مسیحیت ( مورمون )

ویژگی خاص این فر قه شخصیت عجیب مؤسس آن (جوزف اسمیت) (1805- 1844) گرفته شده است. او که در (شارون) از بخش(ویند سور) واقع در ایالت (ورمونت) به دنیا آمد از خانوادۀ فقیری بود که توسط میراث نظام نامۀ آسیب شناسی مسئول شناخته شده بود ودارای سطحی ترین معلومات بود. جزئیات بیوگرافی او به منظور اندیشه و تخمین درمورد یک انسان جست و جوگر وهمچنین کاراو مهم است. دربارۀ او نظریات وقضاوتهای بسیار مختلفی ارائه شده است. پیروان او ، وی را یک پبامبر ویک شهید دانسشتند در صورتی که رقبای او حتی درطول زندگی اش اورا غالباً فردی کلاهبردار و نیرنگ باز معرفی میکردند. تحقیقات انتقادی به روان شناسی این فرصت را داد که بر بیوگرافی او پرتو افکند. هم اکنون چنین تصور میشود که اویک انسان رریایی بود که با عقیدۀ خوبی فعالیت کرد ولی برای بازشناسی حقیقت از توهم، توانایی نداشت یا توانایی اش کم بود . او خواسته ها ورؤیاهایش را بعنوان مکاشفه تفسیر میکرد. د کترینها وپیشگوئیهای او ترکیبی بوداز یادداشت های کتاب مقدس وبحثهای معاصردرمورد نژادهای جمعیت بدوی آمریکا همراه بایک سلسله فعالیتهای احیاگرانۀ دوران کودکی وتفکرات دلخواه او. به گفتۀ خود اسمیت ، فرشته ای به نام(مورمونی) در 1823 در  برابر او ظاهر شد وبه او اطلاع داد که اوبرای تأسیس مجدد کلیسای عیسی مسیح در آخرین روزهای جهان ، د عوت شده است. همچنین دربارۀ وجود ومحل تقریبی چند لوحۀ طلایی که روی آنها آمار جمعیت بدوی آمریکا و مواعظ مسیح پس از رستاخیزش حکاکی شده ، به او اطلاع داده شد. 4 سال بعد اسمیت این الواح طلایی رایافت. در کنار آنها ، زیر خاک، عینکی با دو سنگ گرانبها که بعنوان شیشه هایش درقاب نقره ای قرار داده شده بود، وجود داشت که اسمیت آنها را با (اوریم ) و ( تُمیم)  که در سفر خروج 28 : 30 آمده است تطبیق کرد.با کمک این عینک او موفق شد ر موز این الواح راکه ادعا کرده بود  به زبان مصری اصلاح شده نوشته شده – زبانی که حتی برای مصرشناسان نامعلوم است – کشف کند.از منابع دیگر چنین برمی آید که اودر خلال این سالها در مورد علوم غریبه بطور تفریحی کار کرد ودر ضمن این  ساعتها ر وی انواع مختلفی از سنگها خیره میشد.او 3 سال برای ترجمۀ این الواح وقت صرف کرد. هنگامیکه این کار پایان یافت فرشتۀ مذکور (مور مونی) الواح را برد. در 1830 اسمیت یک اثر جامع انتشار داد. نام طولانی آن با این کلمات آغاز میشود کتاب مورمون و با نام مترجم پایان می پذیرد. در نخستین چاپ پس از نام کتاب شرح حال مؤلف وصاحب کتاب آمده ، ولی در چاپهای بعدی اینها همه به ترجمه تغییر کرد. بعنوان مقد مه برای چاپهای رسمی این کتاب در بیانیۀ چاپی (با 38 امضا) به تر تیب از سوی گواهانی که این الواح طلایی مشتمل برمتن مقدس را دیده اند، وجود دار د. امضا کنند گان بیانیه بعدها با اسمیت خصومت پیدا کردند اما هنوز چنین ادعایی ادامه دار د که آنها بطور قطع الواح طلایی را دیده اند.  یکی از آنها دستور داد که روی سنگ قبرش چنین بنویسند : ( کتاب یهود (عهد عتیق) و کتاب نفایتس (کتاب مورمون) یکی است. حقیقت جاوید است) کتاب مورمون مدعی است ؛ قرین عهد عتیق است که اسمیت آن را الگو قرار داد. این کتاب درطرح خود حدود نیمی از آنرا فرا میگیرد، که با عناوینی ازقبیل اولین کتاب نفی، د ومین کتاب نفی ، کتاب یعقوب ، کتاب انوس ، بخش بخش شده است. این کتاب درسبک خود از ترجمۀ انگلیسی کتاب مقدس پیروی میکند  و اکثر محتویات آن رادرخود دارد. علاوه بر این عباراتی از اعتراف نامۀ ( وست مینستر ) ، یک کتاب متدیست درمورد نظم و حتی فرازی از شکسپیر درآن آمده است . این کتاب خیلی یکنواخت است. مارک تواین آن را (کلرفورم چاپ شده) توصیف کرد. در کتاب مورمون اظهار شده که آمریکا دراصل ازسوی جاردایت ها که بلافاصله  پس از سقوط برج بابل به آنجا آمدند آباد شد. عبورآنها از اقیانوس و رسیدنشان به ساحل ارض موعود 344 روز طول کشید. در خلال این مدت انها به (لامانایت ها) که سرخپوستان از نژاد انها هستند و (نفایت ها) یا مؤمنان راستین که مسیح خود پس از رستاخیز به سوی آنها وحی فرستاد، تقسیم شدند.اینها بعداً از میان رفتند، ولی متون مقدس آنها را مورمون و پسرش مورمونی تدوین کردند وتا هنگام کشف آنها درزیر زمین مد فون ماند وسپس ژوزف اسمیت آنها را منتشر کرد. در 6 اوریل 1830 اسمیت ویکی از پیروان اولیه اش برای خود کلیسای جداگانه ای در نیویورک تأسیس کردند. در سال قبل ، اسمیت ویکی از همکارانش یوحنا (یحیی) تهمید دهنده ر ا دیده بودند که از آسمان نزول کرد. آنها ازسوی او بعنوان کشیشهای (هارونی) تعیین شدند ومأموریت یافتند همدیگر را تعمید دهند . بعدها پتر ، جیمز و جان (یوحنا) بر اسمیت ظاهر  شدند و اورا به کشیشی نصب کردند. پس از انتصاب (ملکی صدق) ( نام کاهنی که از ابر اهیم عشریه گرفت) این جماعت درخلال سالهای کوتاهی با جهشها ومرزهای معینی رشد کرد . فرماندهی موقت آن در  کرتلند واقع در اوهایو یعنی جایی که اسمیت در 1831 در آنجا مستقر شد وپیروان او بزودی به 2000 نفر رسیدند ، تأ سیس شد. ازسوی دیگر مورمونها همسایگان خود را با خود دشمن کردند  واین عداوت به شکنجه وخونریزی در یک سرزمین مهاجر نشین ، جایی که جنجال وخونریزی در آنجا به هیچوجه کمیاب نبود  ، منجر شد.  از این رهگذر آبادیهای مورمونی ویران شدند ومجتمع مسکونی جدیدی که درغرب هم مشابه آن وجود داشتتأسیس شد. آنها در 1840 یکبار  دیگر از رود می سی سی پی عبور  کر دند وبه ایلینویز ، جایی که آنها شهرک ناوو (شهر ک زیبا) رابنا کردند ، منتقل شدند. اسمیت دراین شرایط در لژیون ناوو بعنوان ژنرال مانند یک دیکتاتور براین شهر جکمفرما بود. تجت فرماندهی او یک معبد ویک دانشگاه تأ سیس شد. مبلغان به اروپا فر ستاده شدند. وةیفۀ هر کسی که به آیین در می آمد این بود که به ناوو بر ود. تاسال 1844 در حدود 4000 نفر مهاجر اروپایی از این رهگذ ر پدید آمد. اسمیت در 1843 تعدد زوجات را متداول کرد، ولی تنها بعنوان یک معیار موقت وامتیاز ویژه ای برای شخص خودش . این بدعت از طریق یک الهام که به همسرش شده بود جایز شمرده شد: ( و بگذار ای کنیز م " اِمّا اسمیت" همۀ آن کسانی را که به بنده ام ژوزف اعطا شده اند دریافت کند و همۀ کسانی را که برابر من خالص وپاکدامنند) اسمیت زبیش از حد مغرور شد و حتی در1844 به خود اجازه داد ودر  انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شد در حالیکه مبلغان خود رابه منظور القای خطابه های انتخاباتی اعزام میکرد. درژوئن سال 1844 حکومت ایلینویز حکم بازداشت او وبردرش هیرام را صادر کرد. 3 روز بعد یک باند مسلح به زندان راه یافت و این دو زندانی را ترور کرد و بدین گونه مؤسس این فرقه  کشته شد. از این پس رهبری این فرقه به یک نجار به نام (بریگهام یونگ)(1801- 1877) که مردی فعال ومستبد بود ومدیریتی عالی داشت رسید. در حالیکه اهالی به عداوت خودنسبت به مورمونها ادامه میدادند آنها نقشۀ یک مهاجرت جدید رادر سر می پروراندند.  در پهنۀ این فلات بزرگ قطعاتی از قلمرو غیرمسکون وجود داشت که تنها قبایل سر خپوست چادرنشین در آنها سکونت داشتند. این سرزمین به مکزیک متعلق بود  وکنترل آن در ظاهر در دست مکزیک قر ار داشت. در  1846 بنی اسرائیل جدید ، (ناوو) را ترک گفتند ومهاجرت جدید خود را بسوی غر ب آغاز کر د ند. تخمین زد ه شده است که جمعیت این مهاجرات از 15000 انسان در واگنهای قطار وبیش از 3000 واگن دام تشکیل می شد. در سال بعد به دریاچۀ بزرگ نمک که هم اکنون یوتا نامیده میشود ر سیدند . در آنجا تأ سیس شهرکی را آغاز کردند ودر روزر سوم پس از رسیدن به آنجا سنگ معبدشان را نصب کرد ند. جمعیت آنها براساس حکومت خدا تشکیل شده بود. آنها مبلغانی به اروپا فر ستادند. در 1849 (ار استوس اسنو) حواری به دانمارک رفت تاکار تبلیغی را در اسکاندیناوی آغاز کند. در نتیجه در 1853 ، 293 نفر مور مون به (یوتا) سفر کردند. مسافرت آنها به سر زمین موعود 6 ماه به طول انجامید. یوتا پس از یک جنگ میان مکزیک وآمریکا به آمر یکا واگذ ار شد و توسط مأمورانی که از سوی مقامات فدرال منصوب شده بودند ، اداره میشد. ابتدا بریگهام یونگ حکومت را دست گر فت ولی بزودی یک صاحب منصب که از واشنگتن فرستاده شده بود جای اورا گر فت.در اثر کوششهای خستگی ناپذیر و نظم دقیق مورمون ها ، این جماعت با سرعت زیادی هم ازنظر تعداد و هم ازنظرثروت رشد کرد. در 1852 ، یونگ رسماً تعدد زوجات را معمول کرد وازدواج حداقل با 3 زن از شرایط لازم برای روحانیان بزرگ رسمی به حساب آمد. مواعظ او به تدر یج به شرک نزدیک شد . یونگ مستبدانه  حکومت میکرد ویاغیانی را که بر ای فرار از این کشور  کوشش کردند به مرگ محکوم شدند. (کفارۀ خون) بدنامان معیار تأ دیبی شناخته شده بود.هر کسی که مرتکب زنا ، خارج از تعدد زوجات مجاز ، میشد یا یک نفر مورمون را میکشت مجبور بود  که کشته شود.  مرتکبان چنین جنایاتی اینگونه شکنجه داده می شدند که گردنشان کنار قبری خالی بریده می شد تا خونشان در آن جار ی شود . آنها بدین وسیله رستگار می شدند وبه میزبان آسمانی می پیوستند. برای یوتا ممکن نبود تا مدت زیادی یک ایالت صرفاً مورمونی باقی بماند. هنگامی که ثروت به سوی غرب درکالیفرنیا روی آورشد و راه آهن جناسیفیک در 1869 تأسیس شد درهای این کشور به روی مهاجران دیگرگشوده شد.این پایان انزوای مورمونها و حکومت ترور ووحشت بود . یونگ در 1877 درگذشت. در حالی که 17 زن و 49 فرزند ، که وارث ثروت زیادی بودند ، از خود به جای گذاشت. پس از او (جان تایلر)(1808- 1877) که بعنوان رئیس انتخاب شده بود روی کارآمد ولی در دوران (ویلفورد وود راف)(1807-1898) جانشین او ، تعدد زوجات اد امه نیافت.این امرشرایط را برای پذیرفته شدن یوتا در اتحادیۀ آمریکای شمالی در 1896 آماده کرد. د کترین ( کفارۀ گناهان) را نیز رئیس این جماعت مردود  شناخت.

/ 0 نظر / 245 بازدید