شعر4

یادی که حدیثی مکرر می شود
بر لبان زمزمه .
دیرینه یادی کز اعتبار کلام
به نگاهی دگرگونه ،
جانی دوباره یافت .کهنگی نخستین نگاه
بر طاقچۀ لرزان صداقت
یادها اصالت دیروزند
که بر نگاهی جستجوگر جلوه کرده اند
بغض نادانی خویشتن را
کلامی آشکاره شو !
که عریانی حماقت را از صبر پوششی نیستکلام طنزآلود مکرر سپیده

در انتهای دیروزی خسته

بر پهنۀ امروزی دگر

چنین است زیستنی که در میانه همچنان تهی ست .زمین تمامی زنانگی خویش را

بر بستر آفتاب آشکاره شد

تا در بطن رازآمیز خویش

جاودانگی را به عریانی بار گیرد/ 0 نظر / 338 بازدید