شعر 1

وه چه ملال خاطره انگیزی در این گسترۀ شب .
من از اوج مهتاب و غم
از دریچه و چراغ
من از تنهاترین جای جهان با تو سخن می گویم .
من تقدیر را در خاموشی اعتقاد خویش
معنا می کنم .
بنگر تا چه سان در این ظلمت
حیات در دوردست زمزمه جاری ست .
خیالی گستاخ تو را می سراید
و نگاه سرشار از حجم حضور توست .
.......
خوابی تلخ
رویا را ربود .


بود راستین تو را
به اثبات برهانی نیست
جز دندانی که بر هم می فشارم .
کاش تو را بر من باری نبود
تا در بیخیالی دردی گذرا
در فراموشی ات می جستم .نگاهش بر من
واژه ای به تلخی نگفت چنان رازی به اشاره
پری وار حضور مکرر رویاهای من
با شکوه لبخندی به لب
همچنان ، هیچ سخن نگفت .
هر دو در برابر
و سکوت در میانه بود .
در گلو بغض اشتیاق و در نگاه خون انتظار
لیک رؤیا را تا حقیقت
به اشکها هیچ اثر نبود .
برخوانمت به خویش
با تمامی سکوت
از این ملال
هیچ بر دل اثر نبود .

ما نیز در تنگ مجالی خویش
تقدیر را هزاران رنج گشته ایم
و از دریچه تنهایی مان فریادها کردیم
فاش بودیم و در دشواری راه
ناپیدایی رازگونه اندیشه را
در وظیفه پیمودن اجبار شدیم .

شهامت تردیدمان نبود
اعجاز آفرینش را ، التزام زیستن را .
و چنین آزرده ، در حصار تنگ نبایدها ، مبهوت مانده ایم .

اشتیاقی در حسرت شدن گریست
و هستی ، در هر سپیده
نومید و خسته ، در شبهای دلتنگ مکرر می شود
واژه ها
آرزوهای نهان را تفسیر می کنند
تا زمان در رویایی دلپذیر دگرگونه بگذرد

زاهدان
در هجوم آفتاب و ابر
با صلابت جاودان کبودشان ، نماد استقامت اند .
اینان شکوفندگان اندیشه اند
جویندگان حقیقتی مطلق .
چنین باشکوه
در تقدس انجام
رؤیای آدمیان را سایه بان اند .
پیشبازان افقهای دور
درود گویان صبح اند
همداستان غربت غروب ، وداع کنندگان ستاره
عارفان تنها
فاتحان احساس اند.
زاهدان خسته
عابدان مقدر ............باور
نقش اطمینان بخش ادراک سرنوشت را بر نمی تابد.
که یقینی بر عدالت تاریخ نیست .
چنین است احتضار مجالی خنجر بر گلو نهاده
که آغاز و پایان را اختیاری نیست .


/ 0 نظر / 287 بازدید