیدند و به کلیسای دولتی لقب ( اعتزالی ) دادند  . قدرتهای سکولارکوشیدند تا آنها را با ز ور به کلیسا برگرداندند ، لکن این سبب شد که آنها به عنوان شهدا شناخته شوند  و همین امر موجب شهرت آنها شد و استحکام و بقا جنبش شان ر ا تضمین کرد . درعصر ( پترکبیر) این مشاجره ها  وارد مرحلۀ جدیدی شد . او کوشید با شناساندن عادات و رسوم غرب ، مانند تراشیدن ریش ، به مردم روسیه اصلاحاتی در آن کشور پدید آورد هرچند با عکس العملهای عمومی شدیدیث مواجه می شد .

مؤمنان قدیمی در آن زمان اظهار می داشتند ریش انسان بلند ادامه پیدا کرد . در اواخر قرن 18 جفاها متوقف شد و درسال 1881 حکومت ، مؤمنان قدیثمی را به عنوانه یک جمعیت مستقل به رسمثیت شناخت . گفته می شود  جمعیت آنها در اواخر قرن 19  و اوایل قرن 20 بالغ بر نه میلیون بود ه است .

 

در دورۀ ( اعتزالی ) کلیسا به دو بخش کشیش دار و فاقد کشیش تقسیم شد . تنها یک اسقف به جمعیت مؤمنان قدیمی پیوست و او هم د ر  زند ان ازدنیا رفت بدون آنکه کشیشی به جای اونصب شود  . در نتیجه آنها مجبور بود ند  در مراسم مذ هبی خود را به کمک کشیشهایی که از سوی کلیسای حکومتی تعیین می شدند انجام دهند .

جناح حادتر مؤمنان قدیمی پس از به وجود آمدن اصلاحات دینی از قبول مناصبی که کلیسای ارتود وکس ترتیب داده بود امتناع ورز ید و به همین جهت ناچار شد بدون اسقف و کشیش بماند .هر چند دو جناح ، به خصوص جناح فاقد کشیش دراثر تجربیاتی که با بکار بستن تصمیمات خود به دست آوردند  به پیشرفتهای قابل ملاحظه ای نایل شدند . آنها به زودی کلیل شعایر دینی را ترک کردند ، به استثنای تعمید که می توانست بوسیلۀ افراد غیرروحانی هم انجام شود  ، هرچند اعترافات هم غالباً نزد آنها انجام می شد ، لکن به موجب اصول اعتقادی ارتودوکس هیچ ازدواجی بدون کشیش معتبر نبود  . به همین جهت گروهی که به ( فرقۀ قاتلان کودکان ) معروف شدند رسم ازدواج را به کلی نسخ کردند و کودکان را به قتل رساندند . گروه دیگر با تعصب بعنوان وظیفۀ دینی برضد حکومت قیام کردند  آنچنان که خشم مقامات دولتی رابرانگیختند و در نتیجه محکوم به اعدام شد ند  .

 

مسیحیان روحانی

این ، نام جامعی است که بر گروهی از فرقه های فانی فی الله اطلاق می شود . این مردم متعصب ، هم کلیسا و هم حکومت را مرد ود  شناختند  و جهانبینی دو جانبۀ آنها و ریاضت شدیدشان  شباهت کاملی به ( نستیسیزم ) و مانویت روزگار باستان دارد .

 

آنها به دو گروه اصلی ( شلاق زنان ) و ( اخته شدگان ) تقسیم می شوند . فرقۀ شلاق زنان را درقرن 17 یک دهقان به ناغم ( دانیلا ) که ادعا میکرد خداست و از آسمان به زمین آمده تأسیس کرد . او شخص جوتنتری را به عنوان مسیح و زنی را که پیرو او بود به عنوان مادر خدا انتخاب کرد . پس از مرگ آنها دیگران به جایشان انتخاب شدند  و سرانجام تصمیم گرفته شد هرکس که روح را در یافت کند می توان مسیح یا مادر خد ا شود . این فرقه در سراسر روسیه و سیبری گسترش پیدا کرد .

پیروان این فرقه در مراسم دینی کلیسای ارتود وکسی شرکت می کردند و کودکان خود را تعمید می دادند اما در حقیقت آنها کلیسا و شعایر آن را تحقیر میکردند و منکر ازدواج بودند و از آمیزش جنسی اجتناب می کردند . اشخاصی که قبلاً از دواج کرده بود ند  در صورت پیوستن به این فرقه می بایست از همسرشان جدا شوند . پیروان این فرقه از خوردن گوشت ، سیب زمینی و پیاز اجتناب می کنند . آنها در جلساغتشان برای رسیدن به نشئه رقصهایی می کنند و همانگونه که از نامشان پیداست با شلاق زدن به خود ، در اینکار تمرین می کنند . تشنجات و به کاربردن کلمات بی معنی به عنوان نشانه هایی از حضور روح القدس تلقی می شوند . آنها همچنین اعتقاد به معادجسمانی را رد می کنند .

افراطی تر ازاینها در ریاضت و نفس کشی پیروان فرقه ( اسکوپت ها ) هستند که به معنای اخته شدگان است . این امر مشخص ترین ویژگی آنان به شمار می رود . عنوانی که آنها برای خودشان انتخب کرده اند عبارت است از ( گوسفندان سفید ) یا ( برادران مسیح ) .

 

مؤسس این فرقه مردی بود روستایی به نام ( سلیوانف ) که درسال 1770 خود را به گمان اطاعت ازمضمون آیۀ 12 ، باب 19 ، انجیل متی با آهن گداخته ای اخته کرد . این عمل نسبت به پیروان او تکرار شد . خود او دستگیر و به مدت 19 سال در صربستان در حال تبعید به سر برد و بعد به تیمارستان انتقال یافت .

پس از آنکه الکساندر اول تزار دیندار و باگذشت روس او را آزاد کرد ، وی عقاید خود را درعالی ترین محافل و مراکزشهر پترزبورگ ( لنینگراد کنونی ) گسترش داد ، اما بار دیگر دستگیر شد ودر 12 سال آخر زند گی خود را در زندان سپری کرد . او در اوج نفوذش توانست گروه کثیری از تودۀ مردم را افسون کند  .

مردهای عضو این فرقه اخته شدند و بسیاری از زنان پستانهای خود را بریدند .

  

پیروان انجیل

گروه سوم که تحت نفوذ غرب قرار دارد چیزی است غیر از دو گروه سابق الذکر .

د هقانان آلمانی که به  جنوب روسیه مهاجرت کر ده بود ند عقاید لوتری را با خود به آنجا بردند . از حد ود  سال 1860 یک جنبش احیاگر مذهبی در نتیجۀ

/ 0 نظر / 22 بازدید