آهن ربا

آهنربا (  AIMANT  /  Magnet  )

( آهن را ببینید )

حدود 587 سال قبل از مبدأ تاریخ بود که طالس مغناطیس را از طریق سنگ اهنربا که ترکیب درخشنده ای از اهن و اکسیژن بود ، کشف کرد .اهنربا نماد تمام جاذبه های مغناطیسی مرموز و مقاومت ناپذیر است . آهنربا در ارتباط با آهک متشکل از خاک مغناطیسی است . انسان نیز چون آهنربا پر است از این خاک مغناطیسی . تمامی جهان از ان اشباع است و نیروی جاذبه و همچنین حرکات اجرام سماوی خود را بدان مدیون است . اهنربا نماد جاذبۀ کیهانی ، مودت و عرفان است .

سنگ آهنربا که در جادو مورد استفاده قرار می گیرد ، به عنوان طلسم برای ایحاد عشق ؛ کشش و فریب به کار می رفته است .

مصریان باور داشتند که اهنربای طبیعی یا اهن مغناطیسی توسط هوروس فراهم شده ، و گویا ان را مادۀ مقدسی می دانستند ، اما آهن غیرمغناطیسی ملعون بوده زیرا که از سِت یا توفون گرفته شده بود .این امر کاملاً کمیاب بودن اشیاء آهنی را در مصر باستان توجیه می کند ، زیرا نشان می دهد که امکان استفاده از اهن وجود نداشته ، مگر توأم با کراهت یا بی اعتنایی نسبت به مذهب .

اما آهنربا در اختصاصات خورشیدی هوروس رخنه کرده بود ، و همچون خداوند ، در تنظیم حرکات جهان اشتراک مساعی داشت .

 

/ 0 نظر / 311 بازدید