کلیسای ارتودوکس ( اصول اعتقادی )

دربحثهایی که دربارۀ این موضوع می شد، کلیسای غرب سر سختانه از داخل کر دن ( پسر) در  اعتقادنامه ای که بعنوان اصلاح اصل تثلیث کلیسای تجزیه نشده برگزیده شده بود انتقاد کرد . اقانیم ثلاثه ، جهان مرئی و نامرئی را آفریده اند  . محرک و علت اصلی آفرینش نخست خدا بود که خواست موجودات دیگردر رحمت و جلال او شرکت جویند .

عالم مجردات تر کیبی است از فرشتگان که از دسته های زیادی تشکیل می شوند  : ملائک ، رؤسای ملائک ، اسر افیل ، کروب ، نیروها ، سلطنتها و مانند  آنها .

دستۀ ملائک غالباً در آیین عشای ربانی ذ کرمی شوند  . آنها نه تنها در برابر عرش خدا ایستاده و خدا را ستایش می کنند  ، بلکه همچنین به عنوان فرستادگان خدا درآسمان شفاعت می کنند و به عنوان فرشتگان نگهبان به محافظت انسانهای روی زمین مشغول هستند . فرشتگان رانده شده بصورت دیوها و شیاطین در آمد ه اند  .

انسان به هردو جهان تعلق دارد و چنانکه یوحنای مقدس دمشق ( 675- 749 )  گفته است : ( انسان حلقۀ ارتباطی است بین این جهان و جهان دیگر  ) . او درابتدا کامل آفریده شده بود ، منظور نظرخدا بود ، طمع ، فنا و تأ ثیر پذیری دراو راه نداشت . پس ازهبوط تمام این اوصاف عالی ذاتی را از دست داد وبا اراده و نیر وی آزاد ، که تا حدود ی محدود  بود ، رها شد تا کار نیک انجام دهد . آن صورت خدایی که انسان به آن صورت آفریده شده بود از میان رفت اما به کلی محو نشد . درشرق تأ کید کمی روی گناه اصلی وجود دارد .مرگ وفنا ( که از لوازم گناه هستند ) در  اثر هبوط آد م نصیب انسان شدند ، ولی ار تود وکس جر م گناه را موجب فنا نمی داند . تصور شرق دربارۀ گناه تا حدود ی دراثر جدال بین اگوستین و پلاگیوس که شکافی در اصول اعتقادی غر ب به وجود آورده بود ، پدید آمد .

 

برا ی نجات ما ( بر طبق اعتقادنامۀ نیقیه ) (( پسر خدا در  پُری زمان به صورت انسان درآمد  .او انسانیت ما ر ا با همۀ ضعف و مر گ و فناپذیری اش به خود بست . او در  جر یان رستاخیزش ذات تباهی پذیر ما ر ا بار  دیگر  بهبود بخشید و طبیعت انسان را ملکوتی ساخت )) . به گفتۀ اتانسیوس مقدس ( او به صورت انسان در آمد  تا ما بتوانیم ملکوتی شویم ) .

هستۀ مرکزی مسیسح شناسی درارتودوکس عبارت است از اصل اتحاد و طبیعت دریک شخص . تاریخ ارتودوکس نمونه های زیادی از فداکار ی نسبت به موضوع اصلی اتحاد خدا و انسان درشخص واحد یعنی مسیح تهیه کرده است  بدون اینکه توجه زیادی نسبت به جنبه های واقعی تر  تار یخی شخصیت مبذ ول دارد . این رمزمسیح است ، رمزی که ایمان اقتضا می کند درآن بحث زیادی بشود .البته ارتودوکس همچنین می تواند مسیح ر ا به عنوان یک شخصیت در لابه لای تار یخ بپندار د ولکن همیشه در او اتحاد خدا و انسان را می بیند .دراعتقاد مذ هبی عمومی ، طبیعت خدایی او جنبۀ انسانی اش را تحت الشعاع قرار می دهد .

با اینکه مسیح شناسی ارتود وکس برمبنای توجه به آخرین جزئیات شناخته شده استوار است ، اعتقاد به نجات توسط مسیح یا عقیدۀ فدیۀ آن توسعۀ چندانی ندارد . به هرحال ، دو جنبۀ مشخص باید تذ کر داده شوند . نجات تنها رهایی از گناه نیست ، بلکه رهایی ازگناه بعنوان یک نیر وی رهایی بخش ازمرگ و فساد است . عقیدۀ نجات بعنوان پیروزی بر مرگ یا به عنوان ملکوتی شدن انسان که درالهیات یونانی موضوعی است آشنا و قد مت آن به ایرنئوس مقدس می رسد ، امروزه بر الهیات ار تودوکس حکمفر ماست . علاوه براین ، فدیه ای که بوسیلۀ مسیح صورت گرفت تنها به مصلوب شدن او مربوط نمی شود بیلکه به سراسرزندگی او ارتباط دارد . این ازطریق تجسم بود که خدا و انسان یکی شوند وعمل نجات ممکن شد . مرگ مسیح بعنوان یک قربانی برای کفارۀ گناهان به حساب آمد ، اما عقیده به اینکه مرگ مسیح فدیه ای بود که برای نجات انسان به شیطان پر داخته شد بیشتر  یک فکریونانی است .به هرحال ، ارتودوکس معتقد است فدیه تنها از مرگ مسیح به وجود نیامده بلکه بخاطر رستاخیز اوست . درهیچ کلیسای دیگرعقیده به مؤثر بودن رستاخیز در امر نجات به اهمیت کلیسای ارتود وکس نیست ، و این تنها به الهیات مربوط نمی شود بلکه درآداب دینی و ایمان شخصی نیز این چنین است .

 

مریم عذرا ، هم در الهیات و هم درزندگی کلیسایی دارای موقعیت خطیری است . از شورای افسس ( 431 ) به او لقب ( مادرخدا ) داده شد واز دومین شورای قسطنطنیه ( 553 ) عنوان ( همیشه باکره ) ازجمله اوصاف او به شمارآمد . او باکره است ( قبل ازتولد ، درحال تولد ، و بعد ازتولد ) آداب دینی پر است از ستایش مریم ، مادر خدا ، و نام او تقریباً درهرجا که نام خداوند ما یا اقانیم ثلاثه به میان می آید وجود دارد . از آن جهت که گناهان کبیره در کلیسای ارتودوکس نقش مهمی ندارند ، ارتودوکس برای مسئلۀ ( آبستن شدن در عین پاکدامنی ) تعلیمی نیاورده است . بعضی از دانشمندان علم کلام ادعا می کنند که مریم مصون از گناه نبوده است زیرا بیگناهی صفتی است که تنها به مسیح تعلق دارد . ارتودوکس ها در 15 اوت به یادبود صعود مر یم به آسمان جشنی برگزار می کنند . این جشن از قرن 5 رسم شد و ازشرق به غرب سرایت کر د .

برخلاف غرب ، کلیسای ارتودوکس هیچگونه تعلیمات دربارۀ فیض خدا ندارد . متخصصان علم کلام درغرب مجبورشده بودند  درمسئلۀ ارتباط میان فیض خدا و ارادۀ آزاد ازطریق بحثهای پلاجیان * ، دخالت کنند . ( پلاجیان * : پیروی ازراهب انگلیسی به نام پلاجیان که معتقد بود گناه مور وثی بشر، فکری است بی معنی و از اینرو تعمید وزایش نوین لزومی ندار د )

کلیسای شرقی هم کمی تحت تأ ثیر این مشاجره قرارگرفت . پلاجیانیسم ، در شورای افسس ( 431 ) محکوم شد ، ولی شرقی ها کمی به آن علاقه نشان دادند . آنها که گاهی شکل پلاجیانیست های صریح به خود می گر فتند به بحث دربارۀ ارادۀ آزاد انسان ادامه دادند ، لکن درهمان وقت به ناچارمسئلۀ ضرورت فیض  خدا را هم مورد قبول قرار دادند . دیدگاه شرقی می تواند به عنوان سینرجیسم یا اعتقاد به لزوم فعالیت ارادی انسان درنجات ، بهترین تکیه گاه باشد . انسان در پذیرفتن و رد کرد پیشنهاد رحمت خدا آزاد است . کوشش انسان و فیض مساعد خدا با هم برای نجات انسان کار می کنند .

آنچه درکلیسای غرب تبرئه و تقدیس نامیده شده درکلیسای ارتودوکس ( ملکوتی شدن انسان ) نام دارد . اصل تزکیه ابتدا دراسناد قرن 17 که بر ضد کلیسای لوتری و کلیسای اصلاحی تهیه شده بود یافت می شود . انسان ، تنها به وسیلۀ ایمان تبرئه نمی شود  بلکه با ایمان وعمل هردو . به هرحال طبق الهیات روس ، فیض خدا غالباً درعبارتی بیان شده که تدریجاً می رساند که عمل کوچکترین ارزشی برای نجات انسان ندارد . ما ، هیچ هستیم و بدون فیض خدا برهیچ چیز قدرت نداریم .

ملکوتی شدن انسان را می توان به قطعۀ آهنی تشبیه کرد که در آتش گر م می شود . گرما درآهن نفوذ می کند  و آهن تغییر شکل می دهد بدون اینکه خاصیت آهن بودند خود را از دست بدهد . همین طورانسان هم تحت نفوذ روح القدس قرار میگیرد .بدین ترتیب ، بدن انسان نیز که با رستاخیز از فنا رهایی یافته مشمول ملکوتی شدن می شود .

انسان ، بوسیلۀ کلیسایی رهایی و نجات می یابد که در الهیات ار تود وکس به عنوان مجمعی از مردم که خدا ترتیب داده است و در ایمان ارتودوکس ، قوانین الهی ، روحانیت ، و شعایر دینی متحد شده اند . اما این کلیسا با تشکیلات کلیسای ارتودوکس روی زمین یکسان نیست . این کلیسا شامل تمام کسانی که همراه با تشکیلات کلیسای ارتود وکس روی زمین یکسان نیست . این کلیسا شامل تمام کسانی که همراه با مسیح هستند چه در آسمان و چه در زمین می شوند . این  دوعنصرکه غالباً به ترتیب ( کلیسای در ونی ) و ( کلیسای برونی ) نامیده می شوند ، یک عنصرکامل را تشکیل می دهند  . این جنبه که درالهیات و اداب دینی ارتودوکس برجستگی دارد . بخصوص درحرمت مقدسان مشاهده می شود  .

بر پادارندگان کلیسای روی زمین به دو دسته تقسیم می شوند : ر وحانیان و افراد غیر روحانی ، که وجود این هر دو دسته برای موجودیت کلیسا ضروری است .

 

رهبری کلیسا با عیسای مسیح است و به هیچ انسانی بستگی ندارد .نمایندگان عیسای مسیح درکلیساهای فردی اسقفهایی هستند  که قیم و پیشوایی روحانی اند و اقتدارات و اختیارات آنها از او سرچشمه می گیرد . درخلال همین مرحلۀ اسقفی است که مسیح وعدۀ خود را مبنی بر اینکه تا ابد با کلیسا خود خواهد بود عملی می کند . وجود اسقف برای کلیسا لازم و ضر وری است همانگونه که خورشید برای جهان طبیعت . بدون اسقفها ، کشیشها قادرنیستند گلۀ مسیح را چوپانی کنند . منصب اسقفی از نسلی به نسل دیگربه عنوان میراثی به حواریون منتقل شد که خود نشانه ای است از رسالت کلیسا . اما اسقفی به تنهایی نمی تواند پُری و کمال کلیسا را که برای آن ، مناصب پایین ترو افر اد غیرروحانی ضروریت است ، اظهارکند .

 به موجب اصول اعتقادی ارتودوکس ، کلیسا ازخطا مصون است . این صفت برتمام کلیساها منطبق می شود ، و اختصاصی به اسقف یا اسقف اعظم ندارد .

این همان سنت متفق الرأی کلیساست که مصون ازخطاست و نگهبانان آن ، هم ر وحانیان هستند و هم افراد غیر روحانی . این تصوراجماع صحیح که به عنوان آخرین مأخذ با عنوان ( سابورنوست ) اظهارشده ازویژگیهای الهیات روسی است .

/ 0 نظر / 7 بازدید